Sociaal-Economische Raad

NIEUWE REGELS VOOR BEDRIJFSCOMMISSIES VAN KRACHT

3 juni 2002 -

De Sociaal-Economische Raad heeft nieuwe regels vastgesteld voor bedrijfscommissies. Evenals de eerdere hergroepering van de bedrijfscommissies, beoogt de nieuwe verordening bij te dragen aan een kwaliteitsverbetering van het werk van bedrijfscommissies.

Een bedrijfscommissie heeft als belangrijkste taak te bemiddelen en te adviseren in een geschil tussen een ondernemingsraad en een werkgever over de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Zonder schriftelijk advies van de bedrijfscommissie mag een geschil niet aan de rechter worden voorgelegd. Veel geschillen worden al door de bemiddeling van de bedrijfscommissie opgelost.
De SER heeft wettelijk de bevoegdheid om per bedrijfstak of sector bedrijfscommissies in te stellen. Ook wijst de SER de organisaties van ondernemers en van werknemers aan die leden in een bedrijfscommissie mogen benoemen. Daarnaast moet de SER regels vaststellen over de samenstelling, de werkwijze en de voorzitter van bedrijfscommissies.

In 1998 is de SER begonnen met de hergroepering van de bedrijfscommissies. Het doel was om door samenvoeging, maar tegelijk met behoud van het bedrijfstakgerichte karakter, te komen tot een verbetering van de kwaliteit van het werk van bedrijfscommissies. Uiteindelijk werd het aanvankelijke aantal van 68 bedrijfscommissies teruggebracht tot 24 nu.

De Verordening op de bedrijfscommissies 2002, die op 9 juni 2002 in werking zal treden, is een herziening van een reeds langer bestaande verordening. Er zijn bepalingen in opgenomen die ertoe moeten leiden dat alle bedrijfscommissies zich bij hun bemiddelings- en advieswerk op eenzelfde wijze houden aan de wettelijke termijnen. Ook regelt de verordening dat een hoorzitting wordt georganiseerd indien één of beide partijen dat wenselijk vinden. Wat beide punten betreft gaf de praktijk een nogal uiteenlopend beeld te zien. Ook krijgen bedrijfscommissies naar analogie van de Algemene wet bestuursrecht een doorzendplicht, in het geval een voorgelegd verzoek bij een andere bedrijfscommissie thuishoort.
Daarnaast is de verordening gemoderniseerd en zijn enkele technische wijzigingen aangebracht die wenselijk of noodzakelijk waren geworden als gevolg van wetswijzigingen.

De Verordening op de bedrijfscommissies 2002, die is voorzien van een toelichting, is op de internetsite van de SER geplaatst.

Deel: ' Nieuwe regels voor bedrijfscommissies van kracht '
Lees ook