expostbus51


MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: rijksoverheid en luchtvaartsector

NIEUWE VERHOUDINGEN TUSSEN RIJKSOVERHEID EN LUCHTVAARTSECTOR

Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met de opzet voor de ontvlechting van verantwoordelijkheden tussen Rijksoverheid en luchtvaartsector. Dit vloeit voort uit de in december 1998 verschenen nota 'Strategische beleidskeuze toekomst luchtvaart.' Mede tegen de achtergrond van de lessen die uit de Bijlmer-enquete kunnen worden getrokken is het in de eerste plaats van belang dat de ministeriele verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van het luchtvaartbestel daadwerkelijk kan worden gedragen. Hiertoe moet een meer transparante, betrouwbare en beter samenwerkende overheidsorganisatie tot stand komen, die beter in staat is om de strategische vragen te beantwoorden die in het kader van de luchtvaart worden gesteld. Nodig is een duidelijker functiescheiding tussen beleidsvorming, uitvoering, toezicht en handhaving. Onderdeel van de plannen is een hervorming van de organisatie van de Rijksluchtvaartdienst. Medio 2000 dient dit tot concrete invulling van de nieuwe organisatie te leiden.

In de verhouding tot de luchtvaartsector zal de overheidsrol zo mogelijk worden beperkt tot het stellen van publieke randvoorwaarden en het houden van toezicht daarop, waarbinnen marktorganisaties zo veel mogelijk ruimte krijgen, vooral waar het de economische aspecten van de luchtvaart betreft. Op het gebied van veiligheid blijft de Rijksoverheid een zware verantwoordelijkheid dragen. De gewenste rol van de overheid wat betreft milieu en ruimtelijke ordening is kaderstellend. Binnen door de overheid aangegeven grenzen zouden de betrokken ondernemingen vrijheid moeten hebben om zelf voor een optimale invulling zorg te dragen. Uiteraard blijft de overheid verantwoordelijk voor een effectieve bewaking van bedoelde grenzen. De nieuwe verhoudingen en verantwoordelijkheden treden in werking nadat de wet- en regelgeving daarop is aangepast. Het streven is dit voor het eind van jaar 2001 te bewerkstelligen. Minister Netelenbos heeft de Kamer vandaag over de voorgenomen ontvlechting geinformeerd.

Robert Wester, 070 - 351 7343
Judith Sepmeijer, 070 - 351 6887

22 jun 99 11:39

Deel: ' Nieuwe verhoudingen Rijksoverheid en luchtvaartsector '
Lees ook