Ministerie van Justitie

23.12.98

Nieuwe directeuren bij ministerie van Justitie

Met ingang van 1 februari 1999 is mr. S. van Hoogstraten benoemd tot directeur Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugbeleid (DISAD) binnen het directoraat-generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken (DGIAV). Hij zal tevens optreden als plaatsvervangend directeur-generaal. De heer Van Hoogstraten is thans directeur Gezondheidsbeleid bij het ministerie van VWS. De directie ISAD is onlangs gevormd door het samenbrengen van de Bureaus Internationale Rechtshulp in Srafzaken en Internationale Strafrechtelijke Samenwerking.

Steven van Hoogstraten (49) studeerde na zijn middelbare opleiding (gymnasium-B) Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij trad in 1976 in dienst bij het ministerie van Buitenlandse zaken; milieucoördinatie bij de Directie Economische Samenwerking. Van 1979 - 1981 was hij werkzaam bij de Permanente Vertegenwoordiging van ons land bij de EG in Brussel. In 1982 stapte hij over naar het ministerie van Landbouw en Visserij als hoofd EG-recht bij de directie Juridische zaken. In 1988 volgde zijn aanstelling tot plv.directeur Visserij bij dat ministerie.
In 1990 werd hij benoemd tot directeur Voeding en Veiligheid van Producten bij het ministerie van WVC, bij welk ministerie hij in 1990 werd aangesteld tot hoofd Internationale zaken. Sinds maart 1996 is hij directeur Gezondheidsbeleid bij het ministerie van VWS. Per diezelfde datum is mr. J.A.A.A. Samson benoemd tot directeur Rechtspleging binnen het directoraat-generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtshulp (WRR). Hij is de opvolger van drs. P.F.M. Jägers die onlangs werd benoemd tot hoofddirecteur DJI bij het ministerie van Justitie. De heer Samson is thans directeur Juridische zaken, tevens loco secretaris-generaal bij het ministerie van VROM. Jan Samson (56) studeerde na zijn gymnasiumopleiding af in het Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1970 trad hij in dienst bij het ministerie van VROM waar hij tot 1982 in diverse functies werkzaam was. Van 1982 - 1986 was hij plaatsvervangend directeur Rijkssteun Volkshuisvesting. In 1986 volgde zijn aanstelling tot directeur Woningbeheer bij het ministerie van VROM. Sinds oktober 1991 is hij directeur Juridische zaken bij dat ministerie. Beide benoemingen zijn tot stand gekomen via het Bureau Algemene Bestuursdienst (ABD). Deze dienst werd in 1995 door het eerste kabinet Kok in het leven geroepen met het doel de kwaliteit, integriteit en professionaliteit - onder andere door middel van mobiliteit van het topkader van de rijksdienst - te versterken. De leden van de ABD zijn de Secretarissen Generaal, Directeuren Generaal, hun plaatsvervangers en Directeuren van de rijksoverheid.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 04-01-1999

Deel: ' Nieuwe directeuren bij ministerie van Justitie '
Lees ook