Actueel

Nieuwe belastinguitspraken van het Gerechtshof Arnhem, week 21
Bron: Gerechtshof Arnhem

Datum actualiteit: 22-05-2002

99/03385
Inkomstenbelasting.
Vernietiging navorderingsaanslag wegens ontbreken van een zogenoemd nieuw feit.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE2851

98/03796
Inkomstenbelasting.
De aan belanghebbende, een bij een verkeersongeval betrokken geraakte slager, uitgekeerde schadevergoeding betreft een vergoeding wegens gederfde winst en is dus belast.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE2852

97/22125
Baatbelasting.
Belanghebbendes door de aanleg van een riolering gebate pand is terecht in de heffing van de baatbelasting betrokken.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE2853

99/03401
Leges.
De onderhavige verordening, die bij de berekening van de leges uitgaat van technische bedrijfskenmerken, is onverbindend.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE2855

99/03531
Loonbelasting.
De pensioenaanspraken van een in dit geding optredende tandarts ingevolge de verplichte beroepspensioenregeling voor tandartsen is niet aan te merken als loon waarop de bepalingen van de Wet loonbelasting 1964 van toepassing is.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE2858


01/02509
Vennootschapsbelasting.
Verhoging pensioenrechten van een directeur-grootaandeelhouder bij de overdracht van de pensioenverplichtingen aan een derde vormt een verkapte uitdeling.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE2860

99/01594
Inkomstenbelasting.
De waardeaangroei van de blote eigendom van een bungalow naar de volle eigendom is belast en het voordeel dient te worden berekend op basis van de samengestelde interest.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE2864

99/01139
BPM.
De in artikel 10, eerste lid (tekst tot 1 mei 1999) Wet BPM opgenomen lineaire afschrijvingsmethode is strijdig met EG-recht.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE2866

00/01739
Inkomstenbelasting.
De door een directeur-grootaandeelhouder aan zijn eigen BV voldane premies terzake van arbeidsongeschiktheid kunnen niet als persoonlijke verplichtingen in aanmerking worden genomen.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE2869

99/03681
Inkomstenbelasting.
Bij omwisselen van valuta behaald voordeel is belast.

zie voor uitspraak: LJN-nummer: AE2872

Deel: ' Nieuwe belastinguitspraken van het Gerechtshof Arnhem, week 21 '
Lees ook