MINISTERIE VROM

https://www.minvrom.nl

MIN VROM: Nieuwe impulsen voor duurzaam bouwen

Nieuwe impulsen voor duurzaam bouwen

De komende vier jaar moet duurzaam bouwen (dubo) zo stevig in beleid en praktijk worden verankerd, dat het in 2004 op eigen kracht verder kan. Extra impulsen zijn nodig op het gebied van stedenbouw en de bestaande voorraad, energie en de consument. Uitgangspunt hierbij blijft samenwerking en draagvlak in de markt, ondersteund door zo min mogelijk regelgeving. Dit zijn de hoofdlijnen van het Beleidsprogramma Duurzaam Bouwen 2000-2004 dat staatssecretaris Remkes van VROM vandaag namens het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het programma bevat een Uitvoeringsprogramma met de concrete acties en projecten voor de periode 2000-2002. Naast diverse ministeries, is hierbij een groot aantal partijen betrokken, zoals VNG en IPO, Aedes, Novem en belangenorganisaties van bouwpartijen, projectontwikkelaars, architecten, consumenten etc. Het Uitvoeringsprogramma wordt in 2002 geactualiseerd. Samen met het Beleidsprogramma is ook een Monitoringsrapportage naar de Tweede Kamer gezonden met de resultaten van de twee Plannen van Aanpak voor Duurzaam Bouwen uit 1995 en 1997.

Stedenbouw en bestaande voorraad
Duurzame stedenbouw en de toepassing van dubo in de bestaande voorraad staan nog maar aan het begin. Omdat er juist op die terreinen nog veel milieuwinst valt te behalen, wordt hier een extra impuls aan gegeven. Het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) zal daarbij de belangrijkste stimulans zijn. Duurzaamheid is één van de twaalf criteria waaraan de gemeentelijke ontwikkelingsprogramma.s worden getoetst. Verder is in het ISV-innovatieprogramma voorlopig een bedrag van vijf miljoen gulden per jaar gereserveerd voor innovatieve projecten op het gebied van duurzame stedelijke vernieuwing. De regeling ISV treedt volgend jaar in werking.
Daarnaast zullen de bestaande voorbeeldprojecten uit de programma.s Stimulering Intensief Ruimtegebruik (StIR) en Industrieel, Flexibel en Demontabel Bouwen (IFD), de bredere toepassing van het Nationaal Pakket Duurzame Stedebouw (1999) stimuleren.

Energiebesparing
Op het terrein van energie staan de doelstellingen van de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid en het Actieprogramma Energiebesparing centraal. Zoals eerder is aangekondigd, moeten nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen per 1 januari 2000 aan strengere energieprestatie-eisen gaan voldoen. De zogeheten energieprestatiecoëfficiënt voor woningen wordt dan van 1,2 naar 1,0 aangescherpt. In 2001 zal na evaluatie worden bepaald of er aanleiding is tot verdere aanscherping.

Vooral in de bestaande bouw ligt een omvangrijke opgave. Om energiebesparing in de bestaande woningen te bevorderen, wordt op 1 januari 2000 het Energie Prestatie Advies (EPA) geïntroduceerd. Daarmee kunnen eigenaar-bewoners en verhuurders zich laten adviseren over de verbetering van de energie-prestatie van hun woning. Het doel hiervan is huiseigenaren te stimuleren in en rond het huis energiebesparende maatregelen te treffen.

Consument
Consumenten hebben als gebruiker van een gebouw of woning direct met dubo te maken. In hun rol als koper, huurder en opdrachtgever kunnen zij marktpartijen motiveren dubo-maatregelen toe te passen. Bovendien hebben zij als bewoner een grote invloed op het feitelijke milieurendement van een duurzaam gebouwde woning. Het doel voor de komende jaren is dubo voor de consument meer herkenbaar te maken. Daarin past de voortzetting van de Campagne Duurzaam Klussen en de bredere verspreiding van instrumenten om consumenten beter inzicht te geven in de milieuprestatie van hun woning en hun feitelijke milieugedrag. Voorbeelden hiervan zijn de WoonWijzerWizard, het Milieu-infoblad voor woningen en de introductie van het EPA.
Om de activiteiten in de richting van de consument te stroomlijnen wordt een Platform dubo en Consument in het leven geroepen. Ook wordt de positie van Milieu Centraal als het kennis- en informatiepunt voor dubo en duurzaam wonen versterkt.

