NIEUWE REGELGEVING

Op 1 februari 1999 is een nieuw en uniform toezichtkader voor de gehele effectensector in werking getreden. Vanaf deze datum vallen ook de tot een erkende effectenbeurs (Amsterdam Exchanges N.V.) toegelaten effecteninstellingen onder direct toezicht van de STE. Het van kracht worden van de nieuwe regelgeving waarin dat toezichtkader is uitgewerkt, vormt het sluitstuk van de overheveling van de zelfregulering van AEX naar het wettelijk toezicht van de STE. De nieuwe regelgeving is neergelegd in een algemene maatregel van bestuur op grond van de Wet toezicht effectenverkeer (het bij Besluit van 20 juli 1998 gewijzigde Besluit toezicht effectenverkeer) en met name in de daarop gebaseerde Nadere Regeling toezicht effectenverkeer 1999 (Nadere Regeling 1999). Meer informatie treft u aan in het informatiememorandum van 26 januari 1999.

EUROPESE EFFECTENTOEZICHTHOUDERS GAAN INTENSIEVER INFORMATIE MET ELKAAR UITWISSELEN

De Europese effectentoezichthouders hebben vorige week besloten tot een nauwere samenwerking op het gebied van onderlinge informatie-uitwisseling. Tevens hebben zij een groep, FESCOPOL, opgericht die deze samenwerking zal begeleiden. Deze besluiten zijn genomen binnen het kader van het Forum of European Securities Commissions (FESCO). Voor Nederland is de STE lid van FESCO.

Door middel van een Memorandum of Understanding (MoU) verbinden Europese toezichthouders zich elkaar met informatie-uitwisseling bij te staan in de naleving van hun eigen wetgeving, waaronder die op het gebied van het handelen met voorwetenschap. Ook hebben zij in het MoU afgesproken dat zij zullen bezien of gezamenlijke controles kunnen worden uitgevoerd. Voorts zal een nieuw in te stellen groep, FESCOPOL, regelmatig het functioneren van het MoU bespreken en daarover rapporteren aan FESCO.

De intensievere samenwerking tussen de Europese effectentoezichthouders is nodig vanwege de voortschrijdende integratie van de Europese effectenmarkten die ook tot uiting komt in de groei van allianties tussen Europese beurzen. Ook het toenemend gebruik van moderne technologie in de handel vormt een factor voor verdere samenwerking tussen de toezichthouders.

Nadere informatie:

Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE)

Mr E.E. Canneman – tel. 020-5535200

(datum persbericht 1 februari 1999)

Deel: ' Nieuwe regelgeving effectensector '
Lees ook