Ministerie van Buitenlandse Zaken


Aan de Voorzitter van de Algemene Commissie voor Europese Zaken van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

DEN HAAG
Directie Integratie Europa

Secretaris BNC/Impl.-/Art 169-overleg

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 29 maart 1999
Kenmerk DIE-221/99
Blad /1
Bijlage(n) 3 E-mail die-ae@die.minbuza.nl
Betreft Informatievoorziening aan de Tweede Kamer inzake nieuwe Commissievoorstellen

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij drie fiches aan te

bieden die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC):


1. Mededeling "Cohesie en Transport"


2. Strategie voor uitbanning van CFK's in dosisaërosolen


3. Witboek van de Commissie over de Handel

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 22

DEN HAAG
Directie Integratie Europa

Secretaris BNC/Impl.-/Art 169-overleg

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 29 maart 1999
Kenmerk DIE-221/99
Blad /1
Bijlage(n) 3
Betreft Informatievoorziening aan de Eerste Kamer over nieuwe Commissievoorstellen.

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij vijf fiches aan te bieden die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC):


1. Mededeling "Cohesie en Transport"


2. Strategie voor uitbanning van CFK's in dosisaërosolen


3. Witboek van de Commissie over de Handel

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken1. Mededeling "Cohesie en Transport"

Nummer van het Commissiedocument: COM(98)806

Eerstverantwoordelijke Ministerie: V&W i.o.m. VROM, BZ, FIN, EZ

Behandelingstraject:

Vooralsnog is geen behandeling voorzien.

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel:

In de Mededeling wordt ingegaan op de vraag hoe het Gemeenschappelijk Vervoersbeleid en het Europese Structuurbeleid cohesie binnen de Unie zouden kunnen bevorderen. Als uitgangspunten noemt de Commissie daarbij de volgende doelstellingen:


- het bevorderen van de regionale economische ontwikkeling, concurrentiekracht en werkgelegenheid,


- bijdragen aan een meer evenwichtige ontwikkeling binnen de huidige Unie en gunstige voorwaarden creëren voor de toetreding van nieuwe landen,


- het bevorderen van duurzame mobiliteit en de beschikbaarheid van transport voor hen die niet (kunnen) beschikken over eigen vervoer.

De Commissie wijst in de Mededeling op de rol die met name de Structuurfondsen en de TENs spelen bij de ontwikkeling van achtergestelde gebieden. In de toekomst zouden via de Structuurfondsen (ERDF) alleen in aangewezen gebieden (doelstelling 1) nog grotere infrastructuurprojecten moeten worden gefinancierd; in andere gebieden zouden infrastructuurinvesteringen beperkt moeten blijven tot kleinschalige infrastructuur of modernisering van bestaande infrastructuur. Verder zou veel aandacht moeten worden geschonken aan socio-economische en milieu-effectrapportages en zou een groter deel van de EU-bijdragen naar de relatief milieu-vriendelijke transportvormen moeten gaan.

De Commissie wil voorts trachten de "hefboomwerking" van EU-financiering te versterken door gebruik te maken van andere vormen van steunverlening dan subsidies en het bevorderen van Publiek-Private Samenwerking (PPS). In het algemeen zou er een betere afstemming moeten plaatsvinden tussen de verschillende EU-budgetinstrumenten (ook rekening houdend met EU-steunverlening in Midden- en Oost-Europa).

De Commissie onderstreept het belang van openbaar vervoer en openbare dienstverlening. Met het oog hierop is de Commissie voornemens de uitzonderingen op staatssteun in verband met openbare dienstverlening te herzien (artikel 77). Verder zal de Commissie de effectiviteit van regels met betrekking tot openbare dienstverlening in het vervoer monitoren, daarbij ook kijkend naar de balans met eerlijke concurrentie en kwaliteit van de dienstverlening.

