Gemeente Oosterhout


Geen aparte kleine zaal, wél theatercafé in De Bussel

Nieuwe plannen voor De Bussel moet positie van cultureel centrum in regio waarborgen

Vernieuwingen in De Bussel moeten ertoe leiden dat het cultureel centrum zijn positie voor de Oosterhoutse samenleving en de regio vasthoudt. Daarbij moet er permanent aandacht zijn voor de (wensen van de) verschillende gebruikers, bezoekers en andere doelgroepen.

Dat schrijven b. en w. in een voorstel, waarin de raad gevraagd wordt een voorbereidingskrediet van ƒ 250.000 ter beschikking te stellen voor aanpassingen van De Bussel. In totaliteit zal met de verbouwing van het cultureel centrum een bedrag van ƒ 6 miljoen gemoeid zijn. Daarmee is in het concept-Meerjarenbeleidsplan al rekening gehouden.

Het college baseert zijn voorstel mede op het besluit dat de raad in februari 1998 nam naar aanleiding van onderzoek van bureau Arthur Andersen. De raad koos toen voor een scenario, dat inhoudt: status quo ten aanzien van de mate waarin de gemeente faciliteiten biedt voor podiumkunsten; een beperkt theatercafé; verbouw en facelift van het gebouw en (voorlopige) keuze voor handhaving van de programmeringsmix.

In het voorstel beschrijft het college drie hoofdlijnen waarlangs De Bussel zich moet (blijven) ontwikkelen:

* De Bussel blijft bij uitstek het podium waarop (Oosterhoutse) amateurs zich kunnen manifesteren. Om goed te kunnen inspelen op de vragen van Oosterhoutse amateurgezelschappen, willen burgemeester en wethouders de banden tussen de amateurgezelschappen en het cultureel centrum "aanhalen, verbeteren en structureren".

* Aan de inwoners van Oosterhout en de regio wordt gelegenheid geboden op relatief korte afstand professionele voorstellingen te bezoeken. De mix van deze voorstellingen dient daarvoor aan te sluiten op de smaak van de Oosterhoutse bevolking en de nabuurgemeenten. In beperkte mate zal relatief onbekend/ongekend talent op de planken verschijnen. Programma-afstemming binnen de regio moet zorgen voor een gevarieerd aanbod. Voorkomen moet worden dat binnen zeer kort tijdsbestek dezelfde ‘act’ in Oosterhout én directe omgeving is geprogrammeerd. Wellicht nog belangrijker is, aldus b. en w., dat de bezoeker de service en kwaliteit krijgt die hoort bij een avondje uit. "Samen met de sfeer van het theater zullen dit belangrijke elementen zijn waarmee de Bussel zich kan onderscheiden van andere theaters", aldus b. en w.

* Het cultureel centrum leent zich ook voor commerciële verhuurmogelijkheden. Vanuit de culturele invalshoek heeft deze doelstelling de laagste prioriteit. Maar omdat in Oosterhout relatief weinig aanbod van goed geoutillieerde zalen bestaat - terwijl daar wel vraag naar is - zou aan de vraag tegemoet gekomen kunnen worden als er geen culturele activiteiten zijn gepland. Dat kan bijdragen aan een lagere exploitatiedruk.

Geen kleine zaal, wel theatercafé

Met deze doelstellingen als vertrekpunt komen b. en w. tot de conclusie dat in

cultureel centrum De Bussel geen plaats is voor een aparte kleine zaal. Wél is er ruimte voor een goed geoutillieerd theatercafé, dat ook een beperkte podiumfunctie kan hebben. Ook de grote zaal van het cultureel centrum zou zo moeten worden heringericht, dat er kleinschaliger theateractiviteiten tot de mogelijkheden behoren.

De afgelopen jaren is de foyer gebruikt als kleine zaal. Dat gebeurde naar de mening van b. en w. echter niet zo vaak - tien keer per jaar met tussen 30 en 120 bezoekers - dat een permanente kleine zaal nodig is. Veelvuldiger gebruik van zo’n kleine zaal zal bovendien moeten leiden tot personeelsuitbreiding, terwijl ook het gelijktijdig verzorgen van optredens in de grote en de kleine zaal op het bezwaar van de beperkte personele capaciteit stuit.

