Een nieuwe intelligentietest voor adolescenten en volwassenen

verantwoord testen van intelligentie mogelijk

LEIDEN, 20041206 -- De situatie wat betreft intelligentietests voor volwassenen is al enige tijd weinig rooskleurig doordat modernisering van testbatterijen lang op zich liet wachten. In 2000 werd de herziene versie van de veelgebruikte Wechsler intelligentietest (WAIS-III) gepubliceerd; er ontstond echter ophef over de normering. In de landelijke pers werd hieraan ruime aandacht besteed. Met de publicatie van de Kaufman Intelligentietest voor Adolescenten en Volwassenen (KAIT) is er nu een nieuwe en goed genormeerde Nederlandstalige intelligentietest, die gebaseerd is op modernere en algemeen geaccepteerde theorieën over intelligentie en cognitieve functies.


De KAIT is van oorsprong een Amerikaanse test, ontwikkeld door prof. Alan Kaufman en Nadeen Kaufman, experts op het gebied van intelligentie. Prof. Alan Kaufman heeft vele boeken op dit gebied gepubliceerd en samen hebben ze al vele (intelligentie)tests ontwikkeld, o.a. de Kaufman Assessment Battery for Children, en de gereviseerde versie (KABC-II, 2004) en de Kaufman Adolescent & Adult Intelligence Test (1994). Deze tests combineren een grondige theoretische basis met een originele, speelse opzet van de opgaven en goed doordachte afname- en scoringsprocedures.

De KAIT is gebaseerd op het fluid - crystallized intelligentieconcept dat al vele jaren algemeen geaccepteerd wordt. 'Crystallized' intelligentie meet het vermogen problemen op te lossen, waarbij schoolkennis en culturele ervaringen van invloed zijn, 'Fluid' intelligentie het probleemoplossend vermogen in geval van nieuwe en onbekende soorten opgaven.

De Nederlandstalige bewerking van de KAIT is een goed meetinstrument om intelligentie van adolescenten en volwassenen te meten. Onderzoek heeft in Nederland en Vlaanderen plaatsgevonden. De proefpersonen - in de leeftijd van 14 tot 85+ - zijn geselecteerd op grond van persoonskenmerken als leeftijd, geslacht en opleiding, zodat de resultaten gebaseerd zijn op gegevens van een representatieve steekproef.
Afname van de Kernbatterij vergt circa 60 min., die van de Uitgebreide Batterij circa 90 min.

Uit de resultaten blijkt dat het vermogen om nieuwe problemen op te lossen (fluid intelligentie) 'piekt' rondom de leeftijd van laat-adolescentie en jong-volwassenheid, naarmate men ouder wordt nemen de prestaties sterk af. Het 'crystallized' IQ kent een veel gelijkmatiger scoreverloop: op latere leeftijd is de prestatievermindering minder sterk dan voor 'fluid' intelligentie geldt.
Er zijn slechts kleine verschillen tussen Nederlanders en Vlamingen en tussen mannen en vrouwen gevonden.
De KAIT-handleiding besteedt veel aandacht aan de interpretatie van de testresultaten en IQ-scores. Hoe precies kun je de IQ-scores vaststellen? Wat betekent een hoge of lage score? Hoe zeldzaam (of hoe klinisch relevant) is een bepaalde uitslag? Is het scoreprofiel (resultaten op de afzonderlijke subtests) uitzonderlijk ? Ook is de samenhang met opleidingsniveau geanalyseerd.

De auteurs J.L. Mulder, R. Dekker en P.H. Dekker zijn allen actief op het gebied van intelligentietests en intelligentieonderzoek.

Bibliografische gegevens:
Titel: Kaufman Intelligentietest voor Adolescenten en Volwassenen (KAIT)
Auteurs: J.L. Mulder, R. Dekker, P.H. Dekker
Handleiding, aantal pagina's: 243
ISBN: nvt
NUR: 776
Verkoop uitsluitend aan diagnostisch bevoegde psychologen

Deel: ' Nieuwe intelligentietest voor adolescenten en volwassenen '
Lees ook