Heijmans N.V.

H

Bericht voor de pers 5 april 2000

NIEUWE METHODE VOOR VERWIJDERING TEER UIT ASFALT

De aannemerscombinatie bestaande uit Heijmans, Rasenberg, Koninklijke Wegenbouw Stevin en NBM-Amstelland heeft een nieuwe methode ontwikkeld voor het verwerken van teerhoudend asfalt. Met deze nieuwe aanpak wordt een technisch, milieuhygiënisch en economisch verantwoorde oplossing geboden om de doelstelling van de Nederlandse overheid voor verwijdering van teer uit het milieu, daadwerkelijke te realiseren. Om de methode op praktijkschaal te testen wordt bij de asfaltinstallatie van Heijmans in Roosendaal een demo-installatie gebouwd die in mei van dit jaar operationeel zal zijn.

In teerhoudend asfalt zit als bindmiddel teer, dat vanwege het hoge gehalte aan PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) gevaren kan opleveren voor de gezondheid. Nieuwe teerproducten mogen dan ook op grond van CAO-afspraken sinds 1 januari 1991 niet meer worden toegepast in de wegenbouw. Als bindmiddel in asfalt wordt daarom alleen nog het veilige product bitumen gebruikt.

Bij sloop- of reconstructiewerken komt echter in het verleden toegepast teerhoudend asfalt vrij. Dit vrijkomende materiaal mag nu nog, bij gebrek aan betere alternatieven, in gebonden vorm en goed afgeschermd, worden toegepast in funderingen onder wegen. Doorwijziging in het overheidsbeleid komt deze toepassingsvorm op korte
termijn - waarschijnlijk eind 2000 - te vervallen.
De nieuw ontwikkelde methode maakt het mogelijk teerproducten definitief uit het milieu te verwijderen. In het proces wordt het bindmiddel teer inclusief de schadelijke bestanddelen met behulp van een speciale reactor op een snelle en goed beheersbare manier volledig vernietigd. De reactor maakt deel uit van een asfaltproductie-installatie. De vrijkomende energie kan daardoor direct worden gebruikt in het asfaltproductieproces, waarbij een brandstofbesparing van circa 35% wordt gerealiseerd. De resterende schone mineralen (steen, zand en vulstof) worden weer gebruikt als hoogwaardig toeslagmateriaal voor nieuw warm asfalt.

Het proefproject is tot stand gekomen met ondersteuning van de Ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat, en de Provincie Noord-Brabant. Rapportage over de bevindingen zal plaatsvinden tijdens de testfase die na mei 2000 start.

Voor verdere informatie:

Heijmans Infrastructuur en Milieu B.V.
ir. H.J.N.A. Bolk
Tel. 073 - 52 89 259

Deel: ' Nieuwe methode Heijmans voor verwijdering teer uit asfalt '
Lees ook