Gemeente Haarlem
Grote Markt 2
Postbus 511
2003 PB Haarlem
Tel. 023-511 3000

19 juni 2002
drs. Bert van den Ham
023-5113076/06-53327962
023-5113441
aham@haarlem.nl
79/2002
Gemeente Haarlem, sector Concernstaf

Persbericht

Datum
Informatie bij
Telefoon
Fax
E-mailadres
Nummer
Nieuwe raadscommissie vanwege dualisme

Jaarrekening gemeente onderzocht door nieuwe Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie is een nieuwe commissie van de Haarlemse gemeenteraad. Met de invoering van het dualisme moeten alle gemeenten vóór 2006 - een rekenkamer inrichten, als onafhankelijk instituut of als een commissie van de gemeenteraad. De Rekenkamercommissie bestaat uit raadsleden uit alle fracties in de gemeenteraad, heeft zelfstandige onderzoeksbevoegdheden en een eigen secretaris. Ze onderzoekt niet alleen de gemeentelijke jaarrekening maar ook de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beheer en bestuur.

Jaarverslag: weinig informatie over doelen en resultaten De Rekenkamercommissie heeft de jaarrekening over 2001 onderzocht. Op 26 juni vergadert de gemeenteraad hierover. De Rekenkamercommissie brengt in deze vergadering in dat het goed is dat nu voor het eerst één jaarrekening voor de hele gemeente is gemaakt, vergeleken met de situatie in voorgaande jaren toen elke sector een eigen jaarrekening opstelde. Over de inhoud van de jaarstukken is de Rekenkamercommissie minder positief. Het jaarverslag geeft geen overzicht van de beleidsdoelen in 2001, wat ervoor gedaan is om die te bereiken en hoeveel geld dat heeft gekost. Als eerste stap moeten in ieder geval in de begroting van 2003 de beleidsdoelen helder gemaakt worden. Bovendien stelt de Rekenkamercommissie dat de informatiewaarde van het jaarverslag verder kan worden verbeterd door alleen over 2001 te praten, het te beperken tot de hoofdzaken, en slordigheden in het cijfermateriaal te voorkomen. Dit komt de leesbaarheid van het verslag ten goede. Dat is niet alleen belangrijk voor de raadsleden, maar ook voor anderen die graag willen weten wat de gemeente vorig jaar gedaan en bereikt heeft.

Achterstallig onderhoud van scholen en van de openbare ruimte In de risicoparagraaf van de jaarrekening geeft de gemeente aan dat er in Haarlem grote achterstanden zijn in het onderhoud van schoolgebouwen en van de openbare ruimte: wegen, bruggen, oevers en groen. Bij het besteden van de onderhoudsgelden moet een strakke regie gevoerd worden, om het risico te voorkomen dat er wel geld is maar het niet lukt om het snel te investeren (geldt nu nog voor 30% van de investeringen).

Publieksdienst: problemen bij Sociale Dienst, gehandicaptenvoorzieningen en Stadsbank De Rekenkamercommissie toont zich verder bezorgd over diverse problemen bij de Publieksdienst. De Sociale Dienst krijgt weer een boete opgelegd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid omdat er in 2001 teveel fouten zijn gemaakt bij het verstrekken van de uitkeringen. Ook volgend jaar krijgt de gemeente waarschijnlijk een boete. In het recent aangeschafte nieuwe automatiseringssysteem blijken de foute data voor heronderzoeken (om te beoordelen of iemand nog terecht een uitkering krijgt) toch meegeconverteerd te zijn. Omdat het college heeft aangegeven binnenkort een second-opinion onderzoek uit te voeren naar het verbetertraject bij de Sociale Dienst, heeft de Rekenkamercommissie besloten hiernaar voorlopig zelf nog geen onderzoek te doen, maar het wel nauwlettend in de gaten te houden. De Rekenkamer constateert ook dat in 2001 de reserves van de Wet Voorzieningen Gehandicapten en de Stadsbank zijn uitgeput. De informatie hierover in het jaarverslag is echter zeer beperkt. Deze tegenvallers kwamen onverwacht, en de vraag is waarom dit niet eerder is voorzien. De Rekenkamercommissie heeft aan het college gevraagd om zo snel mogelijk duidelijk te maken waarom dit is gebeurd en wat de gevolgen zijn voor de toekomst.

Deel: ' Nieuwe raadscommissie vanwege dualisme '




Lees ook