Gemeente Zoetermeer

Nieuwe Gehandicaptenparkeerkaart, vanaf 1 oktober a.s.

Nieuwe Gehandicaptenparkeerkaart, vanaf 1 oktober a.s.

De 'Invalidenparkeertkaart' is een goed ingeburgerd begrip, iedereen kent hem en weet de bedoeling ervan.
Per 1 oktober aanstaande wordt, als gevolg van een wetswijziging, de naam gewijzigd in 'Gehandicaptenparkeerkaart'. Er is vanzelfsprekend niet alleen sprake van een naamswijziging, er zijn meer zaken die veranderen.

Gehandicaptenparkeerkaart
Vanaf 1 oktober worden er alleen nog Gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) verstrekt. Deze parkeerkaart is na 1 oktober niet alleen geldig in Nederland maar ook in de Europese Unie.
Bij de nieuwe GPK wordt een brochure verstrekt waarop de specifieke parkeervoorschriften voor gehandicapten in de EU-lidstaten worden opgesomd.
De reeds verstrekte Invalidenparkeerkaarten blijven tot de op de kaart vermelde vervaldatum hun geldigheid bewaren. De 'oude' Invaliden-parkeerkaart wordt in het algemeen ook in de Europese Unie als geldig document geaccepteerd, maar dit kan door de komst van de nieuwe GPK tot problemen gaan leiden.

Geldigheid
De nieuwe GPK is in beginsel vijf jaar geldig. Indien daartoe redelijke gronden bestaan kan de geldigheidsduur worden beperkt tot een periode van zes maanden.
Om voor een GPK in aanmerking te komen en trouwens ook bij verlenging daarvan, moet in principe altijd een geneeskundig onderzoek plaatsvinden tenzij de keurende instantie op basis van beschikbare gegevens verklaart, dat een en ander achterwege kan blijven.

Voorwaarden
Op een GPK kan een beroep worden gedaan door de bestuurder van een motorvoertuig/brommobiel als hij/zij tengevolge van een aandoening/gebrek een aantoonbare loopbeperking heeft van langdurige aard waardoor hij/zij met de gebruikelijke loophulpmiddelen in redelijkheid niet in staat is zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet te overbruggen.
Om voor een passagierskaart in aanmerking te komen geldt bovendien nog het criterium dat de passagier voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk moet zijn van de hulp van de bestuurder. Voor een GPK komen tevens in aanmerking bestuurders en passagiers die permanent rolstoelgebonden zijn.
Tot slot geldt er nog een hardheidsclausule voor de afgifte van een GPK aan hen die een andere aantoonbare ernstige beperking hebben anders dan een loopbeperking. Eén en ander is ter beoordeling van de keuringsarts.
Nieuw is dat ook instellingen voor het vervoer van mensen met een handicap zoals hiervoor vermeld, een GPK kunnen verkrijgen.

Fraudebestendig
De GPK vertegenwoordigt een geldswaarde en zal daarom optimaal worden beschermd tegen namaak en fraude. De GPK krijgt ruim 40 beveiligings-kenmerken. Op de GPK komt de naam en de foto van de persoon voor wie de kaart is bestemd. De kaart is dus niet meer voertuig- maar persoonsgebonden.

Afgifte
De procedure voor de afgifte zal gelijk zijn aan het verstrekken van een paspoort/rijbewijs. Met de afgifte van de GPK is enkele weken gemoeid.
Dit geldt niet alleen voor de afgifte van een nieuwe kaart maar ook voor het omzetten van een Invalidenparkeerkaart in een GPK. Immers voordat tot afgifte kan worden overgegaan zal er altijd eerst een (her)keuring moeten plaatsvinden tenzij de GPK wordt afgegeven voor de duur dat de 'oude' Invalidenparkeerkaart nog geldig is.

Naar verwachting zal het verstrekken van een GPK hogere kosten met zich meebrengen. De kosten van het document en de verplichte herkeuring zijn hiervan de oorzaak. Exacte bedragen zijn echter nog niet bekend.

Als u in het bezit bent van een Invalidenparkeerkaart en u wilt deze omzetten in een GPK dan kan dit zonder herkeuring voor de periode dat uw huidige invalidenparkeerkaart geldig is. Uiteraard zijn hier wel kosten aan verbonden. Als u wilt dat de GPK een nieuwe geldigheidsduur van vijf jaar verkrijgt dan is herkeuring noodzakelijk. Voor de bezitters van de Haaglanden invaliden parkeerkaart verandert er voorlopig nog niets,

Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Van den Hengel, telefonisch bereikbaar via (079) 346 8811 op dinsdag-, donderdag-en vrijdagochtend, alsmede via de E-mail C.VAN.DEN.HENGEL@ZOETERMEER.NLGemeente Zoetermeer © Sept 2001

Last update: 12 September 2001 (12.00)

Deel: ' Nieuwe Gehandicaptenparkeerkaart in gemeente Zoetermeer '
Lees ook