NIEUWE STEEN INVESTMENTS

Nieuwe Steen Investments n.v. verhoogt winstverwachting

HOORN - Het directe beleggingsresultaat per aandeel Nieuwe Steen Investments n.v. (NSI) is in de eerste drie kwartalen van 2001 gestegen tot EUR 0,99, een stijging met 2% ten opzichte van de eerste drie kwartalen van 2000, toen het directe beleggingsresultaat EUR 0,97 bedroeg. De directie heeft de verwachting voor het directe beleggingsresultaat per aandeel over geheel 2001 verhoogd naar EUR
1,34.


Het directe beleggingsresultaat van NSI nam in de eerste drie kwartalen van 2001 met EUR 3,6 miljoen toe tot EUR 23,6 miljoen. Deze stijging van 18% is het gevolg van uitbreiding van de portefeuille en van huurverhogingen.
Het indirecte beleggingsresultaat bedroeg EUR 2,8 miljoen en bestaat uitsluitend uit boekwinsten, die zijn gerealiseerd bij de verkoop van onroerend goed.

Ontwikkeling vastgoedportefeuille
In de eerste drie kwartalen van 2001 werd voor EUR 191,6 miljoen vastgoed aangekocht en voor EUR 6,5 miljoen verkocht. Per saldo groeide de vastgoedportefeuille tot EUR 784 miljoen. Ten opzichte van het jaareinde 2000 is dit een groei van 31%.

De aankopen betroffen in totaal 22 objecten (15 kantoren en 7 winkelcentra) gespreid over Nederland. Al deze objecten zijn volledig verhuurd.

NSI verkocht drie bedrijfsunits alsmede 74 woningen voor een totaalbedrag EUR 6,5 miljoen. De boekwinst hierop (= indirect beleggingsresultaat) bedroeg EUR 2,8 miljoen.

Eigen Vermogen
Het aantal geplaatste gewone aandelen nam in 2001 met 5.400.960 aandelen toe tot 27.563.792 als gevolg van het stockdividend over 2000 en over het eerste halfjaar 2001 en door de openbare emissie op 7 september, waarbij 3.852.049 nieuwe aandelen werden geplaatst tegen een koers van EUR 15,20.

Het eigen vermogen steeg met EUR 56,5 miljoen tot EUR 354 miljoen. De intrinsieke waarde per aandeel op 30 september 2001 kwam uit op EUR 12,83 (tegen EUR 12,07 per ultimo 2000).

De verhouding tussen het eigen vermogen en de schulden aan kredietinstellingen bedroeg 45-55 (ultimo 2000: 50-50).

Vooruitzichten
NSI heeft zich ten doel gesteld binnen enkele jaren een vastgoedportefeuille te bezitten van EUR 1 miljard. In het vierde kwartaal 2001 zullen een drietal winkelunits te Geertruidenberg, 136 appartementen te Zoetermeer en het thans in aanbouw zijnd kantoorgebouw Leickert te Zwolle worden verworven. Door deze acquisities groeit de vastgoedportefeuille tot ca. EUR 800 miljoen.

Op grond van de positieve ontwikkelingen in de eerste drie kwartalen van 2001 heeft de directie de verwachting voor het directe beleggingsresultaat per aandeel over geheel 2001 naar boven bijgesteld naar EUR 1,34 (2000: EUR 1,32).

Hoorn, 15 oktober 2001

Voor nadere informatie:

Nieuwe Steen Investments n.v.
J.R. Zeeman, directeur
G.J. Heijn, directeur
J.J.M. Reijnen, directeur
Tel. 0229 - 29 50 50
E-mai : info@nsi.nl
Website : www.nsi.nl

Profiel Nieuwe Steen Investments n.v.

Nieuwe Steen Investments n.v. (NSI) is een (closed-end) onroerend goed beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. NSI is op 1 maart 1993 van start gegaan en heeft op 8 augustus 1995 van De Nederlandsche Bank N.V. een vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. NSI is sinds 3 april 1998 genoteerd op de Officiële Markt van Euronext Amsterdam en is als fiscale beleggingsinstelling 0% vennootschapsbelasting verschuldigd.

Uitgangspunten van het fonds zijn het ter beschikking stellen van een dividend en de financiering van het onroerend goed door middel van maximaal 50% lang vreemd vermogen.

NSI belegt in Nederlands kwalitatief hoogwaardig onroerend goed met een hoog aanvangsrendement. Bij investeringsbeslissingen wordt een gedegen afweging gemaakt tussen risico en rendement. NSI belegt in kantoren, winkels, volumineuze detailhandel, bedrijfsgebouwen en woningen. NSI streeft naar een optimale spreiding, zowel geografisch als over de verschillende categorieën onroerend goed.

KERNCIJFERS OVER DE EERSTE DRIE KWARTALEN

t/m 3e kw 2001 t/m 3e kw 2000
Resultaten (x EUR 1.000)
Huuropbrengsten 43.749 35.980

Direct beleggingsresultaat 23.602 20.030 Indirect beleggingsresultaat 2.758 2.810 Totaal beleggingsresultaat 26.360 22.840

Balansgegevens (x EUR 1.000)
Onroerend goed beleggingen 783.719 584.697 Eigen vermogen 353.575 288.527 Schulden aan krediet-
instellingen 425.953 298.347

Gegevens per gemiddeld
uitstaand gewoon aandeel (x EUR 1)
Direct beleggingsresultaat 0,99 0,97 Indirect beleggingsresultaat 0,12 0,14 Totaal beleggingsresultaat 1,11 1,11

Geplaatst aandelenkapitaal
Gewone aandelen 27.563.792 22.162.832 Gemiddeld aantal uitstaande
gewone aandelen 23.726.271 20.659.182

Gegevens per aandeel (x EUR 1)
Intrinsieke waarde 12,83 13,02

15 okt 01 13:15

Deel: ' Nieuwe Steen Investments N.V. verhoogt winstverwachting '
Lees ook