Gemeente Amsterdam

Nieuwe Dienst Werk en Inkomen wordt van onderaf opgebouwd 31 januari 2003 - Herbert Raat

Het college van B&W heeft ingestemd met een plan van aanpak voor de nieuwe Dienst Werk en Inkomen (W&I). De taken van de Sociale Dienst Amsterdam (Algemene Bijstandswet en Armoedebeleid), en de publieke taken van Maatwerk (Wet Inschakeling Werkzoekenden) en NV Werk (Instroom/Doorstroom-banen) worden ondergebracht bij deze nieuwe dienst. Samenwerking wordt, conform de voorstellen, gezocht met het CWI en het UWV. Het onlangs geopende Marktplein voor Werk en Inkomen in Zuidoost sluit hierbij aan en werd eerste uitgangspunt voor de uitvoering. Ook in Nieuw-West en in Oost worden initiatieven ontplooid.

Belangrijkste taak van de dienst is het aan het werk helpen van mensen zodat ze niet in de bijstand belanden. Zo moeten er in 2006 16.000 mensen uit de bijstand en aan het werk.

Daarnaast tracht de dienst mensen die niet kunnen werken zoveel mogelijk maatschappelijk actief te laten zijn, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk. In 2006 4000 mensen actief in het vrijwilligerswerk en 4000 aan de slag in aangepast werk.

Ten derde zorgt de dienst voor een uitkering of aanvullende voorziening, toegesneden op de individuele situatie van de betrokkene. Belangrijke doelstelling hierbij is het afrekenen met armoede en het opruimen van de papierwinkel.

De Sociale Dienst heeft de afgelopen decennia de nodige veranderingen en een reorganisatie gekend. Het jaar 2001 was een rampjaar voor de Sociale Dienst Amsterdam. Door de chaos werd de dienst door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onder toezicht geplaatst, kwam er een nieuwe directie en trad de verantwoordelijke wethouder af. De chaos kwam niet uit de lucht vallen, zij was het resultaat van het laten verworden van de Sociale Dienst tot een soort sociale stortkoker van politieke verwaarlozing en eindeloos reorganisatiegeloof.

Daarom heeft het college niet gekozen om de nieuwe dienst van bovenaf op te bouwen, maar van onderaf. Via pilots in de staande organisaties van de Sociale Dienst Amsterdam, NV Werk en Maatwerk worden de medewerkers stap voor stap voorbereid op de nieuwe gezamenlijke werkwijze. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren met eigen mensen.

Er zal gebruik worden gemaakt van de ervaringen die onderweg worden opgedaan. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren met eigen mensen. Een van de belangrijkste problemen is dat de Sociale Dienst enerzijds nauw betrokken wordt bij de ontwikkeling van de nieuwe dienst, en anderzijds wordt geconfronteerd met eisen van het Rijk, met name op het terrein van rechtmatigheid waaraan op dit moment onvoldoende wordt gedaan.

Dit brengt de Sociale Dienst in een spagaat: enerzijds het voorkomen van verdere strafkortingen en anderzijds het meebewegen in de nieuwe ontwikkeling.

Een stuurgroep onder voorzitterschap van Willem Vermeend zal het college over het proces adviseren. Bovendien zal hij onder meer de samenwerking met de arbeidsmarkt en onderwijssector bevorderen.

Het streven van het college is dat de dienst per 1 januari 2004 of in de loop van 2004 operationeel is. Belangrijke reden voor de oprichting van de nieuwe dienst is de aanpassing van de Bijstandswet in 2004. In de nieuwe wet zal meer worden afgerekend op het resultaat (mensen aan het werk helpen) in plaats van het administratieve proces. Voor Amsterdam geeft dit grote kansen. Zo was de hoofdstad - afgezet tegen de rest van het land - koploper in de afname van het aantal uitkeringen. De globale aanloopkosten voor de nieuwe dienst bedragen voor 2003 EUR 2.750.000.

© Gemeente Amsterdam

Deel: ' Nieuwe Dienst Werk en Inkomen A'dam van onderaf opgebouwd '
Lees ook