De Unie


Rabobank Quo Vadis? (UnieVisie)

30 januari 2003 - Er is een nieuwe UnieVisie uit met als titel 'Rabobank Quo Vadis?' U kunt hieronder de volledige tekst van deze uitgave lezen.

De ondernemingsraad van Rabobank Nederland krijgt vele vragen voorgelegd. Ook de ondernemingsraden van de aangesloten banken krijgen te maken (of zouden dat moeten hebben) met overlegsituaties over Progress, Klant Contact Centre, FAST, fusies, sluitingen van kantoren en/of met resultaatgerichte personeelsplanning. Bovenlokale samenwerking nog vergeten? Of READ? Of de virtuele bank. Of..?

Progress moet leiden tot grotere efficiency en effectiviteit. Een afgeslankte organisatie is hiervoor goed genoeg. Dit houdt in: kosten en opbrengsten beter in balans, bancaire productiviteit omhoog en minder medewerkers.

Tot voor kort kon de vermindering van het aantal medewerkers nog worden opgevangen door tijdelijke contracten niet te verlengen, geen externe werknemers meer in te huren of natuurlijk verloop niet meer op te vangen. Maar nu is de harde kern, het eigen personeel, toch aan de beurt.

Verminderen personeel
Het verminderen van de werknemers gaat niet altijd zorgvuldig. Vaak gaat het goed, maar wat denkt u van die medewerkster die vorig jaar nog te horen kreeg dat ze de beste verkoopster van de bank was, maar nu weg moet omdat ze niet in de toekomstvisie van de bank past? Loopt hier dan FAST door heen? Meer toegewijde verkopers die pro-actiever werken, gestuurd door het economisch potentieel van klanten en goede signalen. Een en ander moet leiden tot één à twee verzilverjaren! Ook de groei van de virtuele bank (50 tot 75% per jaar) zal leiden tot een vermindering van het personeel: het aantal handelingen in de bank neemt af, zowel in de frontoffice als in de backoffice. Maar niet alleen de hoeveelheid werk verandert (lees: vermindert), ook de kwaliteit van het werk blijft niet hetzelfde. Het wordt òf simpeler òf moeilijker. Is er nog wel een tussenweg?

U mag het zeggen
Wat is uw mening als Unielid? Wat verwacht u van uw vertegenwoordigers, van de OR-leden en van Wim ter Welle, uw Unie (CAO-) onderhandelaar en zijn regionale collegas? Praat mee op een van de regionale bijeenkomsten in februari a.s. of email uw mening naar wll-w@unie.nl. Faxen kan ook via 030 6351321. Uw mening telt echt mee. Echter, uw Unie-onderhandelaar zal niet in staat zijn om alle reacties (van ruim 4000 leden) persoonlijk te beantwoorden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Uw collega kan er uiteraard ook nog bij. Werf een nieuw Unie-lid via de aanmeldingsbon en ontvang een Staatslot!

CAO 2003; welke voorstellen?
De lopende CAO moet per 1 juli a.s. worden verlengd. De data waarop de gesprekken hierover zullen plaatsvinden, zijn inmiddels vastgelegd. We gaan op 8 april van start en na 22 april, 13 en 27 mei, 10 en 24 juni is de finish gepland; 1 juli 2003. Wij geven echter de voorkeur om op een eerdere datum tot een principe akkoord te komen, want er dient immers ook nog een ledenraadpleging plaats te vinden!

De twee overleggen die eind vorig jaar op landelijk niveau zijn gevoerd, zijn van belang voor het CAO-overleg bij de Rabobank. Van belang, omdat we goed moeten overwegen of op decentraal niveau van de Rabobank-CAO kan worden afgeweken van de landelijke standpunten:
* werkgevers en werknemers in de Stichting van de Arbeid doen op 22 november jl. een dringend beroep op CAO-partijen om bij de in 2003 te vernieuwen CAOs een contractloonstijging overeen te komen die niet hoger is dan het niveau van de inflatie voor 2003, geraamd op 2,5%.

