expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: NIEUWE BEGROTING RIJK

PERSBERICHTNR. 99/118 Den Haag 27 mei 1999

NIEUWE BEGROTING RIJK: MEER BELEID, MINDER BOEKHOUDEN

In 2001 wordt op Prinsjesdag een nieuwe en sterk verbeterde begroting aan de Tweede Kamer aangeboden. De nieuwe begroting wordt , net als het eveneens nieuwe jaarverslag, beter leesbaar, minder technisch en toegankelijker. Het te voeren beleid is hierbij het uitgangspunt, in tegenstelling tot de huidige boekhoudkundige opzet. De Tweede Kamer zal hierdoor meer dan nu in staat zijn om de begroting te beoordelen en mogelijk bij te sturen, en om aan de hand van het jaarverslag een oordeel te geven over het gevoerde beleid. Dit is het doel van de nota 'Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording' die minister Zalm vandaag aan Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven heeft aangeboden. Kern van de voorstellen in deze nota is dat het voorgenomen beleid, het geld dat daaraan wordt uitgegeven en de daarvoor te verrichten prestaties sterker aan elkaar worden gekoppeld om zo de informatiewaarde van de begroting en het jaarverslag te vergroten. De rol van de Tweede Kamer als medewetgever en controleur van de regering wordt daarmee versterkt.

'Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag dat kosten?' zijn de vragen die in de nieuwe begrotingsopzet centraal staan. Nieuw in de begroting wordt de zogenaamde .Beleidsparagraaf.. Het eerste onderdeel daarvan is de .Beleidsagenda. waarin de speerpunten van het beleid van een ministerie beknopt wordt weergeven. Daarna volgen de .Beleidsartikelen. die een nadere toelichting geven op het beleid. De bedoeling is dat de doelstellingen van het beleid zo concreet mogelijk worden geformuleerd. In een beleidsartikel worden ook alle budgettaire gevolgen van het beleid weergegeven. Dat wil zeggen dat alle uitgaven, zowel de specifieke zoals subsidies als de algemene uitgaven zoals personeel, en alle inkomsten die samenhangen met het beleidsonderdeel in het beleidsartikel worden genoemd. Tevens worden de onzekerheden en mogelijkheden om beleid en budget aan te passen (budgetflexibiliteit) weergegeven.

Begroting en jaarverslag sluiten in de nieuwe opzet naadloos op elkaar aan. Het jaarverslag gaat dan ook uit van de vragen: 'Hebben we bereikt wat we hebben beoogd, hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen en heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten. De opzet van het jaarverslag loopt parallel met die van de begroting. In de .Beleidsparagraaf. wordt een toelichting gegeven op de realisatie van de beleidsdoelstellingen, waaronder de beleidsprioriteiten. Waar beleid en realisatie van elkaar verschillen wordt een toelichting gegeven. Het onafhankelijke oordeel van de Algemene Rekenkamer wordt opgenomen in de jaarverslagen van de departementen. Daarnaast komt er het Financieel Jaarverslag van het Rijk, waarin de verschillende verantwoordingsdocumenten die nu nog los worden aangeboden, worden gebundeld. Alle jaarverslagen samen zullen op de 3e woensdag in mei aan de Tweede Kamer worden aangeboden zodat de kamer nog voor het zomerreces de jaarverslagen over het voorgaande jaar kan behandelen. De opmerkingen van de kamer kunnen dan nog worden betrokken bij het opstellen van de begroting van het volgende jaar.

Op basis van de nota zijn enkele voorbeelden aan de Tweede Kamer aangeboden. Een voorbeeld begroting nieuwe stijl van het ministerie van Financiën, die gebaseerd is op de begroting voor 1999 en een jaarverslag nieuwe stijl over het jaar 1998 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat tevens het jaarverslag (naast de reguliere verantwoording over 1998). Van de begrotingen van VROM en Defensie voor 1999 zijn enkele delen als voorbeeld in de nieuwe stijl uitgebracht.

In overleg met de Tweede Kamer zullen de voorstellen uit de nota nader worden uitgewerkt zodat de begroting en het jaarverslag zo veel mogelijk aansluiten bij de wensen van de Kamer. De werkgroep Financiële Verantwoording, onder voorzitterschap van de heer van Zijl, heeft een bijdrage geleverd aan dit veranderingsproces. In een brief aan de Kamer reageert minister Zalm op het advies van de Werkgroep Van Zijl. Hij gaat in op de mogelijkheden van prestatiegegevens en de verbetering van de informatievoorziening in de begroting en de verantwoording.
De eerste begroting nieuwe stijl (voor het jaar 2002) zal op de derde dinsdag in 2001 worden aangeboden. Het jaarverslag nieuwe stijl volgt daarna.

De aangeboden stukken staan op Internet: de nota 'Van Beleidsbegroting tot Beleidsveranwtoording' , de voorbeeldbegroting van Financiën (www.minfin.nl/nl/rijks/begrverantw/index.htm) en de brief inzake het advies van de werkgroep Van Zijl (www.minfin.nl). Een brochure over de nota is eveneens aan te vragen: 070 - 342 75 42.

