Vlaamse overheid

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE

AANGELEGENHEDEN, AMBTENARENZAKEN EN BUITENLANDS BELEID 3 oktober 2001

Nieuwe code voor cordinatie uitvoering nutswerken

In Vlaanderen worden jaarlijks meer dan 60.000 werken uitgevoerd op het openbaar domein. De opdrachtgevers van deze werken hebben vaak onvoldoende kennis van mekaars plannen. Gevolg daarvan is dat dezelfde stoepen of straten soms op enkele weken tijd meermaals worden open en dicht gegooid. Tot verklaarbare ergernis van de omwonenden.

Om dergelijke toestanden te vermijden werden reeds verschillende initiatieven genomen. Enerzijds werd op initiatief van de nutsbe- drijven in 1999 een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt tussen nutsbedrijven en gemeente. Ze was vooral gericht op afspraken in de studiefase van de projecten. Anderzijds stelden heel wat gemeenten eigen reglementen op voor de uitvoering van dergelijke werken. Die waren eerder gericht op de uitvoeringsfase van de projecten, en verschilden vaak erg van gemeente tot gemeente - waardoor nieuwe knelpunten werden opgeworpen.

Vandaag wordt een geheel nieuwe Code voor Infrastructuur- en Nuts- werken langs Gemeentewegen voorgesteld, die het resultaat is van overleg tussen alle betrokkenen, en die de benaderingen van nuts- bedrijven en gemeenten met mekaar verzoent. De code streeft naar een echte cordinatie met respect voor de belangen van alle partijen.

Ultiem doel van de Code is een maximale gelijktijdige uitvoering van werken, via de zogenaamde gemeenschappelijke sleuf. Die werkwijze kan de nutsbedrijven een hoopt tijd en geld besparen - en de omwonenden vermijdbare hinder en ongemak.

Cruciaal hierin is vanzelfsprekend een tijdige informatie-uitwis- seling. De nutsbedrijven hebben daartoe een systeem uitgewerkt via internet. Een protocol tussen de nutsbedrijven bepaalt verder de afspraken inzake cordinatie, en de kostenverdeling voor de gemeen- schappelijke werken.

Hoe meer nutsbedrijven en gemeenten deze nieuwe Code onderschrijven en naleven, hoe kleiner de behoefte aan specifieke gemeentelijke reglementering.
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Paul Van Grembergen zal alle gemeenten daarom aanschrijven en uitnodigen om in dit project mee te stappen.

Info: koen.jongbloet@vlaanderen.be - woordvoerder (02/553.23.11)

Deel: ' Nieuwe code voor coordinatie uitvoering nutswerken '
Lees ook