Korps: Utrecht, plaats: Utrecht 29-08-2001
Benoeming districtschefs en afdelingshoofden Vijf nieuwe districtschefs en twee afdelingshoofden benoemd

Regionaal persbericht, 10.00 uur

UTRECHT - Per 1 september en 1 oktober aanstaande zijn vijf nieuwe districtschefs en twee afdelingshoofden benoemd binnen de Politie Regio Utrecht.

Met ingang van 1 september wordt mevrouw dr. M. M.J. Aalberts districtschef van Utrecht noord, mevrouw drs. G.E. Acton wordt districtschef van Eemland noord en de heer J. Lemereis districtschef van Rijn & Venen.
Met ingang van 1 oktober a.s. wordt de heer E. Lassche districtschef van Heuvelrug en mevrouw L.J. Sievers districtschef van Tolsteeg.

Mevrouw J. A. van den Berg wordt hoofd van de regionale afdeling Personeel & Opleidingen en de heer E.W. Schutzmann hoofd van de regionale afdeling ICT.

District Utrecht noord

Dr. Monique Aalberts volgt de heer Jeroen Lemereis op als districtschef van het district Utrecht noord. Aalberts is geboren op 1 maart 1951 te Amsterdam. Van 1977 tot 1984 heeft zij als wetenschappelijk onderzoeker bij diverse instanties onderzoek verricht, onder andere naar de relatie tussen politie en allochtonen. Van 1984 tot 1996 heeft zij diverse functies vervuld bij het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum waaronder plaatsvervangend hoofd en wetenschappelijker onderzoeker, waarbij zij onder meer op de terreinen vreemdelingenbeleid, asielbeleid, jeugdcriminaliteit, milieuwetgeving en georganiseerde misdaad heeft geïnvesteerd. Aalberts was recent werkzaam als hoofd Bureau Kwaliteitszorg van het Ministerie van Justitie.

District Rijn & Venen

Jeroen Lemereis wordt met ingang van 1 september districtschef van het district Rijn & Venen. Hij volgt mevrouw drs. M.H.C. Barendse op. Zij is op 6 juni jongstleden geïnstalleerd als lid van de korpsleiding. Lemereis is geboren op 18 oktober 1960 in Bilthoven. Na het behalen van zijn diploma`s aan het gymnasium en de Nederlandse Politie Academie begon hij in 1983 zijn loopbaan bij de politie als inspecteur aan het district Tolsteeg. Hierna heeft Lemereis vanaf 1985 verschillende functies vervuld zoals chef stafbureau korpsleiding, teamchef district Utrecht noord, districtschef bureau Marco Polo en verschillende functies bij de divisie Recherche. Vanaf juni 1996 was hij districtschef Utrecht noord.

District Eemland noord

Drs. Georgine Acton volgt per 1 september de heer E.W. Schutzmann op. Zij wordt districtschef van Eemland noord. Acton is geboren op 12 december 1944 in Paramaribo. In 1979 kwam zij in dienst als maatschappelijk werkster bij de gemeentepolitie Utrecht. Vanaf die tijd vervulde zij diverse functies binnen het korps zoals docent bij de afdeling Vorming en Opleiding en coördinator personeelsbeleid minderheden. In 1992 sloot zij haar opleiding aan de Nederlandse Politie Academie af en vervulde daarna functies als chef van de afdeling Jeugd- en zedenpolitie en hoofd Executieve ondersteuning in het district Utrecht noord. Sinds mei 1999 is zij plaatsvervangend districtschef Eemland noord.

District Heuvelrug
Eddy Lassche volgt met ingang van 1 oktober de heer A. Sanders op als districtschef van Heuvelrug. Sanders wordt met ingang van die datum adviseur van de korpsleiding op het gebied van bedrijfsvoering. Sanders was 4,5 jaar districtschef van het district Heuvelrug. Lassche is geboren op 14 oktober 1967 te Emmeloord. Hij heeft van 1991 tot 1999 verschillende functies in ons korps vervuld. Hij is als junior beleidsmedewerker begonnen bij het regionaal projectbureau reorganisatie politie. Na verschillende functies als teamchef in district Utrecht noord, hoofd van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme en teamleider bij de recherche, werd Lassche in 1999 chef ondersteuning bij bureau Tolsteeg.
District Tolsteeg
Lieke Sievers, geboren op 14 oktober 1959 te Ede, volgt met ingang van
1 oktober als districtschef Tolsteeg mevrouw J. A. van den Berg op. Sievers heeft in 1982 de NPA-opleiding voltooid. Zij werd daarna toegevoegd officier bij de Rijkspolitie in Breda. Vanaf 1985 vervulde zij verschillende functies, zoals beleidsmedewerker directie Openbare Orde en Veiligheid Aruba, adviseur bij de stafafdeling Inspectie van het korps Rijkspolitie en projectleider milieu bij de Raad van Hoofdcommissarissen. In 1997 kwam Sievers in dienst bij de Politie Regio Utrecht. Zij werd plaatsvervangend districtschef in Eemland noord en was vanaf 1999 hoofd van het stafbureau korpsleiding. Zij fungeerde daarbij ook als chef staf van diverse grootschalige politie-optredens en is daarnaast lid van de landelijke projectgroep Herziening Kleding Politie.

Regionale afdeling Personeel en Opleidingen
Jannine van den Berg wordt met ingang van 1 oktober hoofd van de regionale afdeling Personeel & Opleidingen van de Politie Regio Utrecht. Van den Berg was vijf jaar districtschef van het district Tolsteeg en volgt mevrouw drs. E.C. Voskuil op. Voskuil wordt per 1 oktober directeur Personeel en Organisatie bij Arboned. Regionale afdeling ICT
Met ingang van 1 oktober wordt Walter Schutzmann hoofd van de afdeling Informatie en Communicatietechnologie van de Politie Regio Utrecht. Hij was sinds de reorganisatie van de politie in 1993 districtschef van het district Eemland noord. Schutzmann volgt ir. J.P.F. Oostveen op. Deze aanvaardde recent een functie bij de Rabobank.

Deel: ' Nieuwe districtschefs en afdelingshoofden Politie Utrecht '
Lees ook