Gemeente Amersfoort

Nieuwe subsidieregeling voor verenigingen amateurkunst

datum: 23 juli 2002

De subsidieregeling amateuristische kunstbeoefening uit 1987 is aan herziening toe. De nieuwe beleidsregels zijn in concept opgesteld. Voor het jaar 2003 wordt een overgangsregeling voorgesteld. De amateurkunstverenigingen en Stichting Scholen in de Kunst krijgen gelegenheid om op de nieuwe beleidsregels en de overgangsregeling te reageren.

Amersfoort kent ruim 100 amateurkunstverenigingen. Daarvan krijgen op dit moment 54 verenigingen subsidie van de gemeente. De huidige regeling kent een aantal knelpunten. De subsidiesystematiek is niet eenduidig en helder, de berekening van de subsidie is bewerkelijk en de regeling is niet flexibel. De rol van de gemeente is te sterk sturend op de inhoud en een duidelijke afbakening met andere subsidieregelingen in de kunstensector ontbreekt. Daarom is in de kadernota cultuurbeleid 'Stijl van de Stad' een aanpassing van de regeling aangekondigd.

Met de nieuwe subsidiesystematiek wil het college komen tot een duidelijke en minder bewerkelijke regeling, waarbij voor alle verenigingen dezelfde systematiek wordt gehanteerd. Ook wil het college de kunstzinnige vorming van zoveel mogelijk Amersfoorters stimuleren. De inhoudelijke sturing door de gemeente wordt beperkt en de verenigingen krijgen een grotere eigen verantwoordelijkheid voor het besteden van de toegekende subsidiebedragen. Met een extra subsidie voor bijzondere kwaliteit wil het college een kwaliteitsimpuls geven aan de activiteiten van verenigingen of samenwerkingsverbanden van verenigingen.

Onderdelen nieuwe subsidieregeling
De nieuwe structurele subsidieregeling bestaat uit drie onderdelen: een basisbedrag, een bedrag voor de kosten van leiding en extra ondersteuning voor projecten die de kwaliteit bevorderen. Het totaal beschikbare subsidiebudget wordt jaarlijks geïndexeerd. Ook stelt het college jaarlijks de subsidiebedragen, de begrenzingen en het budget voor extra subsidie voor bijzondere kwaliteit vast. Door de nieuwe regeling gaan de meeste verenigingen er op vooruit. 15 van de 54 verenigingen gaan er op achteruit, waarvan 7 meer dan 10%. Voor het jaar 2003 wil het college een overgangsregeling invoeren. Die regeling houdt in dat verenigingen in het overgangsjaar maximaal 10% minder subsidie krijgen dan de berekende subsidie volgens de oude regeling.

Inspraak
Aan amateurkunstverenigingen en het Bureau Kunsteducatie van Stichting Scholen in de Kunst wordt de concept-regeling toegestuurd. In verband met de vakantieperiode krijgen zij tot 1 oktober de gelegenheid om schriftelijk te reageren. Ook worden zij uitgenodigd voor een inspraakavond op 10 september in De Observant.

Deel: ' Nieuwe subsidieregeling voor verenigingen amateurkunst '
Lees ook