Gemeente Laarbeek


Herziening Rijkswet op het Nederlanderschap

Op 1 april 2003 treedt de herziene Rijkswet op het Nederlanderschap in werking. Een aantal regels verandert bij het indienen en het beoordelen van verzoeken om Nederlander te worden. De folder "Nederlander worden. Veranderingen in de regels vanaf 1 april 2003" geeft informatie over belangrijke wijzigingen in deze wet. Hierin vindt u wat de gevolgen zijn voor mensen die een verzoek hebben ingediend vóór 1 april 2003, maar pas ná 1 april 2003 een beslissing ontvangen en mensen die hun verzoek ná 1 april 2003 indienen. Tevens is de folder "Herziene Rijkswet op het Nederlanderschap. Wijzigingen in het kort" beschikbaar. Beide folders zijn te verkrijgen bij de afdeling bevolking van het gemeentehuis aan de Koppelstraat 37 te Beek en Donk. Voor meer informatie kan men bellen met de publieksvoorlichting van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of de internetsite raadplegen www.ind.nl.

De belangrijkste wijzigingen per 1 april 2003 zijn de volgende:


* De optieregeling, waarbij een aantal categorieën aanvragers de Nederlandse nationaliteit kan (her)krijgen door een verklaring af te leggen is verruimd.

* Sommige aanvragers van de Nederlandse nationaliteit moeten vanaf 1 april 2003 een naturalisatietoets afleggen. Daarbij wordt hun kennis van de Nederlandse taal en maatschappij getoetst.
* De aanvraag voor de Nederlandse nationaliteit kan pas worden ingediend als men onafgebroken vijf jaar of langer legaal in Nederland verblijft.

* In principe moeten vreemdelingen die de Nederlandse nationaliteit krijgen, hun oorspronkelijke nationaliteit opgeven. De herziene wet maakt hierop een aantal uitzonderingen.
* Ook het omgedraaide geldt: een meerderjarige Nederlander die een andere nationaliteit krijgt, verliest in principe zijn Nederlanderschap. De herziene wet noemt echter een aantal gevallen waarin een Nederlander zijn nationaliteit kan behouden.
* Er is meer aandacht voor de rechtspositie van minderjarigen bij het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.
* Het plegen van fraude bij het verkrijgen van het Nederlanderschap kan leiden tot het intrekken van het Nederlanderschap.

Hoe komt u aan meer informatie?
Vóór het inwerkingtreden van de Herziene Rijkswet op het Nederlanderschap verschijnt de nieuwe brochure "Hoe kunt u Nederlander worden". Wanneer de exacte datum bekend is, wordt dit vermeld op de internetsite van de Immigratie- en Naturalisatiedienst www.ind.nl. Het telefoonnummer van de IND indien u nog geen verzoek heeft ingediend is 070-3703124. Het telefoonnummer van de IND indien u een verzoek heeft ingediend is 070-3703422.

Deel: ' Nieuwe folder Herziening Rijkswet op het Nederlanderschap '
Lees ook