Ingezonden persbericht

Nieuwe inrichting van terrein langs Waardkanaal
Noord-Hollands Landschap maakt paradijs voor flora en fauna

Momenteel ligt het gebied er rommelig bij, maar binnen enkele maanden is het natuurterrein langs het Waardkanaal een waar paradijs voor ruigtekruiden, vele soorten rietvogels, vissen en zoogdieren. De eigenaar van het terrein, de Stichting Het Noord-Hollands Landschap, is onlangs begonnen met deze herinrichtingswerkzaamheden. Uiteindelijke doel is een leefgebied te creëren waarin allerlei dieren en planten zich thuis voelen en waar zelfs de otter zou kunnen leven.

Zover is het nog lang niet. Ook de aangrenzende gebieden dienen aangepakt te worden. Dat gebeurt ook, want het terrein langs het Waardkanaal, ten noorden van Kolhorn is onderdeel van de Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur: een lang lint van aan elkaar geregen natuurgebieden waarlangs flora en fauna zich kan voortbewegen en voortplanten. Het gaat hier om de noord-zuid verbinding van het Amstelmeer naar Kolhorn en verder en de oost-west verbinding van Medemblik naar het Zwanenwater. De strook langs het Waardkanaal is twee kilometer lang en heeft een oppervlakte van 14 ha.

Een grote toverbal

Voordat de otter terug zal keren, profiteren vele andere planten en dieren al van de inrichtingsmaatregelen. Omdat Het Noord-Hollands Landschap een drasse dijkvoet ontwikkelt, hier en daar poelen aanlegt en enkele plas-drasoevers creëert, ontstaan hier interessante ecologische perspectieven. Zo worden broedvogels als blauwborst en (bos)rietzanger verwacht, maar ook de kleine karekiet, rietgors en porseleinhoen. Het gebied wordt daarnaast een oase voor de rugstreeppad, de groene kikker, de kleine watersalamander, de vlinders het bruine zandoogje en argusvlinder, de haas en de waterspitsmuis. Wat planten betreft verwacht men onder meer moerasmelkdistel. Vissen profiteren van het verhogen van de waterstand, de verbindingen met andere sloten, de ondiepe oevers waarin eitjes afgezet kunnen worden en de drie diepe poelen waarin ze kunnen overwinteren. 'Het lijkt hier een beetje op een grote toverbal, want je weet nooit precies wat er te voorschijn zal komen. Zeker is dat het buitengewoon leuk wordt. De variatie in het landschap zal bijzonder veel planten en dieren aantrekken', voorspelt beheerder Piet Scheringa. De werkzaamheden worden eind september afgerond. Op 1 oktober vindt de officiële oplevering plaats.

Het project wordt medegefinancierd door Provincie Noord-Holland, Europese Unie en de Nationale Postcode Loterij.Deel: ' Nieuwe inrichting van natuurterrein langs Waardkanaal '
Lees ook