Ministerie FIN

NIEUWE REFERENTIERENTES DOOR KOMST EURO

PERSBERICHTNR. 99/001 Den Haag 04-01-99

NIEUWE REFERENTIERENTES DOOR KOMST EURO

VERBETERDE HERHALING: LET OP WOORDVOERDER

Op 22 december vorig jaar is de Wet vervanging referentierentes gepubliceerd in het Staatsblad
(nr. 716). De wet is op 1 januari 1999 in werking getreden. Deze wet bevat een regeling ter vervanging van de (overnight) Amsterdam Interbank Offered Rate (AIBOR) (alsmede andere met AIBOR vergelijkbare referentierentes die niet langer worden berekend en gepubliceerd uit EMU-landen), de vaste voorschotrente en het promessedisconto. Deze referentierentes zijn met ingang van de start van de derde fase van de EMU (1 januari 1999) vervallen. Vanaf dit moment wordt zoveel mogelijk gewerkt met referentierentes die betrekking hebben op de euro-zone. De vervanging van (overnight) AIBOR geldt voor onbepaalde tijd. De regeling ten aanzien van de vaste voorschotrente en het promessedisconto is van kracht tot 1 januari 2002.

De regeling is getroffen om de continuïteit van lopende contracten, statuten en testamenten naar Nederlands recht te waarborgen en rechtsonzekerheid zoveel mogelijk te voorkomen. De wet is dus bedoeld als vangnet voor die situaties waarin partijen zelf geen alternatieve voorzieningen hebben getroffen. Het staat marktpartijen volledig vrij onderling een andere referentierente overeen te komen.

De definitieve aanwijzing van de vervangende referentierentes is geschied door middel van een ministeriële regeling (Staatscourant van 5 januari 1999) die geldt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1999. De vervangende referentierentes treden van rechtswege in de plaats van de vervallen referentierentes.

Voor AIBOR is EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) als vervanger aangewezen.

Voor overnight AIBOR is EONIA (Euro OverNight Index Average) als vervanger aangewezen.

De vaste voorschotrente wordt vervangen door de depositorente van de Europese Centrale Bank (ECB), vermeerderd met 0,75 procentpunt. In afwijking hiervan wordt voor de periode van 4 tot en met 21 januari 1999 de depositorente als vervanger aangewezen. Dit sluit aan bij de overgangsregeling die de ECB heeft getroffen om de aanpassing van marktpartijen aan de geïntegreerde eurogeldmarkt te vergemakkelijken. In deze regeling heeft de ECB een nauwe corridor voor de periode van 4 tot en met 21 januari vastgesteld. Dit houdt in dat dan de depositorente 2,75% en het marginale beleningstarief 3,25% bedraagt. Op 22 januari zal de depositorente worden verlaagd naar 2% (en het marginale beleningstarief zal worden verhoogd naar 4%). Aangezien vanaf die datum de depositorente plus 0,75 procentpunt geldt als vervanger van de vaste voorschotrente, blijft de hoogte van het vervangende tarief gelijk aan 2,75%.

Overeenkomstig de systematiek voor de vaste voorschotrente zal voor het promessedisconto gelden dat deze wordt vervangen door de depositorente, vermeerderd met 1,25 procentpunt.

Van 4 tot en met 21 januari geldt de depositorente, vermeerderd met 0,50 procentpunt. De hoogte van het tarief bedraagt dan in beide gevallen 3,25%.

Woordvoerder: drs. F.F.M. Kemperman
Tel.nr.: 070 - 342 8236


05 jan 99 12:14

Deel: ' Nieuwe referentierentes door komst euro '
Lees ook