Subsidiariteitstoets, deregulering:

Positief. Het bevorderen van cohesie is onderdeel van het Structuurbeleid en het Gemeenschappelijk Vervoersbeleid. Transport speelt een belangrijke rol in het versterken van cohesie.

Nederlandse belangen:

Nederland hecht belang aan een effectief gecoòrdineerde inzet van EU-steuninstrumenten en onderschrijft het streven naar een duurzame mobiliteitsontwikkeling.

Het is van belang dat ook buiten de cohesie-gebieden en de doelstelling 1-regio's steun kan worden verleend aan grotere infrastructuurprojecten. Niet de omvang, maar de kwaliteit van de projecten (socio-economische effecten, milieu-effecten, etc) moet bepalend zijn voor de toekenning van EU-steun.

blad fiche "Cohesie en vervoer"

Consequenties voor EG-begroting in Euro (per jaar):

Geen

Consequenties voor nationale regelgeving/beleid c.q. decentrale overheden

Geen

Rol EP in de besluitvormingsprocedure

Er is geen rol voor het Europees Parlement voorzien.2. Strategie voor uitbanning van CFK's in dosisaërosolen

Nummer van het Commissiedocument: COM (1998) 603 def

Eerstverantwoordelijke Ministerie: VROM i.o.m. EZ, VWS, BZ

Behandelingstraject:

Nog onbekend. Het Duitse voorzitterschap heeft het vooralsnog niet geagendeerd voor de milieu-raadswerkgroep

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel

Het document beschrijft hoe CFK's in dosisaërosolen kunnen worden uitgebannen en de wijze waarop de vervanging door CFK-vrije dosisaërosolen binnen de Gemeenschap kan worden gestuurd. Een en ander moet worden geplaatst in het kader van het Montréal Protocol, op grond waarvan het gebruik van CFK's tot nul moet worden teruggebracht. CFK's tasten de ozonlaag aan. Momenteel zijn voor de produktie van dosisaërosolen binnen de Gemeenschap nog steeds CFK's beschikbaar op grond van de uitzonderingsbepaling betreffende essentiële toepassingen. De behandeling van astma en chronisch obstructieve longziekte met behulp van CFK-houdende dosisaërosolen is door de partijen bij het Protocol van Montréal erkend als essentiële toepassing. Momenteel komen er in de gehele EG echter alternatieven beschikbaar. Voorbeelden van geschikte alternatieven zijn poederinhalatoren en dosisaërosolen op basis van HFK's. Momenteel is de introductie van CFK-vrije middelen zozeer in ontwikkeling dat er in
2003 geen behoefte meer zou moeten bestaan aan CFK-houdende dosisaërosolen. Voordat CFK-vrije dosis aërosolen aan patiënten mogen worden voorgeschreven moet er een vergunning voor het in de handel brengen daarvan worden verleend door de bevoegde instanties. Die vergunning wordt slechts dan verleend wanneer de bevoegde instantie er in voldoende mate van overtuigd is dat het voorgestelde alternatief veilig en werkzaam is. De onderhavige strategie van de Commissie biedt lidstaten, Commissie en fabrikanten de mogelijkheid om samen te komen tot stroomlijning van de nationale goedkeuringsprocedures.

Subsidiariteitstoets, deregulering:

Positief, de mededeling vloeit voort uit de betrokkenheid van de Gemeenschap bij het Montréal Protocol inzake het uitbannen van Ozonlaag-aantastende stoffen.

Nederlandse belangen:

Directe gevolgen voor Nederlands bedrijfsleven zijn niet aan de orde, aangezien binnen Nederland geen dosisaërosolen worden geproduceerd. Bij dit alles is van belang dat het belang van de patiënt niet minder belangrijk is dan de snelle uitbanning van CFK's.

Consequenties voor EG-begroting in Euro's (per jaar):

Geen

Consequenties voor nationale regelgeving/beleid cq decentrale overheden

Het voorstel komt overeen met het nationale beleid. Voor de Nederlandse regelgeving zijn geen gevolgen te verwachten.

