Gerechtshof ArnhemNieuwe belastinguitspraken van het Gerechtshof Arnhem, week 31
Bron: Gerechtshof Arnhem

Datum actualiteit: 1-08-2001

99/00985
Inkomstenbelasting.
De tussen belanghebbende en zijn BV overeengekomen vergoeding terzake van de overdracht van een pachtrecht is niet als onzakelijk te bestempelen, zodat geen inkomensbijtelling behoeft te volgen.

zie voor uitspraak:
AB2922

99/00669
Inkomstenbelasting.
Ook op een "gebruikelijk loon" kan een pensioenpremie in mindering worden gebracht.

zie voor uitspraak:
AB2925

98/03073
Waterschapslasten.
Klachten over het niet functioneren van een waterschap staan niet ter beoordeling van de belastingrechter.

zie voor uitspraak:
AA9940

99/01902
Inkomstenbelasting.
Geen aftrek voor kosten van levensonderhoud van in Suriname wonende verwanten nu deze uitgaven niet met schriftelijke bescheiden zijn gestaafd.

zie voor uitspraak:
AB2926

99/01531
Formeel recht.
Een inhoudingsplichtige kon in 1996 geen bezwaar aantekenen tegen de op aangifte afgedragen loonbelasting.

zie voor uitspraak:
AB2948

99/01348
Inkomstenbelasting.
De waardedruk ter zake van duurzame zelfbewoning dient zowel bij de WEV als bij de WEVAB in aanmerking te worden genomen.

zie voor uitspraak:
AB2949

99/30
Baatbelasting.
Een gemeente heeft het recht om bij de aanleg van riolering te kiezen voor financiering door middel van een baatbelasting.

zie voor uitspraak:
AB2951

99/01346
Parkeerbelasting.
Op grond van een getoond parkeerkaartje is aannemelijk dat belanghebbende de verschuldigde parkeerbelasting had betaald.

zie voor uitspraak:
AB2952

99/00264
Precariobelasting.
Voor een reeds twintig jaren niet-gebruikte ondergrondse olietank is belanghebbende geen precariobelasting verschuldigd.

zie voor uitspraak:
AB2954

99/01553
Onroerendezaakbelasting.
Kosten van een gemeentelijk rioleringsstelsel kunnen uit de algemene middelen worden bestreden.

zie voor uitspraak:
AB2955

98/00916
Overdrachtsbelasting.
Nu het risico van tenietgaan van de onroerende zaak niet is overgegaan, is geen sprake van een economische eigendomsoverdracht.

zie voor uitspraak:
AB2957

99/00317
Omzetbelasting.
Een muziekvereniging is belastingplichtig voor de omzetbelasting ter zake van de van haar leden ontvangen abonnementsgelden.

zie voor uitspraak:
AB2959

00/0962
Inkomstenbelasting.
Een betaalde schadevergoeding wegens onbehoorlijk bestuur vormt negatief loon.

zie voor uitspraak:
AB2960

98/1334
Inkomstenbelasting.
Lijfrentetermijnen vormen inkomsten uit arbeid, welke bij de beoordeling van de kantoorruimte-kostenaftrek in aanmerking moeten worden genomen.

zie voor uitspraak:
AB2962

99/3563
Formeel recht.
Het Hof kent belanghebbende een schadevergoeding toe in verband met een ten onrechte opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelastingen.

zie voor uitspraak:
AB2964

99/01517
Vennootschapsbelasting.
Belanghebbende heeft recht op een investeringsbijdrage ter zake van in 1984 gemaakte productiekosten van een film.

zie voor uitspraak:
AB2965

99/1606
Inkomstenbelasting.
Fitnessactiviteiten vormen een bron van inkomen.

zie voor uitspraak:
AB2970

99/00969
Formeel recht.
Exploitant garagebedrijf handelde te kwader trouw bij verzwijging vergoeding voor gederfde inkomsten.

zie voor uitspraak:
AB0615

98/01724
Motorrijtuigenbelasting.
Het onderhavige "jeepachtige" motorrijtuig is geen kampeerauto nu daarin een keukeninrichting ontbreekt.

zie voor uitspraak:
AB2921

99/03139
Omzetbelasting.
De door een stichting georganiseerde kamermuziekconcerten geschieden in het economische verkeer, zodat deze stichting belastingplichtig is voor de omzetbelasting.

zie voor uitspraak:
AB2915

99/01366
Parkeerbelastingen.
Het ontbreken van een zogenoemd aanwijzingsbesluit van B&W van de gemeente Nijmegen brengt de onverbindendheid van de verordening parkeerbelastingen met zich.

zie voor uitspraak:
AB2912

Deel: ' Nieuwe belastinguitspraken Gerechtshof Arnhem week 31 '
Lees ook