expostbus51


MINISTERIE FIN

https://www.minfin.nl

MIN FIN: NIEUWE OPZET MONITOR LOKALE LASTEN

PERSBERICHTNR. 99/065 Den Haag 26 maart 1999

NIEUWE OPZET MONITOR LOKALE LASTEN

De Monitor Lokale Lasten krijgt een nieuwe opzet waardoor deze meer inzichtelijk en doelmatiger wordt. De afgelopen jaren zijn verschillende onderwerpen aan de monitor toegevoegd en is de monitor zeer omvangrijk geworden. Daarom heeft staatssecretaris Vermeend, mede namens de minister van BZK en mede op verzoek van de Tweede Kamer, een nieuwe opzet voor de Monitor Lokale Lasten gepresenteerd. De vernieuwde Monitor Lokale Lasten 1999 zal, zoals gebruikelijk, op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

De nieuwe opzet van de Monitor Lokale Lasten heeft vier hoofdlijnen: Een analyse van de ontwikkeling van de opbrengsten van de vijf belangrijkste lokale heffingen voor gezinnen en bedrijven, te weten de onroerende-zaakbelastingen, reinigingsheffingen, rioolrechten, waterschaps-omslagen en verontreinigingsheffing. Vervolgens een korte analyse van de belangrijkste andere lokale heffingen zoals de toeristenbelasting, precariobelasting,
parkeer-belastingen, bouw-leges en de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting. In de derde plaats een analyse van de ontwikkeling van de lasten voor individuele huishoudens op basis van een aantal standaardsituaties. En tot slot de ontwikkeling van het kwijtscheldingsbeleid van gemeenten en waterschappen. Naast de hoofdlijnen wordt in de monitor aandacht besteed aan een aantal specifieke ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van de OZB-tarieven, de lokale lastenverlichting (de f 100,- maatregel) en een twee jaarlijkse analyse van de ontwikkeling van de lasten voor bedrijven en instellingen.

Het doel van de Monitor Lokale Lasten is het in beeld brengen van de ontwikkeling van de lokale lasten om inzicht te krijgen in die ontwikkeling en de verschillen die er bestaan. De monitor is ingesteld om te zien hoe de lokale lasten zich ontwikkelen ten opzichte van het lastenverlichtingsbeleid van het Rijk en ten opzichte van de nieuwe verdeling van het geld uit het gemeentefonds onder de gemeenten die in 1997 is ingegaan (nieuwe Financiële-verhoudingswet). De eerste monitor verscheen in september 1996. Daarna is de monitor uitgebreid met onder meer bedrijven en instellingen.

Ten opzichte van de huidige opzet komen in de nieuwe opzet enkele onderdelen te vervallen zoals de uitgebreide bijlagen met informatie over de hoogte van de lasten voor individuele belastingplichtigen (gezinnen, bedrijven en instellingen) naar regio, naar mate van stedelijkheid en gemeentegrootte; de uitgebreide beschrijving van de werking van het kwijtscheldingsinstrument en de beschrijving van de effecten op de hoogte van de lokale lasten; en de weergave van de lasten voor individuele belastingplichtige per afzonderlijke heffing.

Woordvoerder: Ir. N.M. Zoon
Telefoonnummer: 070-342 8124

26 mrt 99 16:25

Deel: ' Nieuwe opzet Monitor Lokale Lasten '
Lees ook