Gemeente 's-Hertogenbosch

Nieuwe reclamenota geeft duidelijkheid

do 16 mei 2002

Reclame dient te passen in de bestaande architectuur en stedenbouw, in plaats van daar de aandacht vanaf te leiden of er zelfs afbreuk aan te doen. Dit is een van de uitgangspunten in de nieuwe reclamebeleidsnota van s-Hertogenbosch. De nota strekt zich uit over de drie vormen van buitenreclame: gevelreclame, reclame op eigen terrein en reclame in de openbare ruimte. Onder dat laatste vallen zowel objecten die individuele ondernemers op straat neerzetten, bijvoorbeeld reclameborden, als de objecten die een reclame-exploitant plaatst op basis van een privaatrechtelijke overeenkomst met de gemeente. De nota richt zich op het gehele grondgebied van de gemeente.De aanleiding voor het maken van deze reclamebeleidsnota is drieledig. De oude richtlijnen voor reclame-uitingen blijken niet toereikend te zijn, waardoor onduidelijkheid bestaat over waar reclame wel of niet toegestaan is. In het verlengde hiervan levert de handhaving van zonder vergunning aangebrachte of geplaatste reclame onvoldoende resultaten op. De belangrijkste reden is echter dat de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit zienderogen toeneemt in s-Hertogenbosch en reclame is daarvan een belangrijke component.

Kwaliteit

De doelstelling van de nota is het verhogen van de kwaliteit van de buitenreclame in s-Hertogenbosch, rekening houdend met de belangen van ondernemers en met de specifieke omstandigheden in de verschillende delen van de gemeente. Verder geeft de nota de beleidsregels die het voor iedereen duidelijk maken wat er in s-Hertogenbosch wel en niet is toegestaan op het gebied van reclame en een werkbaar toetsingskader voor de Welstandcommissie en de Monumentencommissie gebaseerd op een duidelijke visie.

Kernpunten nieuw beleid

Kernpunten van beleid zijn: maatwerkgedachte door indeling in gebieden in de stad (beschermd stads en dorpsgezicht, woonwijken, groen- en recreatiegebieden en sportcomplexen en centrum van Rosmalen, overige winkelgebieden, bedrijventerreinen en hoofdwegeninfrastructuur), verbod tot plaatsing van reclameborden in het beschermd stads- en dorpsgezicht in de openbare ruimte, beperking in omvang van reclame-uitingen aan de gevel, frequente handhaving op de nakoming van de richtlijnen en de stimuleringsregeling met bijdrage in de kosten van vrijwillige vervanging van reclame-uitingen aangepast aan de nieuwe richtlijnen. Stimulering van vervanging van niet meer passende reclame-uitingen geschiedt door samenwerking tussen de ondernemersorganisatie Hartje 's-Hertogenbosch en de gemeente gezamenlijk. Een invoeringstraject wordt daarvoor opgesteld.

Deel: ' Nieuwe reclamenota Den Bosch geeft duidelijkheid '
Lees ook