Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Persberichten :

Nieuwe NIZW-publicatie Sloop en opbouw van de wijk

Herstructurering als sociale interventie

18-07-2001

In talloze Nederlandse steden wordt stevig ingegrepen in de kwalitatief slechte woningvoorraad van oude, naoorlogse wijken. Sociale problematiek in de wijken los je echter niet zonder meer op door herstructurering. In het kader van het landelijke project Heel de buurt heeft het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW nu het rapport Sloop en opbouw van de wijk. Herstructurering als sociale interventie uitgebracht. Dit rapport brengt de dilemma's in beeld van projecten uit Roosendaal, Hoogvliet, Emmen en 's-Hertogenbosch.

Herstructurering is een nuttig en noodzakelijk instrument bij de aanpak van wijken die kampen met een slechte positie op de woonmarkt en verslechtering van de leefbaarheid. Het grijpt echter ook sterk in op de bestaande sociale structuren in de wijk of buurt: de leefsituatie van de bewoners wordt `overhoop gegooid'. Er wordt dan ook steeds meer gezocht naar mogelijkheden om de negatieve gevolgen van herstructurering te beperken. Op papier lijkt dit eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het toch de nodige problemen op te leveren.

Overhoop: een voorbeeld
"Toen ik thuiskwam van mijn werk, merkte ik al dat het onrustig was in de wijk. Veel drukte op straat, televisiecamera's, dat soort dingen. Op de deurmat vond ik vervolgens een brief van de corporatie. In het begin klonk het allemaal heel leuk en aardig. Dat er een groot aantal maatregelen zou worden genomen om de wijk te verbeteren (...) En helemaal op het eind stond in een alinea ook nog even dat een aantal woningen moest worden gesloopt, waaronder die van mij..."

Onderzoek
In Sloop en opbouw van de wijk gaan de auteurs op zoek naar antwoorden op de vraag hoe de leefbaarheid en sociale samenhang in wijk gehandhaafd kunnen worden tijdens de herstructurering en welke begeleiding nodig is bij de herhuisvesting van de bewoners. Ook onderzoeken zij hoe de verhoudingen liggen tussen de `oorspronkelijke' en `nieuwe' bewoners van de wijk en hoe de toekomstige inrichting van de wijk samen met de huidige bewoners kan worden ontwikkeld. Aan de hand van interviews met betrokkenen en bestudering van beleidsstukken schetsen de auteurs de ontwikkelingen in vier herstructureringswijken. Vervolgens bekijken ze de overeenkomsten en verschillen tussen de wijken en de herstructureringsaanpak.

Heel de buurt
Sloop en opbouw van de wijk is een onderdeel van het project Heel de buurt. Dit vierjarige project is in 1998 van start gegaan met het doel de integrale wijkaanpak van sociale vraagstukken verder te ontwikkelen. Om ervaringen met wijkgericht werken in de kaart te brengen, zijn proefprojecten geselecteerd in negen naoorlogse wijken. Bewoners, bestuurders en beroepskrachten proberen er samen een gezonde en aantrekkelijke woonomgeving te creëren, die aansluit bij wat de bewoners willen.

Bestellen
Sloop en opbouw van de wijk. Herstructurering als sociale interventie (135 blz.) is geschreven door Gerben Helleman, Reinout Kleinhans en André Ouwehand en kost f 39,50. ISBN 90-5050-899-5 en E 526102. Verkrijgbaar via de boekhandel en te bestellen bij NIZW / Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 66 07, fax (030) 230 64 91, e-mail bestel@nizw.nl.

Laatste update: 19 juli 2001

Deel: ' Nieuwe NIZW-publicatie 'Sloop en opbouw van de wijk' '




Lees ook