Gemeente Tilburg


13-12-99

Bomen in Tilburg beter beschermd

Nieuwe Bomenverordening en Bomenfonds

Het college van B&W heeft op 13 december jl. de nieuwe Bomenverordening vastgesteld. In aansluiting daarop is ook een bomenfonds ingesteld. Beide besluiten worden op 7 februari 2000 voorgelegd aan de gemeenteraad. De Bomenverordening vervangt de Kapverordening uit de Algemene Plaatselijke Verordening. Deze nieuwe verordening kan meer bomen beschermen door bredere definities, uitgebreidere vergunnings- en herplantvoorschriften en door meer openbaarheid. Het geld uit het bomenfonds zullen worden gebruikt om gekapte monumentale en waardevolle bomen te compenseren. Verder zal dit geld gebruikt worden om eigenaren van monumentale bomen tegemoet te komen in de kosten van duurzaam onderhoud. Voor het bomenfonds zal een lijst met monumentale bomen worden opgesteld. De verwachting is dat die lijst in oktober 2000 gereed is.

Bomenverordening
Omdat de Kapverordening binnen de APV is verouderd, is de Bomenverordening Tilburg 2000 opgesteld. In deze Bomenverordening staat op basis waarvan een kapaanvraag toegewezen of afgewezen kan worden. Ook de regels rond de bekendmaking van kapvergunningen staan er in.

Wijzigingen
De belangrijkste wijzigingen in de Bomenverordening ten opzichte van de huidige Kapverordening zijn:

de afstand tot de erfgrenslijn van 2 m voor bomen en een halve meter voor heggen en heesters uit het Nieuw burgerlijk wetboek, wordt veranderd in 0,5m voor bomen; voor struiken en heesters is die afstand nihil

de stamdiameter van 15 cm (= stamomtrek 47,1 cm) voor loofbomen en 10 cm (= stamomtrek 31,4 cm) voor naaldbomen, waarboven een kapvergunning voor de boom nodig is, wordt vervangen door een stamomtrek van 75 cm voor alle bomen, waarboven een kapvergunning nodig is

toegevoegd is een regeling voor de erfbeplanting in het buitengebied

toegevoegd is een nieuw artikel, waarin de afstemming tussen kap- en bouw- of aanlegvergunning wordt geregeld

toegevoegd is een nieuw artikel, dat het publiceren van kapvergunningen regelt;

toegevoegd is een gestandaardiseerde procedure voor het afgeven of weigeren van een kapvergunning.

aan de nieuwe Bomenverordening wordt een Bomenfonds gekoppeld. Uit dit fonds kan geld worden vrijgemaakt voor gekapte, waardevolle bomen, die niet ter plaatse herplant kunnen worden. Verder kan uit dit fonds geld worden vrijgemaakt voor het behoud van monumentale bomen, dat niet uit het reguliere onderhoud van bomen kan worden betaald.

Bomenfonds
De gemeente heeft veel bomen, die als waardevol of monumentaal kunnen worden aangemerkt. Deze bomen worden nu niet voldoende beschermd, omdat er geen extra geld voor is. Normaal onderhoud van waardevolle en monumentale gemeentebomen wordt betaald uit het budget voor regulier onderhoud van bomen. Voor het "duurzaam instandhouden" van monumentale bomen van zowel particulieren als van de gemeente is geen budget beschikbaar. Onder duurzaam instandhouden wordt o.a. verstaan: het beschermen van de groeiplaats, kroonsnoei, wondbehandeling en structurele groeiplaatsverbetering.

De oprichting van het Bomenfonds heeft twee doelen:

- het zorgen voor compensatie van waardevolle en monumentale gekapte bomen, die niet ter plaatse herplant kunnen worden

- het tegemoetkomen in de kosten van eigenaren van monumentale bomen voor duurzaam onderhoud.

Inspraak
In het voortraject hebben in juli 1999 11 belanghebbende instanties een exemplaar van de concept- bomenverordening toegestuurd gekregen. Hierop konden zij reageren. De volgende instanties hebben hun reactie kenbaar gemaakt: de Brabantse Milieufederatie (BMF) en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), afdeling Tilburg en het Instituut voor Natuureducatie (IVN), afdeling Tilburg (gezamenlijke reactie).
De inspraakreacties en de reactie hierop van het college van B&W zijn opgenomen in het voorstel van het college aan de raad. Nadat de bomenverordening is vastgesteld, ontvangen de instanties die in de inspraakronde hebben meegedaan bericht.

Deel: ' Nieuwe Bomenverordening en Bomenfonds Tilburg '
Lees ook