Provincie Groningen


Groningen, 2 maart 1999 Persbericht nr. 51

Nieuwe mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer in de provincie Groningen

Vandaag hebben Gedeputeerde Staten van Groningen het zogeheten begrenzingenplan "witte gebieden Groningen" vastgesteld. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer. Met dit plan willen GS het natuur- en landschapsbeheer op landbouwbedrijven stimuleren. Voor de uitvoering van het plan is 1670 ha. beheersgebied beschikbaar.

Inhoud van het begrenzingenplan

Het begrenzingenplan biedt grondgebruikers in landbouwgebieden buiten de Ecologische Hoofdstructuur de mogelijkheid een beheersovereenkomst te sluiten als zij hun bedrijfsvoering aanpassen ten behoeve van het beheer van natuur- en landschapswaarden. In het begrenzingenplan is opgenomen voor welk doel een beheersovereenkomst kan worden afgesloten, welke beheersmaatregelen bijdragen aan realisatie van dat doel en welke vergoeding daar tegenover staat.

Beheersvormen en overeenkomsten.

Voor de hieronder aangegeven beheersvormen kan een overeenkomst worden afgesloten:

* weidevogelbeheer
Voor weidevogelbeheer in open graslandgebieden buiten de EHS is 800 ha beheersgebied beschikbaar. Beheersmaatregelen die bijdragen aan bescherming van weidevogels zoals Kievit, Grutto en Tureluur zijn o.a. het niet maaien of weiden tijdens het broedseizoen. Graslandgebieden die hiervoor in aanmerking komen liggen o.a. in het Zuidelijk Westerkwartier, het noordelijk kleiweidegebied, het oostelijk kleiweidegebied en het Reitdiepgebied/ Middag-Humsterland.

* Perceelsrandenbeheer
In bovengenoemde gebieden is in combinatie met weidevogelbeheer ook botanisch perceelsrandenbeheer mogelijk. Daarnaast is perceelsrandenbeheer aan de orde in open graslandgebieden met relatief hoge grond- en slootwaterstanden, in kwelgebieden en langs slingerende natuurlijke waterlopen. Hiervoor is 70 ha beheersgebied gereserveerd.

* Handhaving landschappelijke kwaliteiten Een beheer gericht op handhaving landschappelijk kwaliteiten, zoals het behoud van kleinschaligheid, is in Middag-Humsterland mogelijk in combinatie met weidevogelbeheer en perceelsrandenbeheer.

* Akkerbeheer
In akkerbouwgebieden kunnen beheersovereenkomsten worden aangegaan voor:

- akkerrandenbeheer ten behoeve van akkervogels, zoals de Patrijs, Gele kwikstaart.

- broedkoloniebeheer/beheer zeldzame soorten
- beheer gericht op minder algemene graanflora en akkerfauna op essen
Voor bovengenoemde beheersvormen is 550 ha beheersgebied beschikbaar. Gebieden die voor akkerbeheer in aanmerking komen liggen in het Noordelijk zeekleigebied, het Oldambt, Duurswold/Gorecht en in de Veenkoloniën/Westerwolde.
* Beheer van landschappelijke structuren Voor het beheer van landschappelijke structuren, zoals oude dijken, natuurlijke waterlopen, wierden kunnen beheersovereenkomsten worden afgesloten voor de volgende doelen:
- beheer gericht op behoud/herstel van de landschappelijke kwaliteiten

- botanisch beheer op oude dijken en in oeverzones van natuurlijke waterlopen.

- het beheer van drinkpoelen
Voor deze beheersvormen is 250 ha beheersgebied beschikbaar.

Het aanvragen en afsluiten van een beheersovereenkomst

Beheersovereenkomsten worden afgesloten met het Bureau Beheer Landbouwgronden van de Dienst Landelijk Gebied. Aanvragen voor een beheersovereenkomst zullen worden getoetst aan een aantal criteria. Voor bijvoorbeeld weidevogelbeheer en akkervogelbeheer zijn criteria geformuleerd ten aanzien van rust en openheid. Voor percelen die voldoen aan de criteria kan in overeenkomst worden afgesloten, totdat de beschikbare ha's zijn verbruikt. Aanvragen zullen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Voor het afsluiten van een beheersovereenkomst kan contact worden opgenomen met dhr. A.G. Postma (tel. 050-5207301) van de Dienst Landelijk Gebied, Engelse Kamp 6, 9722 AX Groningen.Deel: ' Nieuwe mogelijkheden agrarisch natuurbeheer in Groningen '
Lees ook