Provincie Utrecht


Persbericht
27 januari 1999

2,5 hectare grond bestemd als natuurterrein...
NIEUWE SUBSIDIES VOOR NATUURMONUMENTEN EN UTRECHTS LANDSCHAP

Natuurmonumenten en Het Utrechts Landschap krijgen opnieuw een bijdrage van de provincie voor de aankoop van natuurterreinen. Gedeputeerde Staten hebben besloten de verzoeken van de twee organisaties te honoreren. Het betreft een subsidie van bijna 2 miljoen gulden.
De vier aan te kopen stukken grond hebben in totaal een oppervlak van ongeveer 12,5 hectare en moeten voor het publiek vrij toegankelijk zijn. Ze zijn alle als kern- en
natuurontwikkelingsgebied opgenomen in de ecologische hoofdstructuur (EHS) van het Beleidsplan natuur en landschap van de provincie Utrecht. De provincie wil met die hoofdstructuur verwezenlijken dat de natuurgebieden meer op elkaar aansluiten, dan tot nu toe het geval is.

Het Utrechts Landschap krijgt subsidie voor de aankoop van ruim 10 hectare grond. In De Bilt wordt een stuk landbouwgrond (ruim 7,5 hectare) in het herinrichtingsgebied Groenraven-Oost aangekocht. Dit perceel wordt omgezet in natuurgebied. Dat gebeurt ook met een stuk grasland van bijna 2,5 hectare ten Westen van de villawijk Park Arenberg te De Bilt. Oorspronkelijk had een projectontwikkelaar dit perceel gekocht ten behoeve van bungalowbouw. Alle betrokken overheden hebben deze 'stadsrandbebouwing' echter definitief afgewezen, waarmee een negatieve uitstraling naar het landelijk gebied voorkomen is. Natuurmonumenten heeft twee subsidieverzoeken gedaan om haar bezit bij het Loosdrechtseplassengebied en de Kaapse Bossen in Doorn uit te breiden. De Vereniging wil bijna 1,5 hectare grasland/tuinland aan de Stille of Breukeleveense Plas en bijna 1 hectare bosgrond in de Kaapse Bossen kopen. De Stille of Breukeleveense Plas, een water- en moerasgebied met legakkers en trekgaten, is belangrijk voor water- en moerasvogels. Het Kaapse bos is een bosgebied met loof- en naaldhout met een hoge faunistische waarde, onder andere vanwege de rijkdom aan mossen.
(Voor informatie: Frank Santman actueel@prvutr.nl 030 - 258 33 25)

Deel: ' Nieuwe subsidies voor Natuurmonumenten en Utrechts Landschap '
Lees ook