Gemeente Roermond

Roermond, 25 juni 2002

Nieuwe stap in proces cultuurverandering gemeente Roermond

Met het goedkeuren van een plan hoe de zaken aangepakt gaan worden, heeft het college van burgemeester en wethouders op dinsdag 25 juni een nieuwe stap gezet in het proces van cultuurverandering binnen de gemeente Roermond. Dit proces werd gestart met een inventarisatie van de organisatiecultuur door gesprekken met ambtenaren en bestuur waarvan de resultaten begin mei verschenen in het rapport 'Roermond kijkt in de spiegel'. Dit rapport waarin ambtenaren en bestuur aangaven wat de positieve en negatieve aspecten van de gemeentelijke organisatie zijn, zorgde in eerste instantie voor commotie in de Roermondse politiek en binnen de organisatie.

"Na het verschijnen van het rapport, is er een aantal stappen gezet", verklaart Jos van Rey, als verantwoordelijk portefeuillehouder Personeel en organisatie. "Ten eerste is er door een externe vertrouwenspersoon een nadere analyse geweest naar bepaalde beelden en opvattingen die in het rapport genoemd staan. Verder is er een plan van aanpak opgesteld hoe we nu verder gaan. Dit plan is vandaag goedgekeurd".

De analyse door de externe vertrouwenspersoon was nodig omdat er in het rapport 'Roermond kijkt in de spiegel' opmerkingen voorkwamen over vriendjespolitiek, opportunisme of gebrek aan principes. Mevrouw dr. J. W. Kersten (oud-burgemeester van Grubbenvorst en erkend mediator) heeft de onderzoeksresultaten nader geanalyseerd en geconcludeerd dat er nergens sprake is van bestuurlijk niet integer handelen of werken. De bedoelde opmerkingen van de ambtenaren hebben betrekking op de stijl van opereren van het stadsbestuur en de bejegening van ambtenaren. Dit wordt door de ambtenaren als negatief ervaren. Zij adviseert dat het belangrijk is dat het stadsbestuur de wijze waarop men communiceert met de ambtelijke organisatie betrekt bij de cultuurverandering.

"Ik ben blij dat duidelijk is wat met enkele opmerkingen in het rapport bedoeld is", laat Van Rey weten. In mei was hij nogal geschrokken. Zeker omdat enkele opmerkingen in zijn richting gedaan werden maar uit het nadere onderzoek blijkt dat de kritiek vanuit de organisatie veel breder getrokken moet worden en niet beperkt wordt tot één wethouder. De kritiek in het rapport op de afdeling Personeel en organisatie is volgens de externe vertrouwenspersoon te wijten aan onduidelijkheid over de gemeentelijke werving-en selectieprocedures. De afdeling kreeg het verwijt dat er bij werving en selectie van nieuwe medewerkers sprake zou zijn van vriendjespolitiek en 'een-ons-kent-ons'-cultuurtje. "Maar afwijking van de regels gebeurt altijd in goed overleg met de ondernemingsraad", verklaart Van Rey.

Aanpak
De medewerkers van de gemeente Roermond gaan samen met het bestuur bekijken welke problemen de organisatie nu precies heeft. Het rapport 'Roermond kijkt in de spiegel' waarin alle cultuuraspecten genoemd staan, is hiervoor de basis. Vervolgens wordt bekeken welke problemen meteen opgelost kunnen worden. Voor de overige zaken worden aparte verbeterplannen opgesteld. Jos van Rey: "Als bestuur staan we achter dit proces met het uiteindelijke doel: een goede dienstverlening voor de burgers van Roermond. Samen met de ambtenaren gaan we hieraan hard werken. Het college heeft vandaag dan ook de intentie uitgesproken om in de begroting van 2003 extra budget te reserveren voor het financieren van de verbeteringen."

Deel: ' Nieuwe stap in proces cultuurverandering gemeente Roermond '
Lees ook