Rol EP in de besluitvormingsprocedure:

Niet van toepassing: het betreft een mededeling van de Commissie.3. Witboek van de Commissie over de Handel

Nummer van het Commissiedocument: COM(1999) 6 def.

Eerstverantwoordelijke Ministerie: EZ i.o.v. BZK, FIN, OCW, SZW, VROM, V&W, BZ, VWS

Behandelingstraject:


23 maart 1999 (Raadswerkgroep Industrie)

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel:

Het Witboek is de follow-up van het Groenboek over de handel , dat op
20 november 1996 door de Europese Commissie werd goedgekeurd. Het voorstel is erop gericht een coherente strategie uit te werken om de sector in de komende jaren te promoten. De acties in deze strategie zijn onderverdeeld in 4 groepen:


- Betere gebruikmaking van de beleidsinstrumenten ten behoeve van de handel; door o.a. voorlichting, verbetering van het statistisch systeem voor de handel en studies/benchmarking op het gebied van multilevel marketing (een vorm van direct marketing, waarbij verkoopagenten potentiële klanten thuis opbellen), handelsagenten en groothandel.


- Verbetering van het administratieve, wettelijke en financiële kader; door o.a. het vereenvoudigen van administratieve procedures (via BEST en SLIM), bevorderen van toegang tot financiering en verbeteren van de dialoog tussen handelsondernemingen en hun partners (werknemers, consumenten en kredietinstellingen)


- Versterking van het concurrentievermogen en bevordering van het ondernemerschap; door elektronische handel te ondersteunen, door methoden te onderzoeken waarbij, rekening houdend met het mededingingsrecht, kleine juridische eenheden gezamenlijke commerciële activiteiten kunnen ontwikkelen, door te kijken naar de opleidingsbehoefte in de handel, door te kijken naar mogelijkheden om de handel in plattelandsgebieden en achtergebleven stadswijken te bevorderen, door de interactie tussen handel en toerisme te bezien en door te kijken naar handel en milieu.


- Aanmoediging tot europeanisering en internationalisering; o.a. door een soepele intrede van de euro in de handel te bevorderen, door de mogelijkheden en problemen van Europese handelsondernemingen die distributieactiviteiten in andere continenten willen ontwikkelen te bestuderen, door i.h.k. van uitbreiding van de Unie maatregelen te bestuderen t.b.v. een betere marktcohesie.

Subsidiariteitstoets, deregulering:

Positief. Het Witboek ziet op acties die op Gemeenschapsniveau het optreden van de lid-staten op dit terrein ondersteunen en aanvullen.

Nederlandse belangen

De sector Handel is voor ook voor Nederland een belangrijke sector. M.n. ookvanwege de veelheid aan MKB bedrijven in deze sector en hun bijdrage aan de werkgelegenheidsgroei. Belangrijkste punten voor Nederland betreffen de toegang tot financiering voor MKB ondernemingen (inclusief de handel), administratieve vereenvoudiging, bevordering van electronic commerce en het bevorderen van een goede overgang naar het praktische gebruik van de euro in de handel.

blad 2 fiche "Witboek handel"

Consequenties voor EG-begroting in Euro per jaar:

Voor 1999 en 2000 vallen de voorgestelde acties binnen het vastgestelde Meerjaren- programma voor het KB (Begrotingspost B-5120) en zijn dus een invulling daarvan. Daarna zullen de acties ressorteren onder het vierde meerjarenprogramma dat momenteel door de Commissie wordt voorbereid.

Consequenties voor de nationale regelgeving en beleid c.q. decentrale overheden

Uit het Witboek als zodanig vloeien geen directe consequenties voort voor nationale regelgeving en beleid.

Rol EP in de besluitvormingsprocedure:

Voor het EP is geen rol bij besluitvorming over dit witboek voorzien.

Deel: ' Nieuwe Commissievoorstellen BNC '
Lees ook