Gemeente Oosterhout

Keywords: Gemeente Oosterhout, Brabant

Nieuwe organisatie gemeente Oosterhout staat er

Met ingang van maandag 1 juli zijn op het Oosterhoutse stadhuis en dus ook voor de klanten van de gemeente de daadwerkelijke gevolgen van de Herstart van de ambtelijke organisatie merkbaar. Op die dag namelijk gaat de nieuwe organisatiestructuur officieel in.

Vraaggericht

Die nieuwe organisatievorm kenmerkt zich door het feit dat de vraag centraal staat. Of die vraag nu van maatschappelijke organisaties, uit de wijk of van een individuele inwoner komt, doet daarbij niet terzake. Alle gemeentelijke afdelingen kenmerken zich door vraaggericht werken. Uiteraard gebeurt dat binnen door het bestuur vastgestelde kaders: vraaggericht werken betekent in het Oosterhoutse model geenszins U vraagt, wij draaien.

Het principe van de vraag centraal komt onder andere tot uiting in de vorming van een afdeling Publieksdiensten, die de komende jaren zal moeten uitgroeien tot hét lokale overheidsloket voor de individuele inwoner van Oosterhout. Op het gebied van de wijken is gekozen voor één afdeling Wijk & Welzijn. Met buurtbeheer en gebiedsgericht werken als belangrijkste instrumenten zal deze afdeling de voornaamste gemeentelijke schakel met de buurten en wijken vormen.

Wat eraan voorafging

De Herstart is een rechtstreeks gevolg van het, in 1999, door de gemeenteraad ingestelde externe onderzoek naar de aansturing van de gemeentelijke organisatie. Een van de aanbevelingen van het ingeschakelde extern onderzoeksbureau was dat werk gemaakt zou moeten worden met een herstart van de organisatie. Dat leidde vervolgens tot het rapport Ánders Oosterhout, waarin de contouren van de nieuwe organisatie werden geschetst: een plat concernmodel, vraaggericht, met een sterke centrale sturing en grote onderlinge verwevenheid tussen organisatieonderdelen. Die filosofie is neergelegd in een organisatiestructuur, die nu dus per 1 juli ingaat. Overigens gaat de Herstart niet alleen over organisatiestructuur: gelijktijdig lopen ook processen die moeten leiden tot een verbeterde organisatiecultuur, een betere beschrijving en structurering van de gemeentelijke werkprocessen en versterking van de strategieontwikkeling en externe oriëntatie van de gemeente. Er is daarnaast ook een bestuurlijke werkgroep met inbreng van raadsleden actief geweest, waarvan de activiteiten eind 2001 zijn opgegaan in het proces van dualisering van het gemeentebestuur.

Opmerkelijk aan het hele Herstartproces is dat zeer veel onderdelen van deze operatie in eigen beheer zijn uitgevoerd. Gemeentesecretaris Arie Haasnoot (tevens voorzitter van het projectteam Herstart): Veel gemeenten kiezen ervoor om dit soort processen uit te besteden aan externe bureaus. Dat kost niet alleen veel geld, het kan er ook toe leiden dat medewerkers zich niet bij het proces betrokken voelen. In Oosterhout hebben we het dus anders gedaan. Op een aantal onderdelen hebben wij soms expertise van buiten gehaald, maar in de grote lijnen is de Herstart een proces van de organisatie zelf geweest, waaraan zeer velen actief hebben meegewerkt.

Nieuwe ambtelijke organisatie

Aan het hoofd van de gehele ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris, drs. Arie Haasnoot. Tot eind 2003 wordt hij bijgestaan door twee directeuren, drs. Egbert Lichtenberg en ir. Karel Hoffesommer. Tezamen vormen zij de eenheid directie. Na 1 januari 2004 zal deze eenheid ophouden te bestaan en wordt de gemeentesecretaris bijgestaan door een adjunct-secretaris. De organisatie is verder opgebouwd uit zeven afdelingen en drie eenheden. Daarnaast is er nog een griffie.

Bouwen, Wonen en Ondernemen

Bij deze afdeling kan men terecht voor alle zaken die te maken hebben met het bouwen en wonen en het bedrijfsleven. Vakgebieden van de afdeling zijn stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen), bouw- en woningtoezicht, bedrijvenloket, horeca, toerisme, milieu, stedenbouw, planologie, grondzaken, volkshuisvesting en monumenten (incl. archeologie).

Afdelingsmanager is ing. Theo Simons MSc.

Wijk en Welzijn

Zoals de naam al aangeeft, is deze afdeling belast met taken op het terrein van het welzijn van de samenleving en de leefomgeving van de inwoners. Onder leefomgeving vallen onder andere het gebiedsgericht beheer van de openbare ruimte (waaronder ook buurtbeheer), groen en ecologie en verkeer. Onder de taken voor het welzijn van de samenleving vallen onderwijs, welzijn, leerplicht, cultuur, sport, jeugd, ouderen, openbare orde en integrale veiligheid. De afdeling kent tenslotte ook een taakgroep waar vergunningverlening op grond van de APV en overige bijzondere wetten plaatsvindt.

Afdelingsmanager is ing. Wim van Oosterhout.

