Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Persberichten :

Registratie van allochtonen

Nieuwe publicatie over uniform registreren

21 augustus 2001

Bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW is de publicatie Registratie van allochtonen. Voorstel voor het uniform registreren van allochtonen die gebruikmaken van voorzieningen verschenen. In dit boekje presenteren het NIZW / Centrum voor Bedrijfstakinformatie Zorg en Welzijn en de Stichting Registratie Jeugdvoorzieningen een sluitende systematiek voor de registratie van allochtonen.

Over het aantal allochtonen in Nederland ontstaat al gauw verwarring, zeker als het gaat om exacte aantallen en om vergelijkingen door de jaren heen. Daarom is het goed om afspraken te maken over hoe er wordt geregistreerd. Zo ontstaat een sluitende systematiek die zo veel mogelijk gebaseerd is op controleerbare gegevens, en die in alle registraties kan worden doorgevoerd. Alleen dat maakt het mogelijk zinvolle cijfers te produceren; cijfers die hard nodig zijn voor beleid en praktijk.

Definitie
De systematiek voor de registratie gaat uit van de definitie die door het CBS in 1999 is opgesteld. Volgens deze definitie worden tot allochtonen gerekend:

- Zij die in het buitenland geboren zijn en van wie ten minste één ouder eveneens in het buitenland is geboren (de eerste generatie).
- Zij die in Nederland zijn geboren en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren (de tweede generatie). Over deze definitie bestaat overeenstemming tussen het CBS en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat voor het minderhedenbeleid verantwoordelijk is. Een heldere definitie van allochtoon-zijn of niet is de eerste stap. De tweede noodzakelijke stap is het antwoord op de vraag welke geboortelanden onderscheiden worden om vast te stellen of de betreffende persoon tot de doelgroep gerekend wordt. Daarom stellen de auteurs van Registratie van allochtonen voor om voor het bepalen van de doelgroeplanden het gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking te hanteren, zoals dat door de OESO wordt bijgehouden.

Bestellen
Registratie van allochtonen. Voorstel voor het uniform registreren van allochtonen die gebruikmaken van voorzieningen (24 blz.) is geschreven door Jan Blonk en Joop de Smet en kost f 15,-. ISBN 90-5050-776-X en E 13039. Verkrijgbaar via de boekhandel en te bestellen bij NIZW / Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 66 07, fax (030) 230 64 91, e-mail bestel@nizw.nl.

Contact
Afdeling Verkoop, e-mail: bestel@nizw.nl

Laatste update: 21 augustus 2001

Deel: ' Nieuwe publicatie over uniform registreren allochtonen '
Lees ook