Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

https://www.minlnv.nl

MINLNV: Nieuwe maatregelen vogelpest

Minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft vandaag in verband met de vogelpest een aantal regelingen gepubliceerd:

Opkoopregeling:
Om de meest urgente welzijnsproblemen in de vervoersbeperkingsgebieden van Laren en de Gelderse Vallei op te lossen, is besloten een opkoopregeling open te stellen voor levende vleeskuikens, vleeskalkoenen en vleeseenden. De regeling is op 14 maart van kracht geworden, onder voorbehoud van goedkeuring door de EU. Het kabinet heeft hiervoor op vrijdag 7 maart 10 mln euro beschikbaar gesteld. De opgekochte dieren gaan naar een destructiebedrijf.

Tijdelijke regeling vervoers- en exportverbod pluimvee 2003: Pluimveemest in heel Nederland moet afgedekt worden om verspreiding van het virus via mest te voorkomen.

Pluimvee moet nu ook in de rest van Nederland opgehokt worden. De eigenaar, houder of hoeder van pluimvee is verplicht zijn pluimvee op te sluiten in een ruimte, die zodanig is afgeschermd dat wordt voorkomen dat vogels en hun uitwerpselen in deze ruimte kunnen komen. Dit betekent in de praktijk dat het hok een afgesloten gebouw moet zijn of anders moet zijn voorzien van een gesloten dak en verder zo fijn mogelijk gaas.

De eigenaar, houder of hoeder van pluimvee moet er ook voor zorgen dat deze dieren hun verblijfplaats niet verlaten.

De Algemene Inspectiedienst (AID)zal het komende weekend toezien op de naleving van de landelijke ophokplicht. Dat gebeurt door steekproefsgewijze controles in het hele land. Bij overtreding wordt dan de eerste 24 uur nog waarschuwend opgetreden, maar daarna zal worden bekeurd bij overtreding. Binnen de toezichtsgebieden wordt bij overtreding wèl direct bekeurd.

Regeling vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003: In de vervoersbeperkingsgebieden mogen op een bedrijf lege mestzakken en lege containers aangevoerd worden bedoeld voor de opslag van mest. Dat mag alleen met vervoermiddelen die in het ingesloten gebied worden gebruikt. Vervoermiddelen van buiten het gebied, mogen dus niet gebruikt worden.

14 mrt 03 19:08

Deel: ' Nieuwe maatregelen vogelpest '
Lees ook