Gemeente Emmen


Persbericht Nieuwe klachtenregeling, 16 februari 2000

Gemeente Emmen staat open voor klachten

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor een nieuwe klachtenregeling in te stellen. De inwoners van de gemeente Emmen kunnen, indien nodig, een klacht indienen tegen de gemeente. Zo'n klacht moet dan betrekking hebben op de wijze waarop het bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens klager of een ander heeft gedragen. Dit kan onder andere zijn: onzorgvuldigheid, te late/trage afhandeling, geen of nietszeggend antwoord op brieven, onbereikbaarheid, ongelijke behandeling, onjuiste informatie, beledigend of intimiderend optreden.

Nieuwe wetgeving en het bestuursprogramma hebben geleid tot instelling van een werkgroep die de interne en externe klachtbehandeling heeft onderzocht. Wat betreft de interne klachtbehandeling heeft dit geresulteerd in een handleiding en procedure voor de klachtbehandeling. Wat betreft de klachtbehandeling in tweede instantie (de externe klachtbehandeling), komt de werkgroep tot de conclusie dat aansluiting bij de Nationale Ombudsman niet gewenst is, maar dat de huidige klachtenkamer met een paar eenvoudige wijzigingen in de huidige 'Verordening rechtsbescherming gemeente Emmen' prima kan functioneren.

Intern klachtrecht
De wet om te komen tot bepalingen voor de interne klachtprocedure is op 1 juli 1999 in werking getreden. Intern klachtrecht is de behandeling van een klacht door het bestuursorgaan, de gemeente, zelf. Externe klachtenvoorziening behoort (nog) tot de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente is nog niet verplicht zich aan te sluiten bij de Nationale Ombudsman. De gemeente Emmen maakt voor externe klachtafhandeling gebruik van de klachtenkamer van de commissie rechtsbescherming.

Niet tevreden
Indien men niet tevreden is over het werk van de gemeente, één van haar afdelingen of als men niet tevreden is over de manier waarop men door een medewerker van de gemeente te woord is gestaan, kan men via de klachtenregeling een officiële klacht indienen. Soms kan in een gesprek al veel worden rechtgezet. Als een gesprek het probleem oplost, is daarmee de zaak afgedaan.

Het indienen van een klacht
Binnen een jaar na het voorval kan men een klacht over de gemeente mondeling of schriftelijk bij de gemeente kenbaar maken. Hiervoor bestaat een speciaal klachtenformulier. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Na het indienen van de klacht krijgt men een ontvangstbevestiging. De persoon/afdeling/dienst/bestuursorgaan waarover de klacht gaat, wordt op de hoogte gesteld. Men kan, indien gewenst, de klacht in een persoonlijk gesprek toelichten. Binnen zes weken ontvangt men schriftelijk bericht van de beslissing over de klacht.

Wie behandelt de klacht?
De klachtenregeling schrijft voor dat een klacht eerst intern, door de gemeente zelf, wordt behandeld. Een klacht over een ambtenaar wordt behandeld door het afdelingshoofd, een klacht over het afdelingshoofd door de directeur van de dienst, een klacht over de dienstdirecteur door de gemeentesecretaris en een klacht over de gemeentesecretaris door het College van Burgemeester en Wethouders. Dit betekent in ieder geval dat de persoon over wie geklaagd wordt nooit zelf de klacht mag afhandelen.

Niet tevreden met interne afhandeling
Wanneer men niet tevreden is met de interne afhandeling van een klacht kan men gebruik maken van de externe klachtenbehandeling door de klachtenkamer van de commissie rechtsbescherming. Hier kan een klacht alleen schriftelijk worden ingediend.

Wat valt niet onder klachtenregeling?
* Klachten die anoniem zijn;
* Discriminerende opmerkingen;
* Meldingen voor o.a. Openbare Werken, Openbaar Groen en Reiniging voor wat betreft losliggende stoeptegels, onkruid, ophalen containers e.d.
* Klachten met betrekking tot de inhoud van een gemeentelijke beslissing, zoals bijvoorbeeld een bezwaar tegen een aanslag voor gemeentelijke belastingen of een bezwaar tegen het weigeren van een bouwvergunning.

Meer informatie?
Voor vragen over de klachtenprocedure en hulp bij het opstellen van de klacht kan men de secretaris van de klachtenkamer bellen, bereikbaar op telefoonnummer: (0591) 68 53 82.

Eigen functionaris
De dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een eigen functionaris voor de afhandeling van klachten; deze is het aanspreekpunt tijdens de procedure en vormt de schakel tussen de burger en de ambtenaar. Deze is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met woensdag onder nummer (0591) 68 50 56.


Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend (c)2000 Gemeente Emmen

Deel: ' Nieuwe klachtenregeling Gemeente Emmen '
Lees ook