Zorg en Werk

Binnen deze afdeling zijn alle taken ondergebracht die te maken hebben met de zorgplicht van de gemeente op het terrein van het werk en inkomen van individuele en groepen burgers. Dat wil zeggen dat de afdeling zich bezighoudt met: beleid sociale zekerheid; kwijtschelding belastingen; kredietbank; bijstandverlening; minimabeleid; bijzondere bijstand; uitkeringsadministratie; verhaal en terugvordering; werkgelegenheid; inkomensvoorzieningen; beleid en uitvoering Wet voorzieningen gehandicapten; en uitvoering nieuwkomersbeleid

Afdelingsmanager is Mariska Asmus.

Publieksdiensten (in ontwikkeling)

Kenmerk van de werkzaamheden van de afdeling Publieksdiensten is de directe dienstverlening aan individuele klanten. De afdeling groeit in de komende jaren vandaar de toevoeging in ontwikkeling naar een frontoffice met een baliefunctie voor andere afdelingen. Op dit moment zijn de volgende taken ondergebracht bij de afdeling: burgerzaken; receptie, bodedienst en facility-management; het informatiecentrum; en het meldpunt openbare ruimte.

Afdelingsmanager is Peter Schijfs.

Stadsbedrijven

De afdeling stadsbedrijven bestaat uit een aantal verschillende business-units. Kenmerk van al die units is dat taken worden verricht met een bedrijfsmatig karakter.

* Ingenieursbureau. In deze unit zijn ondergebracht Acommodatiebeheer Gemeente Oosterhout (accommodatiebeheer en bouwkunde; beheer gebouwen; bedrijfsrestaurants; en interieurverzorging), projecten (reconstructies en aanleg wegen; rioleringen; pompen en gemalen; kabels en leidingen; openbare verlichting) en geo-informatie (ontwikkeling en beheer op de gebieden geodesie, landmeten, cartografie en vastgoedinformatie).
* Beheer openbare ruimte. Beheert en onderhoudt de openbare ruimte (openbaar groen, wegen, fiets- en voetpaden, straatreiniging, openbare verlichting, waterlopen, pompen en gemalen, straatmeubilair, verkeersborden en straatnaamborden en huisnummers, riolering, kolken en speelvoorzieningen).
* Afvalverwijdering. Zamelt het afval in en verricht vervoersdiensten. Ook de Milieustraat en de Composteerinrichting zijn bij Afvalverwijdering ondergebracht.

* Sportaccommodaties. Beheert en onderhoudt de gemeentelijke zwembaden, sporthallen en buitensportaccommodaties.
* De Bussel. Theater De Bussel is de Oosterhoutse voorziening voor podiumkunsten.

Afdelingsmanager is Henk Klösters.

Financiële Ondersteuning en Uitvoering

Deze afdeling ondersteunt en adviseert de gehele organisatie op het terrein van financiële bedrijfsmiddelen, belastingen en centrale inkoop en voert de gehele financiële administratie van de gemeente.

Afdelingsmanager is Bas Burger.

Algemene Ondersteuning en Uitvoering

Ook deze afdeling is vooral gericht op de ondersteuning van de gehele organisatie, en wel op het gebied van personeel en organisatie, automatisering, communicatie, (documentaire) informatievoorziening, juridische zaken, informatie- en vastgoedcoördinatie, kabinet en representatie, secretariaat en onderzoek en statistiek.

Afdelingsmanager is mr. Jo Marcic.

Sturing en Control

De eenheid Sturing en Control verzorgt de kaderstellende functie op gebied van financiën en personeel. Daarnaast is de eenheid belast met bestuurs- en managementondersteuning en beleidscoördinatie. Ondersteunt directie en college in hun verantwoordelijkheid voor bedrijfsvoering en aansturing van de organisatie.

De eenheid staat onder leiding van directeur en tevens concerncontroller drs. Egbert Lichtenberg.

Brandweer

Naast brand-, ongevallen- en rampenbestrijding is brandpreventie een van belangrijkste taken van de brandweer. De Oosterhoutse brandweer kent een kleine beroepskern en groot vrijwilligerskorps.

Brandweercommandant is Bert Huizing.

Directie

Zoals gezegd is de eenheid directie van tijdelijke aard. Gedurende het proces van de herstart (tot eind 2003) verricht de directie taken in het kader van die herstart en opbouw van de organisatie. Daarnaast heeft de directie de eindverantwoordelijkheid voor de ambtelijke organisatie. De eenheid bestaat uit de gemeentesecretaris als algemeen directeur en de twee directeuren.

Raadsgriffie

Als gevolg van de dualisering van het gemeentebestuur, is een en ander gewijzigd in de ondersteuning van de gemeenteraad. Die ondersteuning wordt verzorgd door de raadsgriffie, die onder leiding staat van de raadsgriffier. De raadsgriffie staat los van de gemeentelijke organisatie en verricht haar werkzaamheden onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. De raadsgriffie kan uiteraard wel een beroep doen op ondersteuning door de gemeentelijke organisatie.

Raadsgriffier is mr. Edzard Scholtens.

Communicatie

Over de nieuwe organisatievorm zal breed worden gecommuniceerd. Dat gebeurt via het Voorlichtingsblad en de gemeentelijke website. Daarnaast is een folder ontwikkeld die de komende week zal worden uitgezet onder de relaties van de gemeente Oosterhout. Die ontvangen tevens een brief waarin op detailniveau wordt aangegeven welke gevolgen de Herstart in de directe relatie met de gemeente Oosterhout.

Oosterhout, 24 juni 2002

Deel: ' Nieuwe organisatie gemeente Oosterhout staat er '
Lees ook