Gemeente Breda


NIEUWE DIENSTREGELING STADSBUSSEN

De B.B.A. heeft een flink aantal maatregelen voorgesteld voor de periode 1999 tot en met 2002. Het gaat onder meer om een nieuw deeltaxi-systeem voor reizigers die gebruik maken van het openbaar vervoer binnen Breda op de meest stille uren 's avonds en op zondag- ochtend, lagere frequenties voor de meeste stadsbuslijnen tijdens die rustige uren, meer kleine busjes, het opheffen van een aantal slecht bezette ritten en meer informatie- en promotie-acties. Verder heeft de B.B.A. aangegeven dat er tot 2002, 12 optimaal toegankelijke L.P.G.-bussen hun intrede gaan doen.

Het pakket aan maatregelen moet het exploitatietekort met tenminste ƒ 750.000,-- verminderen. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met het totaalpakket aan maatregelen, inclusief de nieuwe dienstregeling van de Bredase stadsbussen per
1-1-2000.

Bredase burgers kunnen tot en met 26 mei schriftelijk reageren op de wijzigingen. Op 8 juni behandelt het College de maatregelen opnieuw. Het onderwerp staat op de aganda’s van de commissie Ruimtelijke Ordening en de gemeenteraad van respectievelijk 15 en 24 juni.

De doorgaande bezuinigingen van de rijksoverheid op de exploitatiesubsidsies van het openbaar vervoer maken het noodzakelijk om, naast het verder schrappen van slecht bezette ritten, alternatieven te bekijken voor het reguliere stadsbusvervoer en nieuwe wegen te verkennen om het openbaar vervoer structureel te verbeteren.

Een van de belangrijkste maatregelen om te bezuinigen is het invoeren van het collectief vraagafhankelijk vervoer. Dit houdt in dat het bestaande deeltaxisysteem waarbij men een rit vooraf telefonisch moet aanmelden, ook toegankelijk wordt voor openbaar vervoerreizigers elke dag van 21.30 - 24.00 uur en op zondag tevens van 10.00 tot 12.00 uur. Het collectief vraagafhankelijk vervoer is een aanvulling op het busvervoer op die tijden wanneer er weinig bussen rijden. De prijzen per rit variëren van ¦ 7,- tot ¦ 13,- (trein- taxi tarief) afhankelijk van het aantal zones. Het busvervoer gebeurt met comfortabele taxibusjes of taxiauto's waarbij men veelal met één of enkele medepassagiers meerijdt. Met een mogelijke omweg (van maximaal 20 minuten) moet men wel rekening houden.

Na 21.30 uur (behalve op zaterdag) en zondag voor 12.00 uur zullen de bussen minder vaak gaan rijden. Elke Bredase wijk heeft nog wel twee keer per uur een busaansluiting.

De slecht of matig bezette ritten zullen wegvallen. Dit zijn de spitsritten op de lijnen 1,9 en 16, een aantal losse ritten binnen de stad op rustige tijdstippen en enkele avondritten en zondagochtendritten van en naar Bavel. In buslijn 11 naar Bavel toe bleken er rondom dat tijdstip 0 passagiers te zitten en vanuit Bavel maar 1 passagier. De meeste Spitsritten van lijn 1 hadden maar 5 - 12 passagiers en de overige opgeheven ritten tussen de 0 en 5.

De deeltaxi's worden ingezet als aanvulling en ter vervanging van deze weggevallen busritten.

De pendelbus naar Westerpark, lijn 15 wordt opgeheven wanneer de route voor streeklijn 116 wordt verlegd van het I.A.B.C. terrein naar Westerpark. Naar verwachting is dit al per 1 augustus 1999. Daarnaast worden per 1 januari 2000 de laatste twee ritten van en naar Tuinzigt (lijn 1) doorgetrokken naar Westerpark, zodat er tot 23.20 een busverbinding is. De vertrektijden wijzigen daarvoor enigszins. De laatste drie ritten op deze lijn 1 worden met een kleine bus gereden.

De bus in Bavel, lijn 11 gaat niet meer langs de Kerkstraat-west rijden maar volgt de route Haarbeemd-Gageldonk voortaan in twee richtingen. Verder zal de bus vanuit Breda na Gageldonk de Zuster Boomaarsstraat inslaan. Voor de route tussen de Zuster Boomaarsstraat en de Brigidastraat zijn twee mogelijkheden; de bus rijdt of de huidige route via o.a. het Hof of via de Kerkstraat-oost naar de Brigidastraat. Bij deze tweede mogelijkheid zouden de bushaltes aan het Hof en Deken Dr. Dirckxweg samen gaan tot een nieuwe halte aan de Kerkstraat-oost nabij het Van Gilsplein. Daarnaast zullen enkele haltes bij beide varianten opgeheven of verplaatst worden. Aan de hand van de reacties en een gesprek met de dorpsraad Bavel wordt een keuze in de varianten gemaakt.

Om het openbaar vervoer structureel te verbeteren heeft het college voor een actieve aanpak gekozen. Naast bijvoorbeeld de duidelijke rol van het openbaar vervoer in de plannen voor de oost- en westflank van de binnenstad, gaat de gemeente en BBA zwaarder in zetten op communicatie- en promotie-acties om het gebruik en de kwaliteit van het openbaar vervoer te verhogen.

Het college heeft ook de bereidheid uitgesproken om meer gemeentelijke gelden te gaan steken in structurele verbeteringsmaatregelen voor het openbaar vervoer, waarmee een tegenwicht wordt geboden voor de aanhoudende bezuinigingen van het rijk. Als deze maatregelen verder uitgewerkt worden, kunnen zij in 2000 leiden tot een tussentijdse aanpassing van de dienstregeling.

Voorts heeft ook de B.B.A. te kennen gegeven een bijdrage te willen leveren om de dreigende tekorten op het stadsvervoer af te wenden. Belangrijke voorwaarde daarbij is, dat de gemeente in principe een dienstregeling vaststelt voor drie jaar. Tussentijdse wijzigingen zijn echter niet onmogelijk.

Bijkomende voordelen van een driejaarsdienstregeling zijn, dat het publiek lange tijd niet meer wordt geconfronteerd met allerlei veranderingen en dat de introductie van concurrentie in het stadsvervoer na 2002 grondig kan worden voorbereid. Aansluiting van nieuwe woonbuurten zoals Nieuw Wolfslaar op het stadsnet staat pas na
2002 op de rol. De nieuwe wijk de Kroeten zal aangewezen zijn op de huidige busroute in de Haagse Beemden.

Ook de N.S. verwachten geen belangrijke wijzigingen in de treintijden de komende jaren, zodat de bestaande treinaansluitingen gehandhaafd blijven.

Op 12 mei en 19 mei staan alle wijzigingen gedetailleerd in de verzameladvertentie van het Stadsblad. Men kan hierop tot en met 26 mei schriftelijk bij de dienst Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu en Economische zaken reageren.

Breda, 12 mei 1999

Deel: ' Nieuwe dienstregeling stadsbussen Breda '
Lees ook