Gemeente Eindhoven


Persbericht: 28 mei 1999, no. 37

Nadruk op voorkomen van overlast in de woonomgeving

Nieuwe koers gemeente bij bedrijfsbezoeken voor milieu

De gemeente Eindhoven heeft haar koers gewijzigd bij de bedrijfsbezoeken in het kader van milieu. De nadruk ligt de komende periode op het verminderen van overlast in de woonomgeving, het beperken van milieurisico's en het stimuleren van duurzame ontwikkeling. De meeste bezoeken zullen zich concentreren op één of enkele milieu-aspecten, zoals bijvoorbeeld geluid, energiegebruik of afval. Het aantal bezoeken per bedrijf is afhankelijk van de mate waarin het bedrijf oog heeft voor het milieu. Er wordt onderscheid gemaakt tussen koplopers, middenmoters en achterblijvers. Koplopers zijn bedrijven die zelf actief bezig zijn de milieubelasting te beperken. Zij worden minder vaak bezocht dan de achterblijvers en middenmoters.

De afgelopen jaren waren de controles gericht op een breed spectrum van milieu-aspecten. Het doel was de vergunningen van bedrijven te actualiseren en te controleren op de naleving ervan. De bedrijfsbezoeken worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door de Milieudienst Regio Eindhoven.

De nieuwe aanpak zal zich verder kenmerken door wijkgerichtheid. Eén coördinator onderhoudt per wijk de contacten met bedrijven en bewoners. Bij klachten volgt deze de afhandeling. Verder komt er meer aandacht voor voorlichting en advies over onder andere energiebesparing, afvalpreventie en waterbesparing. Met name de koplopers en middenmoters worden gestimuleerd een milieuzorgsysteem op te zetten.

Wijkgerichte acties
In het centrum van de stad wordt een project uitgevoerd bij horeca en recreatie- inrichtingen. Het accent ligt op het besparen van energie- en waterverbruik en afval. Voor deze groep bedrijven bestaat op deze gebieden sinds oktober 1998 nieuwe regelgeving. Voorlichting is in eerste instantie dan ook van groot belang. De ondernemers krijgen informatie over de maatregelen en voorzieningen die zij kunnen treffen. Bijvoorbeeld het installeren van deurdrangers en doorstroombegrenzers op kranen. De Milieudienst werkt hierbij onder andere samen met het Nutsbedrijf Regio Eindhoven (NRE). In Tongelre en Gestel is de aandacht speciaal gericht zijn op energiebesparing en een betere afvalscheiding in het middenen kleinbedrijf. De bedrijven krijgen adviezen over mogelijkheden voor besparing en registratie van het verbruik. Op verzoek kan een bedrijf zich laten doorlichten. Het doel is het grondstoffenverbruik te verminderen. Goed voor het milieu en het levert de ondernemer ook voordeel op.
In Stratum worden alle bedrijven die liggen in het waterwingebied Aalsterweg en de bijbehorende beschermingszone bezocht. Nagegaan wordt of de milieuvergunning actueel is en welke mogelijke risico's de bedrijven veroorzaken voor de kwaliteit van het grondwater. In Woensel-Noord en Strijp zal een inventarisatie plaatsvinden van afvalwaterstromen bij bedrijven op bedrijventerreinen. De voorzieningen voor de zuivering van afvalwater zullen ook worden gecontroleerd. Het gemeentelijk rioleringsplan streeft naar het aanleggen van gescheiden rioolstelsels op bedrijventerreinen. Een goed inzicht in de afvalwaterstromen is hiervoor nodig. Bij een bedrijfsbezoek krijgt een ondernemer informatie over waterbesparing en de mogelijkheden van hergebruik van proceswater. In Woensel-Zuid wordt met name aandacht besteed aan de veranderingen in de regelgeving voor horeca-, sport- en recreatie- bedrijven. De actie is vooral gericht op het voorkomen van overlast voor omwonenden. In Acht gaat de aandacht uit naar het Goederen Distributie Centrum. De geluidsbelasting zal daar worden bewaakt zodat bij vestiging of uitbreiding van bedrijven er in ieder geval geen toename van de geluidsbelasting in de woonwijken zal zijn.

Bescherming riolering
In heel de stad zal er worden gecontroleerd op de lozing van bedrijfsafvalwater. In de afgelopen jaren zijn alle bedrijven met nadruk gewezen op het belang van een goed werkende voorziening om afvalwater te ontdoen van schadelijke stoffen voordat het op het riool wordt geloosd. Het gaat voornamelijk om voorzieningen als vetafscheiders of olie- en benzineafscheiders. Ondanks jaarlijkse voorlichting zijn er nog steeds bedrijven die deze voorzieningen niet hebben of ze niet goed onderhouden. Gevolg is hoge kosten voor de gemeente door verstoppingen of schade aan het riool en klachten over stankoverlast. De actie bestaat uit het uitwisselen van gegevens van het Waterschap De Dommel en de Dienst Openbare Werken. Op basis van de bevindingen voert de Milieudienst steekproefsgewijs controles bij bedrijven uit. Daarbij wordt met de politie samengewerkt zodat bij overtreders lik-op-stuk-beleid kan worden toegepast.

Deel: ' Nieuwe koers Eindhoven bij bedrijfsbezoeken voor milieu '
Lees ook