Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 23-03-1999

Persbericht
Nummer: 30

Nieuwe verdeelsleutel geld educatie voor volwassenen

Minister drs. L.M.L.H.A. Hermans (OCenW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben afspraken gemaakt over de verdeling van het budget voor educatie van volwassenen (ongeveer 400 miljoen in 1999). In de nieuwe verdeling telt het aantal volwassenen in een gemeente voor 15%, het opleidingsniveau voor 45% en de etnische achtergrond voor 40%. De nieuwe verdeelsleutel gaat in op 1 januari 2000. Er geldt een overgangsregeling van vijf jaar. Gedurende de overgangstermijn krijgen gemeenten het nieuwe bedrag, plus een percentage van het verschil tussen de oude en de nieuwe regeling. Het percentage loopt in vijf jaar af naar nul.

Dit schrijft minister Hermans in een brief aan de Tweede Kamer. Met de nieuwe regeling komt er een eind aan de tijdelijke regeling die gebaseerd was op de verdeling van vóór de invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (1996). Naast de algemene overgangsregeling krijgen gemeenten die er meer dan twee miljoen op achteruitgaan tijdelijk extra geld. Ook kleine gemeenten binnen een regio worden gecompenseerd. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een regio meer dan 800.000 gulden óf meer dan 10% achteruit gaan. Op basis van de huidige gegevens komen 5 gemeenten en 8 regio's voor extra compensatie in aanmerking. De overgangsmaatregelen worden betaald uit het totale budget voor educatie. Dit betekent dat gemeenten die erop vooruit gaan vijf jaar meebetalen aan de compensatie voor gemeenten die er op achteruit gaan.

Gemeenten maken zelf een inschatting van de educatiewensen van inwoners. Vervolgens sluit de gemeente een contracten af met een regionaal opleidingscentrum (ROC). De verschuiving van het budget tussen gemeenten betekent waarschijnlijk ook een verschuiving van het budget tussen ROC's. Als daardoor banen verdwijnen bij een ROC, komt het wachtgeld niet ten laste van het macro-budget voor educatie. Onder educatie voor volwassenen vallen het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, opleidingen Nederlands als tweede taal en opleidingen gericht op breed maatschappelijk functioneren en sociale redzaamheid. Jaarlijks maken ruim 200.000 mensen gebruik van het educatie-aanbod.

Deel: ' Nieuwe verdeelsleutel geld educatie voor volwassenen '
Lees ook