Nederlands Normalisatie-instituut

20 juli, 1999

Nieuwe voornormen voor steenslag

Delft - Leveranciers van steenslag voor asfalt, asfaltproducerende bedrijven en andere belanghebbenden kunnen voortaan gebruikmaken van vier nieuwe (voor)normen voor steenslag. Deze voornormen, die zijn gepubliceerd door het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI), dragen de volgende titels en nummers: NVN 6240 Steenslag voor asfalt en oppervlaktebehandelingen, NVN 6245 Bepaling van de weerstand tegen verbrijzeling onder statische belasting, NVN 6247 Bepaling van de bestandheid tegen verwering en NVN 6251 Bepaling van de bestandheid tegen hitte.

De nieuwe voornormen vervangen de gelijknamige normontwerpen (2e Ontwerp NEN 6240:1995, 2e Ontwerp NEN 6245:1996, 2e Ontwerp NEN 6251:1996 en 2e Ontwerp NEN 6251:1996) en bevatten een aantal aanvullingen en correcties.
In NVN 6240 is een correctie op de grenswaarde van de magnesiumsulfaatwaarde (MSW) ingevoerd, die als maat voor de bestandheid tegen verwering wordt gehanteerd, en een correctie op de AF-waarde (afsplintering) en de V-waarde (bestandheid tegen hitte). Bovendien is het wijzigingsblad NEN6240/A1:1997 daarin overgenomen, waarin onder andere een tabel voor staafjeszeven voor het bepalen van het gehalte aan platte stukken is toegevoegd.
Deze wijzigingen zijn uiteraard ook in de corresponderende beproevingsnormen verwerkt, die om deze reden eveneens zijn aangepast en als voornorm ingevoerd. De overige beproevingsnormen zijn ongewijzigd gebleven.
Aan de publicatie van de voornormen is een aanzienlijke commentaarperiode voorafgegaan, waarin de gebruikers ruimschoots gelegenheid is geboden om de inhoud te beoordelen en aan de praktijk te toetsen.

Voor wie van belang?
Aangezien in NVN 6240 eisen zijn gesteld aan de toeslagmaterialen en vulstoffen die in asfalt worden toegepast, is deze voornorm in de eerste plaats van belang voor leveranciers en afnemers van deze materialen, de asfaltproducerende bedrijven.
De nieuwe en bestaande beproevingsnormen maken door verwijzing in de NVN 6240 deel daarvan uit en zijn dus voor dezelfde doelgroep van belang, maar vanzelfsprekend in het bijzonder voor laboratoria en certificerende instellingen.
Voornoemde markpartijen, die in de normcommissie Toeslagmaterialen en vulstof voor asfalt zijn vertegenwoordigd, hebben te kennen gegeven ook op basis van deze nieuwe voornormen goed tot afspraken over levering en verwerking te kunnen komen. De nieuwe NVNs voorzien, evenals devervangen normontwerpen, onveranderd in een behoefte aan een document waarnaar zonder voorbehoud kan worden verwezen in overeenkomsten en (standaard)bestekken.

Meer informatie en bestellingen
Voor meer informatie over de genoemde voornormen kan men terecht bij ir. J.W. Nieuwenhuys, normalisatie-adviseur bij NNI-Bouw, telefoon (015) 2 690 333, e-mail: Hans.Nieuwenhuis@nni.nl. Of bij NNI-Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391.
NVN 6240 kost NLG 45,- (excl. 6 % btw), NVN 6245 kost NLG 24,-, NVN 6247 kost NLG 30,- en NVN 6251 kost NLG 30,-.
Bedrijven kunnen de voornormen telefonisch of schriftelijk bestellen bij NNI-Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391, fax (015) 2 690 271, of e-mail: bestel@nni.nl.
Particulieren kunnen bestellen door overmaking van het genoemde bedrag, vermeerderd met 6 % btw, op postbanknummer 25301 ten name van het NNI in Delft, onder vermelding van nummer en naam van de voornorm. Bestelling is ook mogelijk door invullen van het bestelformulier in de rubriek "bestellingen" van de NNI website.

Deel: ' Nieuwe NNI voornormen voor steenslag '
Lees ook