* het andere overleg tussen werknemers en het kabinet, leidde tot de kabinetsverklaring van 28 november, waarin het kabinet: in het vertrouwen dat CAO-partijen daadwerkelijk een gematigde loonontwikkeling conform de Verklaring van de Stichting van de Arbeid zullen realiseren, een aantal toezeggingen doet.
* Wij willen graag met u overleggen of De Unie bij de Rabobank kan volstaan met een maximale collectieve loonsverhoging van 2,5%. Tevens willen wij een adequate compensatie voor het verdwijnen van de fiscale faciliteiten van de premiespaarregeling met u bespreken. Op gezag van haar werkgeversorganisatie heeft de bank zich tot op heden het standpunt ingenomen; de gehele regeling bestaat niet meer!

Andere punten van de CAO
Naast geld, gaat het ook om andere zaken bij de CAO. Hoe zit het met werkdruk, RSI en arbeidsomstandigheden? Wordt er voldoende rekening gehouden met de leeftijd van de medewerk(st)ers? Wordt door Progress, FAST, virtuele bank, etc. de prestatie-indicator voor de individuele medewerker op het juiste niveau ingezet? Is er überhaupt nog voldoende werk voor iedereen? Moet ook het Sociaal Statuut/Addendum worden uitgebreid met bijvoorbeeld een non-activiteitsregeling voor ouderen die boventallig dreigen te worden? Of gaan we stigmatiseren en/of ongerechtvaardigd discrimineren? Is de kinderopvang of het zorgverlof goed geregeld? Dit zijn allemaal aandachtspunten voor de nieuwe CAO en mogelijk heeft u nog andere punten die u kenbaar kunt maken tijdens een van de ledenbijeenkomsten die in februari a.s. zullen plaatsvinden.

De Unie nodigt u uit
In de maand februari worden acht regionale ledenbijeenkomsten georganiseerd. Ik nodig u van harte uit om één van deze bijeenkomsten bij te wonen. Waar u uw mening, wensen en verwachtingen kenbaar kunt maken.

Er zijn voldoende gespreksonderwerpen:
1. Cao voorstellen 2003: de lopende CAO eindigt per 1 juli a.s. Welke collectieve loonsverhoging vindt u verantwoord? Moet er een aanpassing plaatsvinden van het Sociaal Statuut en Addendum? Wat gebeurt er met de premiespaarregeling? Enzovoort. 2. Rabobank, quo vadis? Waar leiden Progress, FAST, virtuele banken, McKinsey-onderzoeken effecten, fusies, enz. toe? Welke kwantitatieve én kwalitatieve consequenties zijn er voor de werkgelegenheid; úw werkgelegenheid?
3. Beoordelen en belonen: Wat is de stand van zaken? Hoe ziet de proefneming er in 2003 uit? Welke kansen en/of bedreigingen ziet u?
4. Wat verder ter tafel komt.

Ledenbijeenkomsten

Datum Locatie

Dinsdag 4 februari 2003 Regiokantoor De Unie, De Molen 30, 3994 DB Houten
Woensdag 5 februari 2003 Regiokantoor De Unie, Hoofdweg Oostzijde 616, 2132 MJ Hoofddorp
Maandag 10 februari 2003 Regiokantoor De Unie, Parallelweg 36, 6922 HR Duiven
Dinsdag 11 februari 2003 Regiokantoor De Unie, Voltairetuin 4, 2908 XJ Capelle aan de IJssel
Woensdag 12 februari 2003 Regiokantoor De Unie, Poststraat 12, 6135 KR Sittard
Dinsdag 18 februari 2003 Regiokantoor De Unie, Lauwers 10, 9405 BL Assen
Woensdag 19 februari 2003 Regiokantoor De Unie, Noord Brabantlaan 66, 5652 LE Eindhoven
Dinsdag 25 februari 2003 Regiokantoor, De Unie, Zuidoostsingel 36 4611 BC Bergen op Zoom

Aanvang
Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren tot uiterlijk 22.30 uur. Vanaf 19.00 uur staan koffie en thee al voor u klaar!

Wij wensen graag vóór de bijeenkomst inzicht te krijgen in de opkomst. Als u besluit om een van de bijeenkomsten bij te wonen, dan verzoek ik u vriendelijk om dit uiterlijk 2 dagen van tevoren op te geven via email: wll-w@unie.nl

Wim ter Welle,
Unie-bestuurder Rabobank

donderdag, 30 januari 2003

>> nog

De Unie, helppagina 01 De Unie, helppagina 02 De Unie, helppagina 03 De Unie, helppagina 04 De Unie, helppagina 05 De Unie, helppagina 06

Deel: ' Nieuwe UnieVisie heet Rabobank Quo Vadis '
Lees ook