Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 9 FEBRUARI 1999

Nieuwe brochure over Vlaanderen en de taalwetgeving

Op initiatief van minister-president Luc VAN DEN BRANDE start het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap eerstdaags met de verdeling van de gloednieuwe brochure "Als goede buren - Vlaanderen en de taalwetgeving". Met deze aantrekkelijk uitgegeven vulgariserende publicatie over de inhoud, de geschiedenis en het belang van de taalwetgeving wil de Vlaamse overheid alle betrokkenen en geïnteresseerden helpen inzicht te krijgen in de achter- gronden van de soms complex ogende taalproblematiek, vooral in Brussel en de Vlaamse Rand.

De Vlaamse overheid voert al enkele jaren een specifiek beleid voor de Vlaamse Rand. Zij wil de Vlaamse inwoners van de Rand een hart onder de riem steken en de nieuwe - vaak anderstalige - inwoners van deze regio open en gast- vrij onthalen. Zij wil hen daarbij echter ook duidelijk wijzen op het authentieke Vlaamse karakter van de regio. Eén van de knelpunten in de Vlaamse Rand is de correcte toepassing van de taalwetgeving in al haar aspecten. Vooral - maar niet uitsluitend - in de faciliteiten- gemeenten blijkt dat telkens weer een bron van conflic- ten.

De taalwetgeving is voor niet-ingewijden niet altijd even gemakkelijk te begrijpen. Soms beseft men ook niet of onvoldoende waarom dit allemaal zo geregeld is, of waarom zoveel belang wordt gehecht aan die taalwetgeving. Van- daar de brochure "Als goede buren. Vlaanderen en de taal- wetgeving". Niet-specialisten vinden er in zesendertig pagina's niet alleen de essentiële gegevens inzake de communautaire verhoudingen, maar ook het ruimere kader op een toegankelijke manier uiteengezet. Het eerste deel gaat in op de taalgrens en haar gevolgen en belicht de historiek van een eeuw taalwetgeving, die uiteindelijk uitgemond is in het federale stelsel dat wij nu kennen. Het tweede deel belicht de grondwettelijke taalvrijheid en het bestaan van verschillende taalgebieden binnen ons land. Het bespreekt de bijzondere situatie in Brussel enerzijds en de Vlaamse Rand met o.m. de faciliteiten- regeling anderzijds, en geeft aan hoe het hele stelsel steunt op een uitgebalanceerd geheel van afspraken; wordt aan die afspraken en evenwichten geraakt, dan zakt het hele bouwwerk als een kaartenhuisje in elkaar.

Naast de doorlopende tekst wordt ook eventjes dieper ingegaan op enkele belangrijke trefwoorden, zoals het territorialiteitsbeginsel, de Vaste Commissie voor Taal- toezicht of de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het blijft niet bij feiten en begrippen alleen: de brochure legt bijvoorbeeld ook uit waarom respect voor de eigen taal openheid voor andere talen en culturen niet hoeft uit te sluiten.

De brochure beoogt in de eerste plaats de basisinformatie over de taalwetgeving op een rijtje te zetten, en spitst zich niet toe op zware communautaire discussiepunten. "Als goede buren" maakt vooral duidelijk dat de taalwet- geving geen artificiële politieke ingreep is die op bepaalde momenten uit de lucht komen vallen is, maar integendeel parallel loopt met belangrijke democratische en sociografische evoluties in onze Belgische samenleving en precies het politieke antwoord op die evoluties vormt.

De brochure richt zich in de eerste plaats tot al de man- datarissen en ambtenaren, zowel Vlaamse als lokale en federale, maar ook tot elke burger die zich bij de besluitvorming en de problematiek van de taalwetgeving betrokken voelt.

Bovendien zijn van de brochure naast de Nederlandstalige versie ook vertalingen in het Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans beschikbaar. Zo zal de brochure toe- gestuurd worden aan zowat 4000 anderstalige buitenlanders die in de Vlaamse Rand rond Brussel wonen. De brochure sluit in die zin trouwens aan bij de vorig jaar verschenen succesvolle brochure "Welkom in Vlaanderen", die eveneens in verschillende taalversies bestaat en ruim verspreid is en wordt naar anderstalige buitenlanders in de Vlaamse Rand.

Ook de buitenlandse perscorrespondenten, ambassades, de leden van de Raad van Europa en anderen hebben nood aan een correcte situatieschets en zullen een exemplaar ontvangen.

Verder zal de brochure in de komende dagen verspreid wor- den naar alle Vlaamse openbare bibliotheken en gemeente- besturen, waar zij gratis ter beschikking zal zijn.

De brochure "Als goede buren" is ook verkrijgbaar bij :

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Coördinatie Vlaamse Rand

Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel

tel: (02) 553 56 25 - fax: (02) 553 56 34

e-mail : jan.debock@coo.vlaanderen.be

info : Jan Adriaensens, woordvoerder van de minister-president - tel. (02) 227 29 11 e-mail: persdienst.vandenbrande@vlaanderen.be

Deel: ' Nieuwe brochure over Vlaanderen en de taalwetgeving '
Lees ook