Volgens het college kan aan de behoefte voor een kleine zaal beter worden tegemoetgekomen door de huidige foyer in te richten als theatercafé en dat te gebruiken voor "kleine-zaalvoorstellingen". Daarbij zou moeten worden afgezien van tribunes. Het aantal plaatsen zal weliswaar beperkt zijn (maximaal zeventig), maar daar staat tegenover dat met het gebruik van het theatercafé als podiumfunctie geen of nauwelijks personele kosten gemoeid zijn. "Kleine" voorstellingen die toch een "echt" toneelpodium vereisen, kunnen in de grote zaal plaatsvinden. Deze zaal zou dan zo moeten worden aangekleed, dat ze zich beter leent voor kleine voorstellingen. Het theatercafé annex foyer zou gevestigd moeten worden direct na de ingang aan de zijde van het Basiliekplein.

Daarnaast is het vanwege allerlei eisen die de Arbo-wetgeving en veiligheidseisen stellen het zeer nodig het gebouw aan te passen. De kosten hiervan worden geschat op ƒ 3,1 miljoen. De uitstraling van het cultureel centrum zou verder moeten worden verbeterd door de hoofdingang een facelift te geven en het interieur op te knappen. Ook is er geld nodig voor regulier onderhoud en de vervanging van de inventaris van losse- en tribunestoelen in de grote zaal.

Verbetering imago en samenwerking met de regio

De huisstijl van De Bussel is sinds de oprichting in 1984 niet meer aangepast. De verbouwing en de facelift zijn een goede gelegenheid te zoeken naar een huisstijl die meer bij deze tijd past. Daarbij gaat het niet alleen om een meer eigentijds gezicht, maar ook een andere opzet en inhoud van jaarbrochure en folder. Afhankelijk van marketingonderzoek, zullen wellicht nog andere middelen gebruikt gaan worden om (potentiële) bezoekers te bereiken.

Overigens zal De Bussel in de toekomst toch veel vaker zich van marketinginstrumenten moeten bedienen, om te achterhalen wat de wensen van de (potentiële) bezoekers zijn. Service en kwaliteit horen daarbij sleutelbegrippen te zijn, vinden b. en w.

Het college wil daarnaast op meer terreinen dan nu het geval is, samenwerking zoeken met theaters in de regio. Te denken valt dan aan samenwerking op het gebied van kaartverkoop, verbreding van de service, uitwisseling van schoolprojecten of een pool voor toneeltechnische medewerkers. Die mogelijkheden zullen de komende maanden worden onderzocht.

B. en w. sluiten overigens niet uit dat ze in het jaar 2000 voorstellen zullen doen om meer geld uit te trekken voor professionele voorstellingen. De gemeenteraad heeft in 1990 nogmaals vastgelegd dat het verschil tussen uitkoopsommen en recettes nooit hoger mag zijn dan ƒ 75.000. Dat bedrag is nooit geïndexeerd. Volgens het college is het daarom steeds moeilijker een interessant programma samen te stellen; slechts met financiële hulp van de Stichting Vrienden van De Bussel is dat de afgelopen jaren gelukt. Het ophogen van dat maximale verschil is één oplossing voor het probleem, het verminderen van het aantal professionele voorstellingen is een andere mogelijkheid.

Bij de plannen voor De Bussel heeft het college zich nadrukkelijk beperkt tot het cultureel centrum. Allereerst omdat het noodzakelijk is nu duidelijkheid te verschaffen over de toekomst van het cultureel centrum, maar ook omdat het cultureel centrum zeker voor de middellange termijn geen extra ruimte nodig heeft die nu in gebruik is bij andere "bewoners" van het gebouw. Mocht te zijner tijd ruimte in het gebouw vrij komen, dan zullen nadere voorstellen volgen over de invulling daarvan.

Oosterhout, 29 april 1999

Deel: ' Nieuwe plannen voor theater De Bussel Oosterhout '
Lees ook