Kennis
Om dubo definitief in praktijk en beleid te verankeren, is het beter benutten en verspreiden van de bestaande kennis op dubo-gebied van cruciaal belang. Ook is ontwikkeling van nieuwe kennis noodzakelijk, omdat daarmee innovatie wordt bevorderd. Eén van de activiteiten voor de komende periode richt zich dan ook op het verder uitbreiden en ondersteunen van het bestaande Dubo Kennisnetwerk. Het Nationaal Dubo Centrum en de regionale dubocentra spelen hierbij een centrale rol, alsmede Milieu Centraal.

Benchmarking
Om de verankering van dubo in de praktijk gestalte te geven, wordt een systeem van benchmarking opgezet. De mate waarin dit systeem van de grond is gekomen, zal meespelen bij de afweging of de programmatische aansturing vanuit het rijk in 2004 kan worden losgelaten. Benchmarking maakt het mogelijk om de prestaties binnen een bepaalde doelgroep (zoals projectontwikkelaars, woningcorporaties etc) met elkaar te vergelijken. Hierdoor ontstaat een prikkel voor de verbetering van dubo-prestaties. Bovendien geeft benchmarking een beeld van de kwaliteitsniveaus die in de praktijk worden gerealiseerd. Overheid en marktpartijen zullen samen aan de ontwikkeling van benchmarking werken.

Budget
Voor het Uitvoeringsprogramma 2000-2002 is in totaal circa 63 miljoen gulden op de begroting van VROM uitgetrokken. Dit bedrag is grotendeels bestemd voor de uitvoering van de projecten, onderzoek, publicaties en overige activiteiten van organisaties die in de lijn liggen van het Uitvoeringsprogramma.
Dit bedrag is exclusief de gelden die in de begrotingen van de Ministeries van Financiën, Economische Zaken en Defensie zijn opgenomen voor dubo-gerelateerde activiteiten en regelingen.

Monitoringsrapportage
Uit de Monitoringsrapportage blijkt dat de twee Plannen van Aanpak Duurzaam Bouwen uit 1995 en 1997 hun vruchten hebben afgeworpen (zie bijlage voor beknopt overzicht). De afgelopen periode is veel bereikt. Duurzaam bouwen staat op de rails. Voor alle sectoren in de bouw zullen binnenkort Nationale Pakketten beschikbaar zijn, waarin de kennis over Dubo is gebundeld. Ook is in alle sectoren van de bouw de realisatie in de praktijk op gang gekomen.

Hierbij loopt de nieuwbouw van woningen voorop. In 1998 voldeed 32% van de afgegeven bouwvergunningen volledig aan de zogeheten Dubo-maatlat, een op vrijwillig basis met de markt afgesproken bovenwettelijke inspanningsverplichting. Bij nog eens 29 % zijn in een andere vorm dubo-maatregelen getroffen. De gemiddelde investering per woning bedraagt ruim 10.000 gulden, wat ver boven de 2000 gulden van de dubo-maatlat ligt. Samen met de aanscherpingen van de dubo-eisen in het Bouwbesluit maken deze werkelijke investeringen de dubo-maatlat in feite overbodig.

Volgens een prognose van het RIVM en TNO leiden de dubo-maatregelen in 2020 tot een vermindering van 25% van het energieverbruik van een gemiddelde woning. Het watergebruik zal in dat jaar met 10% zijn gedaald.

Bijlagen:
Samenvatting Monitoringsrapportage
Overzicht van de projecten in het Uitvoeringsprogramma 2000-2002

Deel: ' Nieuwe impulsen voor duurzaam bouwen '
Lees ook