Algemene Federatie van Militair Personeel

Amersfoort, 22 september 1999

NIEUWE SAMENWERKING VAKBONDEN VOOR MILITAIR PERSONEEL

De hoofdbesturen van de Algemene Federatie van Militair Personeel (AFMP, met 20.000 leden de grootste vakbond voor militair personeel) en de Marechausseevereniging (MARVER, met 6.000 leden) hebben besloten om op korte termijn tot nauwe samenwerking te komen. Met ingang van 1 januari 2000, of zoveel eerder indien de MARVER daarom verzoekt, zal de MARVER collectief lid worden van de AFMP. Daarbij staan de continuïteit en de kwaliteit van de belangenbehartiging voorop. De huidige voorzitter van de AFMP, de heer Bauke Snoep, zal in het voorjaar van 2000 zijn functie neerleggen. Zijn beoogde opvolger is de huidige voorzitter van de MARVER, de heer Ton Heerts. Binnen de MARVER zal worden voorgesteld hem op te laten volgen door de heer Han Busker.

Ten grondslag aan deze samenwerking ligt een aantal factoren. Enerzijds, de al bestaande goede samenwerking tussen individuele bestuurders van beide bonden en het wederzijdse vertrouwen in elkaar. Daarbij spelen vooral de opvattingen over persoonlijke integriteit, alsmede de integriteit van het openbaar bestuur, een belangrijke rol, Anderzijds, de gezamenlijke constatering dat de beleidsmatige en strategische opvattingen van beide bonden inmiddels vrijwel gelijk zijn geworden. Tevens zijn beide bonden van menig dat ook de werkvelden van de belangenbehartiging bij Defensie aanmerkelijk verdiept en verbreed zijn. In her licht van de integrale veiligheidspolitiek op nationaal niveau is nauwe samenwerking gewenst. In het kader van een toekomstige Europese Veiligheids- en Defensie Identiteit (EVDI zijn beide bonden van oordeel dat er voor al het militaire personeel in Europa één gezamenlijk gespreksplatform moet zijn. Tenslotte en niet onbelangrijk, geldt dat de reducties van de krijgsmacht weliswaar tot schaalvergroting dwingen, maar dat beide bonden in de belangenbehartiging wel de herkenbaarheid van de specifieke beroepsgroepen met bijzondere taken willen behouden. Aansluiting bij een grote bond voor ambtenaren wordt in dat kader dan ook door beide bonden afgewezen. De besluiten van de beide hoofdbesturen zullen nog dit jaar ter finale goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

Nadere informatie:

Ton Heerts (voorzitter MARVER) 055 - 5261616 (k) 055 - 5330119 (p)

Jos Peeters (secretaris MARVER) 055 - 5261616 (k) 024 - 3444035 (p)

Bauke Snoep (voorzitter AFMP) 033 - 4615941 (k) 0413 -330271 (p)

Piet Hendriks (secretaris AFMP) 033 - 4615941 (k) 040 - 2070149 (p)

Deel: ' Nieuwe samenwerking vakbonden voor militair personeel '
Lees ook