Gemeente Amersfoort


ems 17 novenber 1999

Gemeenteraad bespreekt begroting: nieuwe projecten voor de stad

De Zalmsnip van 100 gulden komt het volgende jaar net als de afgelopen periode ook ten goede aan groepen die géén gemeentelijke belasting betalen, zoals mensen in verpleeg- en verzorgingshuizen, of mensen met een inkomen rond bijstandsniveau. Het gaat daarbij om een groep van zo'n 6000 mensen.

Dit heeft de gemeenteraad afgelopen week besloten tijdens de behandeling van de nieuwe begroting voor 2000. De overige Amersfoorters krijgen de Zalmsnip niet rechtstreeks uitgekeerd; zij zien een bedrag van 80 gulden in mindering gebracht op het - gestegen
- tarief voor de afvalstoffenheffing. Eén tientje van de snip wordt gereserveerd voor woonlastenbeleid. Het tweede tientje, overeenkomend met in totaal een half miljoen, besteden de stadsbestuurders aan 28 extra kinderopvangplaatsen voor alleenstaande ouders met kinderen; het wordt voor hen op deze manier mogelijk en financieel aantrekkelijk om buitenshuis te werken.

De gemeenteraad sprak op 8 en 9 november uitgebreid over de begroting. Ook vond op maandagavond 8 november een stadsdebat plaats onder leiding van Koos Postema over sociaal beleid in Amersfoort. Er kwamen zo'n zestig moties en amendementen aan de orde tijdens de begrotingsbehandeling; de discussies daarover leidden, in aanvulling op wat het college zelf al had voorgesteld, tot veel nieuwe projecten voor de inwoners van de stad.

Een greep uit de besluiten:

Volgend jaar krijgt elke Amersfoorter de mogelijkheid om - op bepaalde dagen - gratis een bezoek te brengen aan één van de vijf musea in Amersfoort: De Zonnehof, het Armandomuseum, het Mondriaanhuis, Flehite en het Cavaleriemuseum; via de huis - aan - huisbladen worden de inwoners hierop geattendeerd.

Vier ton komt ten goede aan een kinderboerderij nabij het landgoed Schothorst.

Een ton is extra beschikbaar gesteld voor onderhoud van het openbaar groen en de inrichting van de openbare ruimte. Hetzelfde bedrag is uitgetrokken voor extra onderhoud van de Amersfoortse bossen.

In samenwerking met de woningcorporaties zullen er ontmoetingsruimtes bij flats worden gerealiseerd, ter voorkoming van isolement van flatbewoners. In dergelijke ruimtes zouden kleinere activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals een leeszaal of groepsbijeenkomsten.

Om mensen met lage inkomens in staat te blijven stellen mee te doen met sportactiviteiten, club- en buurthuiswerk blijft 400 gulden per jaar beschikbaar uit het budget voor Bijzondere Bijstand voor mensen die dat nodig hebben; ook hierbij staat het voorkomen van isolement voorop.

De staatnaambordjes krijgen, als ze toch aan vervanging toe zijn, historische achtergrondinformatie. Ook dringt het gemeentebestuur aan op een heruitgave van een boekje met daarin per wijk de geschiedenis en achtergronden van de straatnamen.

Bekeken wordt of het mogelijk is een oosters badhuis (hammam) voor vrouwen van zowel allochtone als Nederlandse afkomst te realiseren bij het zwembad Liendert; in samenspraak met de wijk onderzoekt de gemeente ook een beter gebruik van het zwembad.

Er komt een kijkbuis waarmee geinteresseerden het gerestaureerde gewelf over de gracht onder de Langestraat kunnen bekijken; hiervoor is 15.000 gulden beschikbaar.

Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van de aanleg van een ondergrondse fietsparkeerkelder in de kern van de stad. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het O.L. Vrouwe Kerkhof. Tegelijkertijd bekijkt men of de historische fundamenten van de voormalige kapel op het plein zichtbaar kunnen worden gemaakt.

De gemeente gaat alles op alles zetten om het rijk te overtuigen van de noodzaak om de treinen naar Vathorst al te kunnen laten rijden als de eerste huizen daar klaar zijn.

De gemeente trekt 50.000 gulden uit om na te gaan of in de wijken internet-activiteiten georganiseerd kunnen worden. Er hebben zich al twee sponsors gemeld.

Een ton extra is uitgetrokken voor de aanschaf van een bus voor vervoer van gehandicapte sporters door de Gehandicapten Sport Vereniging Amersfoort.

Samen met de woningcorporaties bekijkt de gemeente of het systeem van woningtoewijzing mogelijkheden biedt om woningen gericht toe te wijzen en zo een eenzijdige bewonerssamenstelling in wijken of buurten te voorkomen.

De Drietand moet - eventueel tijdelijk - extra concierge-uren krijgen voor de opvang van onder meer Turkse en Chinese ouderen in het Stedelijk Ouderencentrum.

De naschoolse activiteiten in het voortgezet onderwijs worden uitgebreid.

Een ton is beschikbaar om maatregelen te nemen waardoor mensen veilig in Amersfoort kunnen uitgaan. Ook is een veiligheidsprijs ingesteld; de prijs is voor ideen die bijdragen aan de veiligheid van de stad.

Een bedrag van 74.000 gulden gaat naar het project home-start, dat werkt voor gezinnen met jonge kinderen in stressvolle omstandigheden.

Voor realisatie van een tweede Brede School in Amersfoort is één ton extra uitgetrokken.

2 ton extra is beschikbaar gesteld voor aanpassing van de inrichting van het Stationsplein en de directe omgeving.

De gemeente gaat nu aan de slag met de uitvoering van alle genomen besluiten.

Deel: ' Nieuwe projecten voor stad Amersfoort '
Lees ook