Provincie Zuid-Holland


05-11-1999

Nieuwe bomen langs N231


De provincie Zuid-Holland gaat de provinciale weg N 231 in de omgeving van het Blokland "aankleden". Langs de weg wordt gestart met herplant. Door het planten van bomen en een haag tussen het fietspad en de weg, wordt de weg weer een geheel met de omgeving. Veel van de bomen die er oorspronkelijk stonden moesten wijken voor de aanleg van het fietspad tussen de rotonde en de bebouwde kom van Vrouwenakker.

Bij de planontwikkeling van het fietspad is indertijd in een vroeg stadium onderkend dat voor de aanleg een groot aantal bomen moest worden gerooid.

Voor het kappen van deze bomen is door de gemeente vergunning verleend op voorwaarde van herplant. Met het oog hierop is in dit stadium al opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een groenvisie.

Langs het grootste deel van de weg zullen bomen worden geplant ter versterking van het wegbeeld. Er is gestreefd naar een doorgaande bomerij aan de oostzijde van de weg en waar mogelijk zullen ook aan de westzijde bomen komen. Er is gekozen voor populieren omdat deze bomen passen in het landschap en het hier goed doen. Op enkele plaatsen zullen in aansluiting op bestaande beplanting enkele iepen en lindes worden geplant.

Tenslotte zal als scheiding tussen fietspad en weg een haag worden geplant met veldesdoorn.

De firma De Punt uit Alphen aan den Rijn gaat het groenplan uitvoeren. De werkzaamheden beginnen naar verwachting in week 49 en nemen 4 weken in beslag.

Deel: ' Nieuwe bomen langs N231 in Zuid Holland '
Lees ook