Ministerie van Justitie

05.03.99

Nieuwe Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

De ministerraad is akkoord gegaan met de instelling van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming. Het wetsvoorstel is onder verantwoordelijkheid van minister A.H. Korthals van Justitie tot stand gekomen.

Met de instelling van deze Raad houden de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing en het College van advies voor de justitiële kinderbescherming op te bestaan. Deze beide colleges gaan met de instelling van de Raad daarin op. De Centrale Raad en het College hebben thans beide een combinatie van taken op belangrijke terreinen van het Justitiebeleid. De Centrale Raad is een orgaan met een adviserende, toezichthoudende en rechtsprekende taak op het terrein van toepassing van wettelijke bepalingen omtrent jeugdigen. Voorgesteld wordt om aan deze Raad eveneens een adviserende, toezichthoudende en rechtsprekende taak op het terrein van de strafrechtstoepassing en jeugdbescherming toe te kennen. Dit betekent onder meer dat de nieuwe Raad vergeleken bij de huidige situatie er een toezichthoudende taak bij krijgt op het terrein van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbeneming en vrijheidsbeperking van jeugdigen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State zal worden gezonden. De teksten van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Deel: ' Nieuwe Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming '
Lees ook