Gemeente Zwijndrecht

Nieuwe rampenlan Zwijndrecht
nu van toepassing

Vanaf maandag 15 oktober 2001 treedt het nieuwe Rampenplan in werking. Zwijndrecht heeft destijds besloten niet te wachten op een regionaal plan maar zelf een plan op te stellen.

Het rampenplan is een algemeen kader voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen. Dat wil zeggen welke taken in geval van een ramp uitgevoerd moeten worden en wie waarvoor verantwoordelijk is, alsmede hoe de samenwerking tussen de verschillende diensten geregeld is. Iedere gemeente is wettelijk verplicht een dergelijk plan te hebben. Het Zwijndrechtse plan is 10 juli j.l. door de gemeenteraad goedgekeurd.

Het plan bestaat uit een Kernplan en een aantal deelplannen. In het Kernplan wordt het operationele deel beschreven en dat deel heeft betrekking op de regionale taken. Dat wil zeggen op welke wijze in het geval van een dreigende ramp gemeentelijke en regionale diensten moeten samenwerken onder het opperbevel van de burgemeester. De deelplannen geven een beschrijving op gemeentelijk niveau. Daarin zijn onder andere zaken geregeld op het gebied van technische ondersteuning, gemeentewerken, voorlichting, registratie slachtoffers, registratie schade en bevolkingszaken onder andere evacuatie en opvang. In de periode na de goedkeuring is het plan aan het personeel gepresenteerd. Vervolgens zijn op afdelingsniveau uitvoerige presentaties en oefeningen gehouden.

Uitgangspunt voor de rampenbestrijding is dat zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht op de dagelijkse activiteiten van de operationele diensten. Om die reden wordt er ook gewerkt vanuit de principes van opschaling en bijstand, Rampenbestrijding is namelijk opgeschaalde reguliere hulpverlening. Uiteraard is het rampenplan slechts een basis voor de rampenbestrijding. Steeds zal op basis van het incident c.q. ramp gehandeld moeten worden.

Deel: ' Nieuwe rampenlan gemeente Zwijndrecht van kracht '
Lees ook