Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

campagne plant goed voor meer streekeigen groen Brugge, 28/10/1999

Nieuwe campagne Plant Goed

voor meer streekeigen groen

Wanneer we de actualiteit volgen, kunnen we er niet onder uit : aan het
leefmilieu wordt door een steeds breder wordende groep van onze bevolking steeds meer
belang gehecht. De toenemende vraag naar een zorgzaam omspringen met het landschap vormt
hierin een belangrijk aandachtspunt. Op het platteland is het vooral de landbouwer die
deze zorgfunctie draagt. Daar steeds meer recreanten het platteland herontdekken, helpt
een met groen ingeklede boerderij mee bouwen aan een positief imago van de land- en
tuinbouw. Maar ook voor de landbouwer is het aangenamer te werken en te leven tussen met
groen ingeklede gebouwen. Het snoeihout van dit groen kan bovendien een aardig voorraadje
hout opleveren. Daarnaast zoekt het vee op een warme zomerdag dankbaar beschutting in de
schaduw van een hoogstamboom of een vrij uitgroeiende haag.

Om de landbouwers te stimuleren om meer streekeigen groen rond land- en
tuinbouwbedrijven aan te planten werd de actie De Groene Zetel in het leven geroepen. Deze
beplantingsactie kwam er op initiatief van het Provinciebestuur en het Provinciaal Centrum
voor Landbouw en Milieu PROCLAM v.z.w. en loopt i.s.m. de gemeentebesturen. Deze aanpak
werd in het seizoen 1991 - 1992 in Ieper opgestart en breidde zich stelselmatig uit in de
Westhoek onder de naam Behaag het Landschap.

De landbouwers en soms de bewoners van het landelijk gebied van de deelnemende gemeenten krijgen met de actie De Groene Zetel de kans om tegen een gunstige
prijs streekeigen, gemengde plantpakketten aan te schaffen. Een deel van de aankoopprijs
van het plantmateriaal nemen de gemeenten op zich. Tijdens de winter 1998 - 1999 was deze
campagne aan haar vijfde uitgave toe. In het totaal werden 57.528 stuks bosplantgoed, 839
stuks hoogstamfruitbomen en 1.054 hoogstambomen aangeplant. Dit betekent voor het
West-Vlaamse landschap 20 km haag, 1,8 ha houtkanten, 8,4 ha hoogstamfruitbomen en 10,5 km
dreven. Voor de derde keer werden er ook nestkasten aangeboden tegen een verminderde
prijs. In het totaal werden 92 nestkasten opgehangen, waarvan 52 voor koolmezen, 9 voor
grauwe vliegenvanger, 8 voor kerkuil en 7 voor steenuil.

Dit voorjaar werd de actie geëvalueerd met de gemeenten en de landbouworganisaties.

De conclusie was unaniem om de campagne verder te zetten vanuit de provincie en PROCLAM v.z.w.. Omdat de gemeenten vragende partij zijn naar uitbreiding van
de campagne naar de andere bewoners en gebruikers van het landelijke gebied drong een
naamverandering zich op. De slagkracht van de campagne werd verbeterd door te werken naar
1 naam voor de ganse provincie en professioneel gemaakt promotiemateriaal.

Een werkgroep met vertegenwoordigers van de provincie, gemeenten, landbouworganisaties en diensten van het Vlaamse Gewest in samenwerking met een
reclamebureau tekende de nieuwe campagne Plant Goed uit. Onder deze naam willen het
Provinciebestuur en PROCLAM v.z.w. in samenwerking met de gemeenten de West-Vlamingen de
komende jaren aanzetten tot een zorgzaam omgaan met het landschap bij zijn dagelijks doen
en laten. Belangrijke aandachtspunten zijn het gebruik van streekeigen
groen, het ontwikkelen en beschermen van wilde planten en dieren en een
landschapsvriendelijke architectuur. Een ruim te verspreiden folder zal jaarlijks een
aantal aandachtspunten naar voor brengen. In deze folder worden eveneens de specifieke
acties vanuit de gemeente vermeld.

Dit jaar richt, in de samenwerking met PROCLAM v.z.w., de campagne zich
in de eerste plaats naar de landbouwers, de belangrijkste vormgevers van ons landelijk
gebied. Een uitgebreide brochure en een uitleenbare diareeks moeten helpen de landbouwers
te informeren.

De campagne krijgt dan ook de medewerking van de landbouworganisaties.

Zij willen in overleg met de gemeente graag de landbouwbevolking stimuleren om hun
bedrijfsgebouwen met streekeigen groen in te kleden.

Wie interesse heeft in het inkleden van zijn bedrijfsgebouwen met streekeigen groen kan steeds terecht bij het gemeentebestuur. Je kan er terecht voor
informatie over het aangeboden plantmateriaal, de prijs, een bestel- of aanvraagformulier,
... Geïnteresseerden kunnen er ook terecht voor de uitgebreide brochure met praktische
informatie en adviezen over aanplant en onderhoud van streekeigen groen. Daarnaast zijn in
de brochure ook tips opgenomen rond andere natuurwaarden op het landbouwbedrijf zoals
vogels, poelen, ...

Geïnteresseerden in een totaal landschappelijk inkledingsplan voor hun bedrijf kunnen
ook steeds contact opnemen met het Provinciaal Onderzoeks- en Voorlichtingscentrum voor
Land- en Tuinbouw POVLT. Een gratis advies kan schriftelijk aangevraagd worden bij het
POVLT, Ieperseweg 87 te 8800 Rumbeke - Beitem.

Voor meer informatie kan je ook terecht bij PROCLAM v.z.w., Ieperseweg

87 te 8800 Rumbeke - Beitem. Tel: 051/26.14.25 - Fax: 051/24.00.20.

E-mailen: povlt.proclam@west-vlaanderen.be

Deel: ' Nieuwe campagne Plant Goed West-Vlaanderen '
Lees ook