Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 13 APRIL 1999

Nieuwe tarieven buitenschoolse kinderopvang

Op initiatief van Vlaams Gezins- en Welzijnsminister Luc MARTENS heeft de Vlaamse regering een wijziging van het besluit van 24/6/1997 inzake de erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO's) goedgekeurd.

In het besluit van 1997 werden voor het eerst erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor deze sector vastgelegd. Er werd ook een uniforme regeling voor de ouderbijdragen uitgewerkt, die vanaf januari van dit jaar van kracht zou worden. De ouderbijdragen vormen het werkingsbudget van de IBO's.

Vorig jaar bleek echter dat zowel de voorzieningen zelf als de ouders die van deze dienstverlening gebruik maken, sterk reageerden tegen de prijsstijging die het gevolg was van de nieuwe ouderbijdragen. Daarom vroeg minister Martens bijkomend advies aan de Commissie Financiering Kinderopvang, die de bestaande financieringsbronnen en - mechanismen in het opvanglandschap kritisch doorlicht, en aan Kind en Gezin.

Op basis van deze adviezen werd een nieuwe regeling uit- gewerkt, die tegemoet komt aan de nood aan een meer uni- forme benadering, maar die de opvanginitiatieven ook de nodige ruimte biedt om eigen accenten te leggen.

De ouderbijdrageregeling, die gemakshalve bij de start van het nieuwe schooljaar wordt ingevoerd, gaat uit van de volgende principes.


* Voor- en naschools wordt het tarief van 25 fr. per halfuur behouden. Wel vervalt het absolute minimum van 50 fr. per opvangmoment.

* Tijdens de vakantiedagen wordt gewerkt met een mini- mum- en een maximumgrens. Als minimale ouderbijdrage geldt 275 fr., als maximale ouderbijdrage 450 fr.
* Een sociaal tarief van 50% blijft behouden. In zeer uitzonderlijke gevallen wordt voortaan ook gratis opvang mogelijk.

* De vermindering van 25% op de totale ouderbijdrage voor de opvang van meer kinderen uit één gezin blijft gelden en wordt cumuleerbaar met het sociale tarief.

info : Veerle Aendekerk, woordvoerster van minister Martens - tel. (02) 227 28 11
e-mail: persdienst.martens@vlaanderen.be

Deel: ' Nieuwe tarieven Vlaamse buitenschoolse kinderopvang '
Lees ook