Gemeente Delfzijl


VOORSTEL

07-06-1999

Nieuwe telecommunicatieverordening vanwege graafrecht voor alle telefoon- en kabelbedrijven

De raad van de gemeente Delfzijl zal waarschijnlijk op 24-06-1999 de nieuwe telecommunicatieverordening vaststellen.

Op 15-12-1998 is de Telecommunicatiewet in werking getreden. Doelstelling van deze wet is de liberalisering van de telecommunicatiesector. Het monopolie van KPN Telecom wordt hiermee opgeheven. De Telecommunicatiewet geeft de gemeente rechten en plichten. Zo moeten er meer partijen worden gedoogd in gemeentegrond. Alle aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en omroepnetwerken krijgen een graafrecht: zij hebben recht om in openbare gronden kabels te leggen. Daar tegenover staat dat de gemeente een coördinerende bevoegdheid krijgt om te bevorderen dat het leggen, instandhouden en opruimen van kabels ordelijk verloopt.

Als de Telecommunicatieverordening op 24-06-1999 wordt vastgesteld dan treedt deze met ingang van

01-06-1999 met terugwerkende kracht in werking. Aanbieders die tussen 1-06-1999 en

24-06-1999 melding maken van het voornemen werkzaamheden te verrichten, worden behandeld alsof de verordening reeds van kracht is. De aanbieder mag immers niet worden benadeeld.

In artikel 5.2 lid 4 van de Telecommunicatiewet is bepaald dat de gemeenteraad in ieder geval regels moet vaststellen over het tijdstip van melding, de gegevens die bij de melding moeten worden verstrekt en de wijze van uitvoering bij aanleg, onderhoud, verplaatsing en opruiming en van medegebruik van voorzieningen.

Invoering van de Telecommunicatiewet maakt tevens een wijziging van de Legesverordening noodzakelijk. De voorgestelde wijziging van de Legesverordening maakt het mogelijk om de kosten die voor de gemeente uit de wet voortvloeien, te verhalen op belanghebbenden.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt mevrouw E. Boersma, telefoon 0596-639995.

Deel: ' Nieuwe telecommunicatieverordening Delfzijl '
Lees ook