Woordvoerder: Ir. N.M. Zoon
Telefoonnummer: 070-342 7612

Bijlage: tekst aanbiedingsspeech

GESPROKEN WOORD GELD

AANBIEDING VAN DE NOTA 'VAN BELEIDSBEGROTING TOT

BELEIDSVERANTWOORDING' DOOR MINISTER G. ZALM VAN FINANCI.N AAN DE

VOORZITTER VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL MEVROUW VAN

NIEUWENHOVEN

Mevrouw de voorzitter, geachte aanwezigen,

Op deze lentedag zijn wij hier in de Tweede Kamer om over de begroting en de verantwoording te spreken. Dat we vandaag op de vierde donderdag in mei over deze onderwerpen spreken is toeval. Deze bijeenkomst was aanvankelijk gepland op de derde woensdag in mei, en dat was geen toeval. Maar toen hadden we even iets anders aan ons hoofd. Het is ook niet de eerste keer dat deze onderwerpen aan de orde zijn. Vorig jaar is het rapport 'Jaarverslag in de Politieke Arena' aan u aangeboden. Er waren enthousiaste reacties, maar terecht, ook waarschuwingen voor te hoog gespannen verwachtingen. We hebben deze en andere reacties ter harte genomen en het afgelopen jaar niet stil gezeten. Het jaarverslag is nog eens goed tegen het licht gehouden en er is een relatie gelegd met de begroting. De nota 'Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording' is hiervan het resultaat.

Waarom een nieuwe opzet?
.Ondoorgrondelijk, onoverzichtelijk, onleesbaar en onvergelijkbaar., vier O.s die met een zekere regelmaat aan de begroting en verantwoording worden toe geschreven. Of dit terecht is, is mede afhankelijk van de kennis over de begroting en laat ik hier dus maar in het midden. Feit is wel dat een nieuwe opzet van zowel de begroting als de verantwoording mogelijk en ook wenselijk is. Tijden, kennis en politiek veranderen. Een nieuwe opzet die leesbaarder, toegankelijker, informatiever en vergelijkbaarder is, is altijd de moeite waard om na te streven. Zeker wanneer zal blijken dat de Tweede Kamer de begroting en het jaarverslag meer als beleidsinstrument kunnen gaan gebruiken om haar taken als medewetgever en controleur beter te kunnen vervullen.

Wat gaan we daarvoor doen?
Dit nu is vastgelegd in de nota 'Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording'. Zoals de titel al zegt zal het beleid voorop staan in zowel de begroting als de verantwoording. Voor de begroting gelden de kernvragen 'Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag dat kosten?'. En omdat begroting en verantwoording in elkaars verlengde zullen liggen, zijn de kernvragen voor de verantwoording: 'Hebben we bereikt wat we hebben beoogd, hebben we gedaan wat we daarvoor zouden doen en heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?'. Door te redeneren vanuit het beleid, in plaats vanuit een artikelsgewijze en boekhoudkundige invalshoek, wordt het mogelijk om dieper te doorgronden, secuurder te sturen en beter te beoordelen.

Wanneer gaan we dat doen?
Als u dit hoort zult u waarschijnlijk zeggen 'Geef mij vandaag nog zo.n begroting en zo.n jaarverslag'. Aan die wens zal ik graag tegemoet komen. Want gelijktijdig met de nota 'Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording' zal ik het jaarverslag nieuwe stijl van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 1998 en een begroting nieuwe stijl van mijn eigen departement Financiën aan u overhandigen. De eerste is echt, de tweede een dummy op basis van de reeds behandelde begroting voor 1999.
In 2001, op de derde dinsdag in september, zal de eerste begroting nieuwe stijl aan het parlement worden aangeboden. De eerste volledige reeks verantwoordingen nieuwe stijl zal daarna volgen. Eveneens in 2001 zal het eerste Financieel Jaarverslag van het Rijk worden gepresenteerd. Deze heeft betrekking op het jaar 2000 en hierin zullen de nu nog afzonderlijk verantwoordingsstukken worden gebundeld.
Tot die tijd zullen wij, in nauw overleg met uw Kamer en de andere departementen, de plannen uit de nota nader uitwerken. De nota moet worden gezien als het begin van een veranderingsproces waarin nog veel werk verzet moet worden. Daarbij zal zo veel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de Kamer en de mogelijkheden per begroting. Het geluk dat cultuur met zich meebrengt laat zich nu eenmaal moeilijker meten dan het aantal afgestudeerde economen.

De derde woensdag in mei wordt dus de dag waarop de regering haar verantwoording over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid aan de Tweede Kamer aan zal bieden. Zo ver is het nog niet. Wel mag ik u vandaag namens de regering de nota 'Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording' en de daarbij behorende voorbeelden aanbieden.

Den Haag, 27 mei 1999

Woordvoerder: Ir. N.M. Zoon
Telefoonnummer: 070-342 7612

27 mei 99 17:30

Deel: ' Nieuwe begroting Rijk meer beleid, minder boekhouden '
Lees ook