expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: REGIONALE OPLEIDINGSCENTRA.....

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Persbericht Ministerraad
26 februari 1999

NIEUWE BEKOSTIGINGSSYSTEMATIEK VOOR REGIONALE OPLEIDINGSCENTRA

Regionale opleidingscentra (ROC.s) krijgen vanaf 1 januari 2000 geld voor het verzorgen van beroepsonderwijs op basis van aantal gediplomeerden en aantal deelnemers. De verdeling van het budget over de ROC.s is voor tachtig procent gekoppeld aan het aantal deelnemers en voor twintig procent aan het aantal behaalde diploma.s. Tot nu toe werden scholen alleen op deelnemers-aantallen bekostigd. De nieuwe bekostigingssystematiek wordt gefaseerd ingevoerd. Met dit wetsvoorstel van minister drs. L.M.L.H.A. Hermans (OCenW) heeft de ministerraad ingestemd.

De nieuwe manier van bekostigen voor de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie was al aangekondigd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. De vernieuwing is nodig om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk leerlingen een startkwalificatie halen. Daarom wordt de bekostiging in de toekomst zowel gebaseerd op het aantal deelnemers, als op de geleverde prestaties van die deelnemers in de vorm van diploma.s. ROC.s worden gestimuleerd om deelnemers zo goed mogelijk in een opleiding op hun eigen niveau te plaatsen. Alle deelnemers worden bekostigd onafhankelijk van de opleidingsduur. Dit is om te voorkomen dat regionale opleidingscentra deelnemers zullen weigeren die moeilijk een diploma kunnen halen.
Dit wetsvoorstel maakt ook een eind aan de tijdelijke regeling voor de bekostiging van de landelijke organen voor het beroepsonderwijs. Het budget voor landelijke organen voor het beroepsonderwijs wordt per 1 januari 2000 verdeeld aan de hand van het aantal vastgestelde opleidingen, het aantal beroepspraktijkvormingsplaatsen en het aantal leerbedrijven.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 26.02.1999

26 feb 99 17:30

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe bekostigingssystematiek regionale opleidingscentra '
Lees ook