Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Persberichten :

Beschrijvingen van 490 opvangvoorzieningen

Nieuwe editie Vademecum Opvang 2002-2003

17 mei 2002

Bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW is de derde editie van het Vademecum Opvang verschenen. Het Vademecum biedt hulpverleners een landelijk overzicht van opvangmogelijkheden: van een laagdrempelige bed-, bad-, en broodvoorziening voor n nacht en kortdurende crisisopvang tot gefaseerde en langdurende hulp en begeleiding naar zelfstandig wonen. De editie 2002-2003 bevat 490 opvangvoorzieningen.

Het Vademecum Opvang 2002/2003 geeft van elke opvangvoorziening een uniforme beschrijving van: doelstelling, hulpaanbod, werkwijze en beroepskrachten, opnamecriteria en contra-indicaties, aanmelding en intake, verblijfsduur, dagbesteding, huisregels en de beschikbare accommodatie. De verwijsgids bevat informatie over opvangvoorzieningen (per provincie en stad) op diverse terreinen, te weten: de maatschappelijke opvang (algemene crisisopvang, vrouwenopvang, evangelische opvang, thuislozenzorg), geestelijke gezondheidszorg (beschermd wonen, crisisinterventie, verslavingszorg), opvang van (thuisloze) jongeren en de opvang van ex-gedetineerden.

Uitbreiding
Het Vademecum wordt om de twee jaar volledig geactualiseerd. Vergeleken met de vorige uitgave 2000/2001 is de nieuwe editie weer aanmerkelijk uitgebreid: van 441 naar 490 opvangvoorzieningen. Het Vademecum Opvang bevat verder een schets van beleid en ontwikkelingen op het opvangterrein, een lijst met begrippen, een overzicht van centrumgemeenten, adressen van relevante organisaties en een kort literatuuroverzicht.

Bestellen
Vademecum Opvang 2002-2003 (580 blz.) is geschreven door Peter Wiebes en kost 25,-. ISBN 90-5050-942-8 en E 118442. De publicaties zijn verkrijgbaar via de boekhandel of te bestellen bij NIZW Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 66 07, fax (030) 230 64 91, e-mail bestel@nizw.nl.

Contact
Afdeling Verkoop, e-mail: bestel@nizw.nl

Laatste update: 17 mei 2002

Deel: ' Nieuwe editie Vademecum Opvang 2002-2003 '
Lees ook