Gemeente Breda


NIEUWE BEDRIJVENTERREINEN IN BESTEMMINGSPLAN HSL/A16

Het College van B&W van Breda heeft deze week het voorontwerp bestemmingsplan voor de HSL/A16 vrijgegeven voor inspraak. In het bestemmingsplan zijn voorstellen opgenomen uit de structuurvisie Breda West van de gemeente Breda. Het gaat daarbij onder andere om de uitbreiding van bedrijventerrein Heilaar (IABC), de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen bij Princenhage en knooppunt Princeville en de inrichting van nieuw agrarisch gebied en bosaanplant op de voormalige A16 ter hoogte van Effen. Op 16 en 20 september geeft de gemeente een toelichting op het bestemmingsplan tijdens twee inspraakavonden in Prinsenbeek en Princenhage.

Het bestemmingsplan HSL/A16 vormt het juridisch kader voor de aanleg van de HSL, de shuttleboog, de verlegging en verbreding van de A16 en gemeentelijke plannen uit de structuurvisie Breda West. Het bestemmingsplan omvat het gebied aan weerszijde van de HSL en A16, van de Mark in het noorden tot de Belgische grens bij Hazeldonk.

De aanleg van de HSL betekent dat de westkant van Breda er over een aantal jaren heel anders uit zal zien. Om hier zo goed mogelijk op in te spelen heeft de gemeente vorig jaar voor dit gebied een structuurvisie opgesteld met de gewenste toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied: de structuurvisie Breda West. Het gaat daarbij vooral om de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen.

Bedrijventerreinen

Door de verlegging van de spoorlijn Breda-Roosendaal is een uitbreiding mogelijk van bedrijventerrein Heilaar (IABC terrein) in noordelijke richting. Binnen het verkeersknooppunt Princeville wordt een terrein geheel door wegen ingesloten. Voorgesteld wordt om dit te bestemmen voor bedrijven, restaurant/hotel en een carpoolplaats. Ter hoogte van Princenhage wordt de A16 verplaatst naar het westen. Voorgesteld wordt op het terrein tussen de oude en nieuwe A16 een bedrijventerrein van ongeveer 50 hectare te ontwikkelen. Ten noorden van de Zuidelijk Rondweg wordt dit terrein intensief en compact bebouwd (maximaal 20 meter hoog). Ten zuiden van de Zuidelijke Rondweg is ruimte voor vrijstaande bedrijven in een parkachtige omgeving (vergelijkbaar met Amgen en Esso). 30-50% van het terrein blijft groen en zorgt voor een goede overgang naar het landschap van `t Hout. Tussen de Rijsbergseweg, de Zuidelijke Rondweg en de A16 is ruimte voor een gebouw van maximaal 70 meter hoog met daarin bijvoorbeeld een hotel, congresfaciliteiten of een horecagelegenheid.

Meer naar het zuiden krijgt het gebied van de oude A16 haar agrarische bestemming terug. Ter hoogte van de Trippelenberg wordt voorgesteld het bestaande boscomplex uit te breiden. Bij het dal van de Aa of Weerijs krijgt het gebied van de oude A16 de bestemming natuurwaarden.

Tracébesluit

Het bestemmingsplan bevat naast de gemeentelijke voorstellen ook onderdelen uit het zogenaamde Tracébesluit HSL-Zuid dat in april vorig jaar is vastgesteld door het rijk. Het plan beschrijft de aanleg van de HSL, de shuttleboog, de verlegging en verbreding van de A16, de aanleg van knooppunt Princeville en de ombouw van de N58 tot de A58. Toen het ontwerp Tracébesluit eind 1997 ter visie lag is gelegenheid geboden om hiertegen bezwaar te maken. De Raad van State doet waarschijnlijk in september uitspraak over de beroepen die hiertegen zijn ingesteld. Tegen deze onderdelen kan in het kader van de bestemmingsplanprocedure geen bezwaar meer worden gemaakt.

Inspraak

Het voorontwerp bestemmingsplan ligt van 8 september tot en met 17 oktober ter inzage in het Stadskantoor, het deelstadskantoor in Prinsenbeek en Gemeenschapshuis Kievitslaar in Effen. De voorstellen uit de structuurvisie Breda West en de shuttleverbinding vanaf het viaduct over de Lunetstraat tot aan de brug over de Mark staan open voor bezwaar en beroep. Dat geldt niet voor de plannen die al zijn vastgelegd in het Tracébesluit.

In september houdt de gemeente twee inspraakbijeenkomsten over het ontwerp bestemmingsplan HSL/A16. Op donderdag 16 september in Marktzicht, Markt 10 in Prinsenbeek. Tijdens deze bijeenkomst ligt de nadruk op de plannen voor het noordelijk deel van de HSL: van de Mark tot en met knooppunt Princeville.

De tweede bijeenkomst is op maandag 20 september in De Koe aan de Ambachtenlaan in Princenhage. Het gaat dan vooral om de plannen voor het zuidelijk deel van de HSL en de A16: vanaf knooppunt Princeville tot de Belgische grens. Beide bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur. Medewerkers van de gemeente geven een toelichting op de voorstellen uit het bestemmingsplan. Leden van de projectorganisatie HSL/A16 (Rijkswaterstaat) zijn aanwezig om informatie te geven over onder andere de planning van de werkzaamheden, bereikbaarheid, geluidwerende voorzieningen etc.

Breda, 2 september1999

Deel: ' Nieuwe bedrijventerreinen in bestemmingsplan HSL/A16 Breda '
Lees ook